Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (I.31.) önkormányzati rendelete

a civil szervezetek és egyházak támogatásáról, valamint az államháztartáson kívüli források átvételéről

Hatályos: 2020. 02. 01


Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

(1)  Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvényben meghatározott egyesületek és alapítványok, valamint a lelkiismereti és vallásszabadságról szóló 2011. évi CCVI törvény alapján egyházak minősülő szervezetek (a továbbiakban együtt: civil szervezet) számára céljelleggel, elszámolási kötelezettséggel, vissza nem térítendő, pénzbeli költségvetési támogatást nyújthat.

(2)  A költségvetési támogatás forrása a helyi önkormányzat éves költségvetési rendeletében a civil szervezetek támogatására jóváhagyott pénzeszköz.

(3) A támogatás nyújtására az éves költségvetési rendelet elfogadását követően, a jóváhagyott keretösszeg figyelembevételével kerülhet sor.

(4)  Támogatható az a civil szervezet, melyet

a) a támogatására irányuló kérelmének benyújtása előtt jogerősen bírósági nyilvántartásba vettek és működése megfelel a jogszabályoknak,

b) az önkormányzat közigazgatási területén székhellyel rendelkezik vagy az önkormányzat illetékességi területén működik és tevékenységét Lovas község érdekében végzi,

c) regionális vagy országos hatáskörű szervezet, melynek célja és tevékenysége alapján az önkormányzat támogatásra méltónak tartja, és

d) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat.


2. §

(1)   Az önkormányzat az alábbi feladatok ellátása érdekében nyújthat költségvetési támogatást:

a) kutúra, hagyományápolás,

b)  szociális tevékenység (családsegítés, időkorúak gondozása, hátrányos helyzetűek segítése, esélyegyenlőségi programok megvalósítása),

c) egészségügyi és karitatív tevékenység,

d) nevelés, oktatás, képességfejlesztés,

e) közművelődés, ismeretterjesztés,

f) természetvédelem, környezetvédelem, műemlékvédelem,

g) építtet környezet megóvása,

h) gyermek és ifjúság védelem,

i)   közrend, közbiztonság, vagyonvédelem,

j)   sport, tömegsport, utánpótlás nevelés, szabadidő sport és a

k)   hitéleti tevékenység támogatása.

(2)   Nem nyújtható támogatás a kérelmezőnek, ha azt üzleti, gazdasági tevékenységre kívánja felhasználni.


3. §

(1) A vissza nem térítendő költségvetési támogatás az alábbi célokra használható fel:

a) Lovas településen rendezett program, rendezvény megvalósítása, vagy

b) meghatározott időszakban a támogatott szervezet működtetése érdekében.

(2) Az (1) a) pontja szerinti támogatás felhasználható tiszteletdíj kifizetésére, papír-írószer vásárlására, szolgáltatás igénybevételére, szállásköltség megfizetésére.

(3)  Az (1) b) pontja szerinti működési kiadásnak csak az a költség tekinthető, amely az alapító okiratban meghatározott célok megvalósítását közvetlenül szolgálja.

(3)  Működési kiadás különösen:

a)   székhely fenntartásával, működtetésével kapcsolatos költségek (pl. bérleti díj, irodaszerek, könyvelés díja, jogi szolgáltatás díja, stb.),

b)   működéshez szükséges irodatechnikai berendezések beszerzése, azok karbantartása, javítása,

c)   a civil szervezet tevékenységét ismertető kiadvány, honlap készítése,

d)   bankköltség,

e)   a működéssel együtt járó útiköltségek, ülésekkel kapcsolatos kiadások az étkezés költségének kivételével (pl. terembér),

f)   működéshez szükséges adminisztrációs, ügyintézési tevékenységgel kapcsolatos költségek (kivéve a munkabért és közterheit, és a megbízási díjakat),

g)   közüzemi díjak.


4. §

A képviselő-testület a költségvetési támogatást az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht) 48. § b) pontja alapján egyedi döntéssel, pályázati rendszeren kívül, támogatási kérelem alapján nyújtja.


5. §

(1) A 1. § (4) bekezdése szerinti civil szervezet támogatási kérelmét a tárgyév március 31-ig nyújthatja be. A támogatási kérelmet az 1. melléklet szerinti adatlapon, az előírt nyilatkozatokkal együtt kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(2) Amennyiben a civil szervezet a tárgyévet megelőzően Lovas Község Önkormányzatától költségvetési támogatásban részesült, a tárgyévre vonatkozó kérelmet az előző évi elszámolással együtt kell benyújtani a képviselő-testületnek címezve.

(3) A támogatási kérelmek elbírálásáról a képviselő-testület legkésőbb évente május 31-ig, egyedi határozattal dönt.

(4) A támogatási jogviszony az önkormányzat, mint támogató és a civil szervezet, mint támogatott között kötött támogatási szerződés alapján jön létre.

(5) A támogatási szerződést az Áht. és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell megkötni. A támogatási szerződést az önkormányzat képviseletében a polgármester írja alá.

(6) A támogatás a támogatási szerződés aláírását követően, legkésőbb a tárgyév június 30-ig előfinanszírozás keretében, támogatási előlegként egy összegben kerül átutalásra a civil szervezet által megadott bankszámlaszámra.

(7) A támogatás csak a döntésben és a döntés alapján kötött támogatási szerződésben megjelölt célra használható fel.

(8) A támogatási szerződésben az elszámolási kötelezettség elmulasztása vagy a céltól eltérő felhasználás esetére visszafizetési kötelezettséget ki kell kötni.


6. §

(1) A támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben meghatározott időpontban, de legkésőbb a tárgyévet követő év március 31-ig köteles elszámolni a támogatási szerződés rendelkezési szerint.

(2) A költségvetési támogatás felhasználásáról a képviselő-testületnek címezve elszámolást kell benyújtani, a 2 melléklet szerint, melyhez csatolni kell a 3. melléklet szerinti számlaösszesítőt, az előírt mellékletekkel. Az elszámolást az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Lovasi Kirendeltségének pénzügyi ügyintézője ellenőrzi. Indokolt esetben 1alkalommal a támogatott civil szervezetet a polgármester hiánypótlásra szólítja fel.

(3) Az elszámolás jóváhagyásáról a képviselő-testület legkésőbb a tárgyévet követő május 31-ig dönt.

(4) Amennyiben a támogatott elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a határidő leteltétől számított 8 napon belül fel kell hívni, hogy kötelezettségét pótolja.

(5) Nem részesíthető a továbbiakban költségvetési támogatásban - az egyéb jogkövetkezmények mellett - az a támogatott szervezet, amely korábbi kérelmében valótlan adatot szolgáltatott, a kapott támogatást a kérelemben megjelölt céltól eltérően használta fel, a támogatási szerződésben foglaltakat nem tartotta be, vagy elszámolási kötelezettségének a határidő leteltét követő 15 napon belül sem tett eleget.

(6) A polgármester a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök teljesüléséről.


7. §

(1)  A civil szervezetek részére biztosított támogatásokról tájékoztatót kell készíteni, melyet közzé kell tenni az önkormányzat honlapján.

(2) A tájékoztatónak tartalmaznia kell:

a) a támogatott szervezet megnevezését,

b) a támogatás célját és

c) a támogatás összegét.

8. §

(1) Az önkormányzat államháztartáson kívüli forrás átvételére jogosult.

(2) Az államháztartáson kívüli forrásból származó pénzeszköz átvételéről a képviselő-testület dönt.

(3) Az államháztartáson kívüli pénzeszköz átvételéről szóló megállapodást a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester köti meg. A megállapodásnak tartalmaznia kell a felhasználás célját, az átadás időpontját, az elszámolás módját, tartalmát.


9. §

Ez a rendelet 2020. február 1-én lép hatályba. Rendelkezéseit a 2020. évben benyújtott támogatási kérelmekre kell alkalmazni.


Lovas, 2020. január 29.
                Ferenczy Gáborné                                                              Báró Béla

                    polgármester                                                                      jegyző          
Kihirdetve:

Lovas, 2020. január 31.                                                                         Báró Béla

                                                                                                                 jegyző