Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (II.5.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 05. 04 - 2019. 03. 19

Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya kiterjed Lovas Község Önkormányzatára.2. A rendelet tartalma


2. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23-24. §-ban foglaltak alapján a Képviselő-testület a költségvetési rendelet tartalmát a jelen § szerint állapítja meg.


(2) A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,


b) a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban,


c) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét,


d) a c) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,


e) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,


f) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit,


g) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket,


h) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék,


i) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,


j) a helyi önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.


3. Általános rendelkezések


3. § (1) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges rendes és rendkívüli bevételeket, kiadásokat, figyelemmel a foglalkoztatottak létszámára, továbbá a 2018. évi gazdálkodás főbb szabályait.


4. A költségvetés bevételei és kiadásai


4. § (1)[1] A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 64.455.208 forintban, kiadási főösszegét 64.455.208 forintban állapítja meg. A költségvetési hiány összege 0 ezer forint. Az önkormányzat kiadásait és bevételeit az 1-2. számú mellékletek tartalmazzák.


5. Finanszírozás


5. § Az Önkormányzat költségvetési hiányt nem tervez a 2018. évben, hitelállománya nincs.


6. Közhatalmi bevételek


6.§ Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit a 3. számú melléklet tartalmazza.


7. Működési célú támogatások, működési célú átvett pénzeszközök, működési bevételek


7.§ Az Önkormányzat működési célú támogatások (a központi költségvetésből nyújtott támogatásokat kivéve), működési célú átvett pénzeszközök és működési bevételek részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.


8. Költségvetési támogatás


8. § Az Önkormányzat részére a központi költségvetésből nyújtott támogatásokat jogcímenkénti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.


9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási bevételek, felhalmozási célú átvett pénzeszközök


9.§ Az Önkormányzat felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.10. Európai Uniós projektek


10. § Az Önkormányzatnak jelenleg nincs folyamatban Európai Uniós projektje, ezen a jogcímen nem tervez.


11. Beruházási és felújítási kiadások


11.§[2] A beruházásokat és felújításokat a 8. számú melléklet tartalmazza.


12. Egyéb működési célú kiadások


12.§[3] Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 9. számú melléklet tartalmazza.


13. Ellátottak pénzbeli juttatásai


13.§ Az Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásait a 10. számú melléklet tartalmazza. Ezen kiadások tartalmazzák a törvény által szabályozott, illetve önkormányzati rendelet által meghatározott szociális kiadásokat.


14. Létszám-előirányzatok


14. § (1) Az Önkormányzat várható 2018. évi létszámszükségletét a 11. számú melléklet tartalmazza. Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat korrigált költségvetési létszámkeretét 6 főben állapítja meg, melyből

  • 3 fő dolgozó állandó foglalkoztatott,
  • 3 fő közfoglalkoztatott.


15. Közvetett támogatások


15. § Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat, kedvezményeket a 7. számú melléklet tartalmazza.


16. Költségvetési mérleg


16. §[4] Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 12. számú melléklet tartalmazza.


17. Kötelező, önként vállalt és állami feladatok


17. §[5] Az Önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok megbontásban a 13. számú melléklet tartalmazza.


18. Általános- és céltartalék[6]


18. § Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az általános tartalék összegét 17.531.892 forintban, a felhalmozási célú céltartalék összegét 650.000 forintban, határozza meg. A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.


19. Adósságot keletkeztető ügyletek


19. § Az Önkormányzat 2018. évben és az azt követő három évben a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.


20. Többéves kihatással járó kötelezettségek


20. § Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettsége nincs.


21. Béren kívüli, és béren kívüli juttatásnak nem minősülő juttatások


21. § Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat dolgozói részére – kivételt képeznek a közfoglalkoztatás keretében dolgozók - biztosított cafetéria juttatás mértékét – bruttó 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg. A juttatás éves összege biztosít fedezetet a hozzá kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.


22. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


22. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.


23. § Az önkormányzat szabad pénzeszközét a polgármester jogosult lekötött betétben elhelyezni a számlavezetőnél a kamatbevételek növelése érdekében.


24. § (1) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározott kiadási előirányzat mértékéig támogatja a társadalmi szervezeteket, helyi civil önszerveződő közösségeket, vállalkozásokat, egyházakat, az arról szóló támogatási szerződés alapján.


(2) A támogatásban részesülő önszerveződő közösségek, egyesületek, alapítványok, vállalkozások a kapott pénzeszközről a támogatási szerződésben meghatározott módon és időpontig, de legkésőbb tárgyévet követő év március 31-ig kötelesek elszámolni.


(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakon túlmenően társadalmi szervezetek, alapítványok, helyi civil önszerveződő közösségek, egyházak, vállalkozások támogatásáról a Képviselő-testület a tartalék, valamint a többletbevételek terhére hozhat döntést.


25. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.


26. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a Képviselő-testület engedélyezhet.


(2) A Képviselő-testület a költségvetési szerv a bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát, kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítási jogát a kiemelt előirányzatokon belül – személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások, felhalmozási kiadások – Önkormányzat esetében a polgármesterre ruházza át. Az átcsoportosítás nem terjedhet ki kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra. Az átruházott hatáskörben hozott döntés a későbbi évekre vonatkozóan többletkiadással nem járhat.


27. § Az év közben keletkező központi és egyéb pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester előterjesztése alapján a Képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet módosításával. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a 2018. évi költségvetési beszámoló határidejéig, 2018. december 31-i hatállyal dönt a költségvetés rendeletének módosításáról.


28. § Az önkormányzat 2017. évi maradványának elszámolása során a kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.


29. § Az önkormányzat közbeszerzési értékhatárt elérő beruházásaira, felújításaira és beszerzéseire a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni.


24. Záró rendelkezések


30. § A költségvetési rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

[1]

Módosította: 2/2018. (V.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. május 05.

[2]

Módosította: 2/2018. (V.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. május 05.

[3]

Módosította: 2/2018. (V.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. május 05.

[4]

Módosította: 2/2018. (V.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. május 05.

[5]

Módosította: 2/2018. (V.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. május 05.

[6]

Módosította: 2/2018. (V.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. május 05.