Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019 (VIII.31.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendet módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 01 - 2019. 09. 02

Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében és 45. § (1) bekezdésében, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Lovas Község Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R) 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„16. § Iskolakezdési támogatás

(1) Lovas Község Önkormányzata iskolakezdési támogatásban részesítheti a településen életvitelszerűen élő és lakcímmel rendelkező szülőket, akiknek gyermeke

  1. 3-7 év közötti óvodás,
  2. általános iskola 1-8 osztályos tanulója,
  3. középfokú iskola nappali oktatási munkarendje szerint 9-13 évfolyamon tanul, és 20. életévét még nem töltötte be.

(2) A támogatás nyújtható a településen életvitelszerűen élő és lakcímmel rendelkező felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója számára is, amennyiben 25. életévét még nem töltötte be.

(3) A támogatás feltétele, hogy kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíjminimum 600 %-át.

(4) A támogatás évente egy alkalommal adható, a szülő vagy hallgató kérelme alapján. A kérelem a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon is benyújtható szeptember 1. és 30. között. A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemhez mellékelni kell az óvodai, iskolai, valamint hallgatói jogviszony igazolásokat. A jogosultság megállapítása érdekében a jövedelmi, vagyoni viszonyokról kérelmezőnek a kérelem benyújtásakor nyilatkozni kell.

(5) A támogatás összege: 

  1. óvodás gyermekek esetén gyermekenként 15.000,- Ft.,
  2. általános iskolás gyermekek esetén gyermekenként 20.000,- Ft.,
  3. középiskolás gyermekek esetén gyermekenként 25.000,- Ft.,
  4. nappali tagozatos főiskolai, egyetemi hallgatók esetén 30.000,- Ft.

(6) A támogatás kifizetése bankszámlára átutalással történik.”


2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Lovas, 2019. augusztus 26.
                Ferenczy Gáborné                                                              Báró Béla

                    polgármester                                                                      jegyző          


Mellékletek