Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016 (IX.9.) önkormányzati rendelete

Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016. (IX.09) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról

Hatályos: 2016. 09. 09 - 2017. 04. 30

Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2016. (IX.09) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról


Lovas Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk 2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátások rendjéről szóló 1993. évi III. törvény 26.§-ban kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed azon magyar állampolgárokra, akik Lovas községben lakóhellyel rendelkeznek, és azon nem magyar állampolgárokra, akik a községben tartózkodási hellyel rendelkeznek, valamint kiterjed a község területén tartózkodó hajléktalanokra.

2. § (1) Természetben nyújtott szociális tűzifa támogatásra jogosult a kérelmező akkor, ha:

a) a szociális igazgatásról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátásában, vagy

b) időskorúak járadékában, vagy

c) természetbeni vagy pénzbeli formában nyújtott települési támogatásra, különösen lakhatási célú települési támogatásra jogosult, vagy

d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy

e) akinek jövedelme a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti átmeneti települési támogatás megállapításánál figyelembe vehető jövedelmet nem haladja meg.

(2) A támogatás mértéke háztartásonként maximum 2 m3 keménylombos tűzifa.

(3) A támogatás megállapítása esetén a tűzifát az Önkormányzat a Falugondnoki Szolgálat közreműködésével, gépjárművel a kérelmező lakóhelyére szállítja.

(4) Az Önkormányzat a szociális tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

3. §. (1) A támogatás kizárólagos forrása a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészitő támogatása, valamint az önkormányzat által biztosított saját forrás.

(2) Támogatási kérelmet 2016. november 1. napjáig lehet benyújtani az önkormányzat részére, a kérelem benyújtására meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő.

(3) A támogatási kérelmeket a Képviselő-testület bírálja el a kérelmezők rászorultsága alapján 2016. november 15. napjáig.

(4) A támogatási kérelmek elbírálásakor a rendelet 2.§ a), b), c), d) pontjának megfelelő kérelmezőket kell előnyben részesíteni. A rendelet 2.§ e) pontjának megfelelő kérelmező részére támogatás csak akkor állapítható meg, ha a rendelet 2.§ a), b), c), d) pontjának megfelelő valamennyi kérelmező részére a támogatás megállapításra került és a támogatásra nyitva álló keret még nem merült ki.

4. § (1) Az e rendeletben meghatározott feladat- és hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) A feladat- és hatáskör gyakorlójának a döntéshozatalához a kérelmeket a Közös Önkormányzati Hivatal előkészíti.  

(3) Kérelmezőnek a támogatásra vonatkozó kérelméhez mellékelni kell a támogatásra való jogosultságról szóló határozatot a rendelet 2.§ a), b), c), d) pontjára alapított támogatási kérelem esetén.

(4) A kérelmet az e rendelet 1. számú melléklete szerinti nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani. Amennyiben a kérelmező hiányosan nyújtja be kérelmét, úgy hiánypótlásra 5 nap áll rendelkezésre, melyre a Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézője a kérelem benyújtásával egyidejűleg felhívja a kérelmezőt. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(5) Kérelmezőt kérelme elbírálásáról határozatban kell értesíteni, a jogorvoslati tájékoztatás megjelölésével.

5. § (1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) E rendelet rendelkezéseiről a rendelet kihirdetésével egyidejűleg tájékoztatást kell adni a község lakossága részére a helyben szokásos módon, az önkormányzat honlapján, a település közterületi önkormányzati hirdetőtábláin.

(3) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2016. április 30-án hatályát veszti.

………………..………………

Ferenczy Gáborné

polgármester

……………………………

Báró Béla

jegyző
A Rendelet kihirdetésének napja: 2016.09.09.


Báró Béla jegyző