Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016 (V.10.) önkormányzati rendelete

a közterületek filmforgatási célú használatáról

Hatályos: 2016. 05. 20

Lovas Község Önkormányzat képviselő-testületének

5/2016. (V.10.) önkormányzati rendelete

 a közterületek filmforgatási célú használatáról.


Lovas Község Önkormányzatának képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) A mozgóképekről szóló 2004. évi II. tv. (a továbbiakban: Mgtv.) szerinti filmalkotás céljából történő közterület-használat vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mgtv-ben meghatározott testületi hatásköröket a Polgármester gyakorolja.

(3) Mentes a közterület-használati díj alól:

  1. az önkormányzat megrendelésére készülő film
  2. az önkormányzat turisztikai célból készített filmforgatása
  3. a település ünnepségein, rendezvényeken készített felvétel forgatása, valamint
  4. a kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása, különösen oktatási, tudományos, ismeretterjesztő témájú alkotások

2.§ (1) A filmforgatás célú közterület-használat időtartamára vonatkozóan a Polgármester jogosult döntést hozni. A közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stábparkolás) nem haladhatja meg a teljes közterület 80 %-át. Ezen belül a technikai kiszolgálás és stáb parkolás céljára történő közterület-használat nem haladhatja meg a teljes közterület-használat 40 %-át.

(2) A forgatást akadályozó, de kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és engedélyezni ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell.

(3) A turisztikailag kiemelt területeken, a közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb parkolás) nem haladhatja meg a 1000 m2 területet. A stáb parkoláshoz, technikai kiszolgálás céljából közterület-használathoz közterület-használati hozzájárulás szükséges.

(4) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

(5) Ha az Mgtv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.

(6) Meg kell tagadni a hatósági szerződés jóváhagyását annak a kérelmezőnek, akinek a közterület-használati szerződése a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül jogellenes közterület-használat, vagy díjfizetési hátralék miatt szűnt meg, vagy jóváhagyott hatósági szerződésétől eltérően szabálytalanul használta a közterületet, vagy a megállapított díjat  nem fizette meg, vagy annak, aki a kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül közterület-használati hozzájárulás nélkül használta a közterületet.

3. § Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Mgtv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

4.§ A közterület használati díjakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

5.§. Ez a rendelet 2016. május 20. napján lép hatályba.

           

  1.  melléklet az 5/2016.(V.10.) önkormányzati rendelethez


A közterület használati díj filmforgatáson:

Forgatási helyszín: 200,-Ft/m2/nap

Technikai kiszolgálás : 150,-Ft/m2/nap

Stábparkolás:100 ,-Ft/m2/nap