Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016 (VI.21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő vízi-közmű hálózatokhoz történő utólagos csatlakozás engedélyezésének feltételeiről

Hatályos: 2016. 06. 21

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2016. (VI.21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő vízi-közmű hálózatokhoz történő utólagos csatlakozás engedélyezésének feltételeiről


Lovas Község  Képviselő-testülete a, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII törvény 45. § (12) bekezdésének felhatalmazása alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX törvényben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.  §

(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Lovas Község Önkormányzata tulajdonában lévő vízi-közmű létesítményre utólag rácsatlakozni kívánó ingatlan tulajdonosaira, tényleges használóira, azon kivétellel, aki a közműhálózatra történt csatlakozásért a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetését igazolni tudja.

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed azokra a víziközmű-hálózatokra amelyeket társulat vagy az önkormányzat épített meg.

2. Értelmező rendelkezések

2.§

E rendelet alkalmazásában:

a) Gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.

b) Közmű csatlakozási hozzájárulás: az ingatlan ivóvízzel történő ellátottságának, szennyvíz-elvezetésének kiszolgálása érdekében az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű-hálózatra történő utólagos rácsatlakozásért az érdekelt által fizetendő pénzösszeg.

c) Utólagos csatlakozó: aki a víziközmű-hálózat megvalósításakor a költségekhez bármely oknál fogva nem járult hozzá.

d) Víziközmű – szolgáltató: az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 1. § 44. pontjában meghatározott szolgáltató, Lovas Község közigazgatási területén a vízi közmű szolgáltatást a DRV Zrt. látja el.

e) Víziközmű – társulat: a 1995. évi LVII. törvény IX. fejezetében foglaltaknak megfelelő társulat.

f) Ingatlan: az önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlan, vagy ha önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlanon több önálló rendeltetési egység található, az önálló rendeltetési egység.

g) Önálló rendeltetési egység: meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közlekedőből nyíló önálló bejárata van, attól függetlenül, hogy önálló közműhálózati mérő berendezéssel rendelkezik, vagy több önálló rendeltetési egység tartozik egy közműhálózati mérőberendezéshez.

h) Érdekeltségi egység: külön jogszabály szerint egy helyrajzi számmal rendelkező ingatlan vagy önálló rendeltetési egység.

i) Házi szennyvízhálózat:  az ingatlanon keletkező szennyvíz összegyűjtését szolgáló, és az azt a szennyvízbekötő vezeték vagy a csatlakozó szennyvízhálózat végpontjához szállító szennyvízvezeték-hálózat max: 1 m3/nap vízfogyasztásig terjedően.

3. Általános rendelkezések

3.§

(1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő csatornahálózatra vagy ivóvízhálózatra történő utólagos rácsatlakozásért az érdekeltek érdekeltségi egységenként közmű-csatlakozási hozzájárulást kötelesek fizetni.

(2) A közmű-csatlakozási hozzájárulás alapja a lakossági célú érdekeltségi egység, vagy gazdasági célú érdekeltségi egység.

(3) A közmű-csatlakozási hozzájárulás mértékét e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

 (4) A közműre való csatlakozási engedély csak a hozzájárulás befizetését követően adható ki.

(5) A közmű üzemeltetője az ingatlan közműhálózatra való csatlakoztatását a csatlakozási engedély kiadása után végezheti el.

(6) A nem önkormányzati beruházásban épült, de az önkormányzat tulajdonába és kezelésébe átadott közművekre történő csatlakozás esetén is hozzájárulást kell fizetni.

(7) A nem önkormányzati fejlesztési céloknál az ivóvíz hálózat és a szennyvíz csatornaépítés költségei az építtetőket terhelik, ezekhez az önkormányzat hozzájárulást, támogatást nem biztosít.

4. A csatlakozás feltételei

4. §

(1) A csatorna vagy ivóvíz-hálózatra történő rácsatlakozási költségeket (tervezés, kivitelezés, stb.) az utólagos csatlakozási hozzájárulás nem tartalmazza.

(2) A lakossági és vállalkozási felhasználó a meglévő csatornahálózatra történő utólagos rácsatlakozást Alsóörs Közös Önkormányzati Hivatal Lovasi Kirendeltségénél kezdeményezheti e rendelet 2. melléklete szerinti kérelem kitöltésével és a tervezett rácsatlakozás jóváhagyott és engedélyezett műszaki tervdokumentációjának benyújtásával.

(3) A kivitelezés megkezdése előtt szükséges az alábbi dokumentumok beszerzése:

  • az érintett ingatlan tulajdonosainak hozzájáruló nyilatkozata,
  • e rendelet 1. melléklete szerinti igazolás,
  • a közterület felbontásához közútkezelői hozzájárulás.

(4) Az utólagos csatlakozási hozzájárulás megfizetésével szerzett ellátási jogosultság nem személyhez, hanem az érdekeltségi egységhez kötődik, a jogosultság az új tulajdonosra, használóra átruházható.

(5) A hozzájárulást az ingatlannak - a fizetési kötelezettséget előíró határozat meghozatalának időpontjában - az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonosának, illetve az ingatlan használójának, bérlőjének kell megfizetnie, közös tulajdon esetén a tulajdoni hányadok szerint.

(6) Amennyiben a hozzájárulás költségeinek megfizetését az ingatlan használója vagy bérlője vállalja fel, úgy a bérleti, használói jogviszonyt az érdekeltnek szerződéssel igazolnia kell.

(7) Az elkészült víziközmű hálózatra történő rácsatlakozás üzembe helyezését az érdekeltnek a víziközmű-szolgáltatónál kell kezdeményeznie.

5. A hozzájárulás megfizetése

5.§

(1) A polgármester a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai alapján – Lovas Község Képviselő-testülete által átruházott hatáskörben - határozatban dönt az utólagos csatlakozási hozzájárulás mértékéről és a megfizetés módjáról.

(2) Az érdekelt a hozzájárulás összegét a határozat jogerőre emelkedését követően 15 napon belül köteles megfizetni az önkormányzat költségvetési számlájára.

 (3) Az 1. melléklet szerinti igazolás akkor adható meg, ha a bekötést kezdeményező a közműfejlesztési hozzájárulást vagy az utólagos csatlakozási hozzájárulás megfizetését hitelt érdemlően igazolta, vagy az utólagos csatlakozási hozzájárulás teljes összegét igazoltan megfizette az önkormányzat számlájára.

(4) Amennyiben az ingatlan saját célú vízellátó létesítményének, egyedi szennyvízkezelő létesítményének vagy egyedi zárt szennyvíztárolójának közegészségügyi, környezetvédelmi és vízgazdálkodási szempontból káros hatása áll fenn és a vízügyi hatóság - a törvényben foglaltak alapján – az ingatlan tulajdonosát közérdekből kötelezi az ingatlan beköttetésére és ezzel a vízi-közmű szolgáltatás igénybevételére, úgy az érdekelt azonnal jogosulttá válik a víziközmű-hálózatra történő rácsatlakozásra, azzal hogy az utólagos csatlakozási hozzájárulás fizetési kötelezettsége fennáll.

6. Nyilvántartások

6. §

Az utólagos csatlakozási hozzájárulás nyilvántartását az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Lovasi Kirendeltsége végzi. A hozzájárulás befizetések külön számlára történnek, amely összegek felhasználása a mindenkori jogszabályi előírások szerint történik.

7. Záró rendelkezések

7.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, amennyiben az a kérelmezőre nézve kedvezőbb elbírálást biztosít.

Ferenczy Gáborné

polgármester


Báró Béla

jegyző


A rendelet kihirdetve: 2016. június 21.


Báró Béla

jegyző