Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020 (VII.28.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendet módosításáról

Hatályos: 2020. 08. 01 - 2020. 08. 02

Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Lovas Község Önkormányzata szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 2. § (1) d)-e) pontja  helyébe a következő rendelkezés lép: 

(E rendelet alkalmazásában:)

„d) hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 § (1) bekezdés 2. pont szerint meghatározott személy.

e) közeli hozzátartozó: Az Szt. 4. § (1) d) pontjában meghatározott személy.”


2. § Az R. 3. § (2) j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat Képviselő-testülete a jogosult számára)

"j) személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokat,"

(nyújt az Szt. 45. §-ában és 48. §-ában foglaltak figyelembevételével, valamint e rendeletben meghatározott feltételek szerint.)


3. § Az R. 5. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A képviselő-testület ápolási célú települési támogatást nyújthat annak a Lovason lakóhellyel rendelkező szociálisan rászorult személynek, aki a 18. életévét betöltött tartósan beteg lovasi lakcímmel rendelkező hozzátartozójának otthoni ápolását, gondozását végzi.

(2) Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel. A tartós betegség tényének igazolására a háziorvos által kiállított szakvélemény szolgál.

(3) Ápolási célú települési támogatás akkor állapítható meg a Lovason lakóhellyel rendelkező hozzátartozónak, ha családjában az egy főre számított nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%- át, egyedülálló esetében annak 250%-át."


4. § Az R. 6. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Gyógyszertámogatásra a Lovason lakóhellyel rendelkező személy jogosult, akinek)

„ b) gyógyszertár által beárazott, a diagnosztizált krónikus betegséghez közvetlenül kapcsolódó gyógyszereket tartalmazó háziorvosi igazolással alátámasztott, bruttó 6.000,- Ft összeget meghaladó havi rendszeres gyógyszerköltsége jelentkezik."


5. § Az R. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

" (5) A gyógyszertámogatás összege

a) havonta6.000-8.000- Ft közötti gyógyszerköltség esetén havonta 6.000,-Ft,

b) havonta 8.001-, Ft és 10.000,- Ft közötti gyógyszerköltség esetén havonta8.000,-Ft,

c) havonta 10.001 és 14.000,- Ft közötti gyógyszerköltség esetén havonta 10.000,- Ft,

d) havonta 14.001,- és 20.000,- Ft közötti gyógyszerköltség esetén havonta 14.000,- Ft

e) havonta  20.000,- Ft-ot meghaladó gyógyszerköltség esetén havonta20.000,- Ft.”


6.  § Az R. 8. § (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti átmeneti települési támogatásban egy naptári éven belül ugyanazon személy vagy család legfeljebb három alkalommal részesíthető. Amennyiben egy jogosultságot megállapító határozatban többszöri támogatás kerül megállapításra, meg kell határozni a későbbi kifizetések időpontját.

(4) A (2) bekezdés a) pontja szerinti átmeneti települési támogatás alkalmankénti összege legalább 5.000,- Ft, legfeljebb 40.000,- Ft."


7.  § Az R. 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A (2) bekezdés b) pontja szerinti átmeneti települési támogatás alkalmanként 50.000,- Ft összértékű élelmiszer formájában nyújtható."


8. § Az R. 9. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Figyelembe véve az újszülött, valamint az örökbefogadott gyermek érkezésével kapcsolatos családi kiadások növekedését, egyszeri pénzbeli települési támogatásra (a továbbiakban: születési támogatás) jogosult az a szülő, aki a gyermek születésekor vagy örökbe fogadásakor – valamint a támogatás megállapításakor a gyermek is – lovasi lakóhellyel rendelkezik és a kérelmező családjában az egy főre eső  nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, egyedülálló esetén 500 %-át nem haladja meg.

(2) A születési támogatás összege 80.000,- Ft."        


9. § Az R. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A temetési támogatás összege 80.000,- Ft."


10. § Az R. 11. § (8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A (6) bekezdésben foglalt rendkívüli települési támogatás alkalmankénti összege személyenként legalább 10.000,- Ft, legfeljebb 50.000 Ft,- és évente legfeljebb négy alkalommal adható."


11. § Az R. 13 §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az önkormányzat a szociális étkeztetés keretében azon szociálisan rászorult személyek legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodik, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

(2) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a településen lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen élő igénylőt, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 450 %-át és:

a) 65. életévét betöltötte, vagy

b) rokkantsággal összefüggő nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül, vagy

c) egészségi állapota, tartós betegsége, fogyatékossága, pszichiátria, vagy szenvedélybetegsége miatt a napi egyszeri meleg ételt saját maga számára biztosítani nem tudja, vagy

d) hajléktalan.

(3) Az (2) bekezdés b) pontja alapján kérelmezett étkeztetés esetében a rászorultságot a nyugellátást megállapító határozat másolatával, vagy orvos-szakértői vélemény másolatával, a c) pont esetében szakorvosi igazolással kell bizonyítani.

(4) A képviselő-testület a szociális étkeztetést kérelem alapján biztosítja. A kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot is, valamint a rászorultságot igazoló dokumentumokat.

 (5) Az ellátásban részesülő, ha jövedelemmel rendelkezik, az 1. melléklet szerinti térítési díjat köteles fizetni.

(6) Az önkormányzat a szociális étkeztetést az Alsóörsi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde konyhájáról, a falugondnoki szolgáltatás közreműködésével, házhoz szállítással biztosítja.

(7) Az étkeztetés nyújtásának módjáról az igénybe vevővel kötött megállapodás rendelkezik.

(8) Az étkeztetésre való jogosultság megállapításáról az igénylő kérelme alapján a képviselő-testület dönt.”


12. § Az R. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Önkormányzat a Balatonfüredi Többcélú Társulás keretében, a társulás által fenntartott a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltató Központon (a továbbiakban: BSZAK, székhelye: 8230 Balatonfüred, Kéki u. 6.) keresztül biztosítja az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokat:

a) házi segítségnyújtást,

b) jelzőrendszeres segítségnyújtást,

c) idősek, demens betegek nappali ellátását, és

            d) fogyatékkal élők nappali ellátását."


13. § Az R. 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A támogatás évente egy alkalommal adható, a szülő vagy hallgató kérelme alapján. A kérelem szeptember 1. és 30. között nyújtható be. A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemhez mellékelni kell az óvodai, iskolai, valamint hallgatói jogviszony igazolásokat. A jogosultság megállapítása érdekében a kérelmező jövedelmi helyzetével kapcsolatos igazolásokat a kérelemhez mellékelni kell. "


14. § Az R. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Szépkorúak támogatása naptári évenként egy alkalommal nyújtható annak az öregségi nyugdíjas vagy 62. életévét betöltött lovasi állandó lakosnak, akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át, egyedülálló személy esetén 500%-át."


15. § Az R. 17. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

"(4) A szépkorúak támogatását az önkormányzat szociális rászorultság alapján, kérelemre biztosítja. A kérelemhez mellékelni kell az igénylő jövedelmi helyzetével kapcsolatos igazolásokat is.”


16. Az R. 18. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"18. § Eljárási rendelkezések

(1) A szociális ellátás igénybevétele iránti eljárás formanyomtatványon előterjesztett kérelemre indul, mely benyújtható a rendelet 2. melléklete szerinti nyomtatványon is.

 (2) A kérelmező – figyelemmel az Szt. 4. § (1) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott jövedelemre és vagyonra – a kérelme benyújtásakor az egyes ellátásoknál felsorolt mellékletek mellett köteles saját maga, családja vagy háztartása jövedelmi, és meghatározott támogatások esetén vagyoni viszonyairól igazolást csatolni, vagy amennyiben ez nem alkalmazható, akkor büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot tenni. A nyilatkozatban foglaltak valódiságát az eljáró hatóság ellenőrizheti.

(3) Az igénylőnek az egyes ellátásokra vonatkozó kérelemben, valamint az annak mellékleteként benyújtott dokumentumokban feltüntetett jövedelem-adatokat kereseti igazolás, jövedelemigazolás, nyugdíjszelvény, bankszámlakivonat benyújtásával kell igazolnia. Ha az igénylő vagy családja jövedelme kizárólag, vagy túlnyomórészt vállalkozásból vagy vagyonhasznosításból származik, a jegyző beszerezheti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolását.

(4) Ha a kérelmező létfenntartását veszélyeztető körülmény áll fenn, a szociális ellátás bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján is megállapítható. Ilyen esetben a jegyző a határozat kiadását követően 5 napon belül helyszíni ellenőrzéssel vizsgálhatja meg a nyilatkozat valódiságát.

(5) Indokolt esetben a hatáskörrel rendelkező szerv a kötelező mellékleteken kívül egyéb, a kérelem elbírálásához szükséges mellékletek benyújtását is elrendelheti.

(6) Az e rendeletben szabályozott ellátások iránti kérelmek – ha e rendelet másként nem rendelkezik – személyesen az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Lovasi Kirendeltségén vagy postai úton nyújthatók be.

(7) A szociális ellátást igénylő család, illetőleg háztartás szociális helyzetéről az e rendeletben előírtak szerint, továbbá indokolt esetben a tényállás tisztázása céljából a jegyző környezettanulmányt készíthet.

(8) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokra való jogosultság elbírálása során a jövedelemszámításnál az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.

(9) A havi rendszerességgel folyósított pénzbeli ellátások a kérelmezőt a kérelem benyújtásának napjától illetik meg. Ha az ellátás nem a teljes hónapra jár, az ellátás összege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának a szorzata. Az ellátás összegének megállapítása során – szükség esetén – a 2008. évi III. törvény 4 § (1) bekezdésének előírásai szerint kell eljárni. A jogosultság megszüntetése esetében a megszüntetés dátuma az okot adó körülmény bekövetkezte hónapjának utolsó napja.

(10) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli ellátások a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kerülnek kifizetésre, folyószámlára történő átutalással vagy postai úton.  A házipénztárból történő kifizetésre csak a jogosult létfenntartását veszélyeztető helyzete alapján van lehetőség.

(11) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozását a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles az Önkormányzatnak bejelenteni. A támogatott a 15 napos határidő elmulasztása esetén, amennyiben ez neki fel nem róható, igazolást nyújthat be.

(12) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. rendelkezései az irányadóak."


17. § (1) Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.


18. § Ez a rendelet 2020. augusztus 1. napján lép hatályba.
                Ferenczy Gáborné                                                              Báró Béla

                    polgármester                                                                      jegyző