Lovas község Önkormányzata Képviselő-testülete

Lovas község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2014(V.20)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Hatályos: 2014. 05. 21 - 2014. 07. 10

Lovas község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2014. (V.20.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről


Lovas község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1.A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése


1. § Lovas község Önkormányzata a település közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató KFT (8220 Balatonalmádi Rákóczi u. 43.) (továbbiakban: közszolgáltató) gazdálkodó szervezet útján biztosítja.


2. A közszolgáltatás igénybevétele

    

2. § (1)  A közszolgáltatás igénybevétele kötelező.


(2) Gazdálkodó szervezet esetében a szerződés megkötésével jön létre a szolgáltatási jogviszony.3. A települési szilárd hulladék elszállításának igénybevétele, gyakorisága, szolgáltatás szüneteltetése, nagydarabos hulladék elszállítása


3. § (1)  A települési szilárd hulladék szállítás igénybevétele kötelező:

                                a)  lakóingatlan esetén egész évben, a szállítás gyakorisága heti egy alkalom, összesen

                                     52 alkalom.
                                b) üdülő ingatlan és beépített külterületi ingatlanok esetén április 15. napjától az

                                    október 15. napjáig terjedő időszakban, szállítás gyakorisága heti egy alkalom,          

                                    évente 26 alkalom,
                               c) gazdálkodó szervezet esetén a működés időtartama alatt a hulladékról szóló

                                   törvény előírásainak figyelembe vételével a közszolgáltatóval kötendő írásbeli

                                   megállapodásban rögzített módon, szállítás gyakorisága legalább hetente egy

                                   alkalom.


(2) A beépítetlen belterületi ingatlan használója akkor köteles a hulladékszállítás igénybevételére, ha a tevékenysége folytán az ingatlanon olyan hulladék keletkezik, amely megfelel a hulladékról szóló törvényben meghatározott települési hulladék fogalmának.


(3)Az üres, romos, használaton kívüli lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség után amelyet ténylegesen nem laknak, és amennyiben az ingatlanhasználó ezt az állapotot írásban jelzi a Szolgáltatónak, és nulla fogyasztást bizonyító közüzemi számlákat mutat be, a kérelmezett időszakra vonatkozóan, a hulladékgazdálkodási díjfizetés szüneteltethető. Az ingatlan használónak hitelt érdemlő dokumentumokkal kell alátámasztania kérelmét a Szolgáltató irányába. A mentesség az alapdíjra nem vonatkozik. A hulladékszállítás díját ebben az esetben is meg kell fizetni, melyből a szolgáltató a tárgyévet követő év március 31.-ig visszatéríti az ürítési díj összegét.


(4)A közszolgáltatás a közszolgáltatást egész évben igénybe vevők esetében legfeljebb 60 nap időtartamra szüneteltethető, ha az ingatlan használója igazolja, hogy az ingatlant legalább 30 napon keresztül nem használja. A szüneteltetést írásban kell kezdeményezni a közszolgáltatónál. A közszolgáltatás szüneteltetésének időtartama alatt  az alapdíjat meg kell fizetni.


(5) A hulladékgazdálkodási díjfizetés alóli mentesítés csak akkor lehetséges, ha az ingatlanhasználónak hulladékszállítási díjtartozása nem áll fenn.


(6) Nem kell hulladékszállítási díjat fizetni, ha a szolgáltatás igénybevételének feltételei nem állnak fenn. A szolgáltatás igénybevételének feltételei akkor állnak fenn, ha az ingatlan közterületi bejáratától számított 50 méteres távolságon belül található a Szolgáltató által kijelölt hulladéklerakó pont. Amennyiben az ingatlanhasználó vállalja a nagyobb távolságra lévő hulladéklerakó pont használatát és a díjat megfizeti a Szolgáltató köteles a hulladékát elszállítani.


(7) A települési hulladék rendszeres gyűjtésével, elszállításával, valamint ártalmatlanításával kapcsolatos kötelező közszolgáltatásért kéttényezős közszolgáltatási díjat kell fizetni.  A kéttényezős közszolgáltatási díj alapdíjból és hulladék-gazdálkodási díjból tevődik össze.


4. Házhoz menő lomtalanítás


4.§. (1) Az ingatlanon nem rendszeresen képződő nagydarabos lomhulladék elszállítására a közszolgáltató évente egy alkalommal, előre egyeztetett, a közszolgáltató által visszaigazolt időpontban házhoz menő lomtalanítást biztosít.


(2) Lomtalanításkor a közszolgáltató külön díj fizetése nélkül szállítja el a lomhulladékot.


(3) A lomtalanítás nem terjed ki a veszélyes hulladékok, autógumi, elektronikai hulladék, építési törmelék, és minden olyan hulladék elszállítására, amelynek a összegyűjtése a gyűjtést végző dolgozók testi épségét veszélyezteti.


(4) A lomtalanítást azon szolgáltatást igénybe vevő veheti igénybe, akinek nincs közszolgáltatási díjtartozása.


(5) Lomhulladékot közterületre kihelyezni csak a közszolgáltató által meghatározott időpontban lehet.


5. A települési szilárd hulladék gyűjtése, átvétele és szállítása


5. § (1)      A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett természetes személy, gazdálkodó szervezet a települési szilárd hulladékot rendszeresített zárt szabványos gyűjtőedényben köteles összegyűjteni és a megadott szállítási napon a Közszolgáltatónak elszállításra átadni.


(2) Rendszeresített zárt, szabványos gyűjtőedénynek minősül:

  1. 60, 80, 110, 120, 240, 660, 1100 literes kukaedény, szabványos gyűjtőedényzet,
  2. 110 -120 literes edényzetet helyettesítő piros színű emblémázott zsák
  3. többlethulladék elszállítására használható sárga színű emblémázott zsák

avar és kerti hulladék, valamint a biológiailag lebomló egyéb hulladékok elszállítására használható zöld színű


(3) Az ingatlanhasználó vagy a közszolgáltatást igénybe vevő köteles a (2) bekezdés a), pontjában meghatározott rendszeresített zárt, szabványos gyűjtőedény vagy a (2)  bekezdés b) pontjában meghatározott zsák beszerzésére.


(4) A szokásos mennyiségen felül keletkező hulladék eseti összegyűjtésére díjfizetés mellett a Közszolgáltató által biztosított (2) bekezdés c) pontja szerinti zsákot kell alkalmazni.


(5) A települési szilárd hulladék gyűjtéséhez az ingatlanhasználó olyan űrtartalmú, illetve darabszámú gyűjtőedényt köteles igénybe venni, hogy abban, illetve azokban a megadott szállítási napok között keletkező háztartási hulladék az előírásoknak megfelelően mindenkor elhelyezhető legyen.


(6) A gyűjtőedényt úgy kell kiválasztani, hogy arányos legyen a keletkező hulladék mennyiségével, azzal, hogy lakóingatlanonként – a heti ürítési gyakoriságtól függetlenül – legalább heti 60 liter tárolókapacitás igénybevétele kötelező.


(7) Abban az esetben, ha a szolgáltatás igénybevevője a keletkező települési szilárd hulladék meghatározott gyűjtéséhez és elszállításra való átadásához 5. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott, szükséges űrtartalmú, illetve darabszámú gyűjtőedénnyel megfelelő mértékben, illetve mennyiségben nem rendelkezik, köteles nagyobb űrtartalmú, illetve több gyűjtőedényt beszerezni és azt a szolgáltatónak bejelenteni.


(8) Az alkalmazott zárt gyűjtőedény űrtartalma, vagy darabszáma az adott ürítési gyakoriság figyelembe vételével akkor csökkenthető, ha rendszeresen kisebb mennyiségű hulladék keletkezik, mint amennyinek a gyűjtésére a korábban alkalmazott edényzetet alkalmazták. A csökkentett űrtartalmú, vagy darabszámú gyűjtőedénynek mindenkor alkalmasnak kell lennie a keletkezett hulladék előírás szerinti gyűjtésére és elszállításra való átadására.


6. § (1) A települési szilárd hulladék zárt gyűjtőedényének átadása-átvétele az ingatlan bejáratától legfeljebb 10 méterre történik, kivéve, ha a rendszeresített szállító járművel az ingatlan nem közelíthető meg. Ebben az esetben az átadás-átvétel helyét és módját a közszolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő az írásos megállapodásban külön rögzíti. A megállapodásban a 3.§ (7) bekezdésben foglaltakra tekintettel kell lenni.


(2) A települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény közterületre csak a szolgáltatói szerződésben rögzített napokon helyezhető ki átadás céljára, ürítés után a hulladékgyűjtő edényzetet annak tulajdonosa a közterületről 24 órán belül köteles az ingatlanára visszahelyezni, kivéve ha a gyűjtőedény tárolása csak közterületen lehetséges.


(3) A gyűjtőedénybe csak olyan mennyiségű hulladék helyezhető el, hogy az edény teteje az elszállításra való átadáskor lecsukható legyen. A gyűjtőedénybe a hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy az a szállítás során a járműbe való beürítést ne akadályozza. Tilos a gyűjtőedénybe olyan anyagot, tárgyat elhelyezni, amely a testi épséget és egészséget veszélyezteti, a szállító jármű műszaki berendezéseit rongálja. Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, vagy veszélyes hulladékot elhelyezni.


(4) Éles, csorbult szélű, törött hulladékgyűjtő használata tilos.


(5) A szolgáltatást igénybe vevő köteles a tulajdonában, vagy használatában lévő zárt gyűjtőedényzet rendszeres tisztításáról és fertőtlenítéséről gondoskodni.


(6) Az elszállítás céljára kihelyezett, vagy tartósan a közterületen elhelyezett gyűjtőedény környékének rendszeres tisztításáról a szolgáltatást igénybe vevő köteles gondoskodni. Ha ezt a kötelezettségét felszólítás ellenére elmulasztja, a tisztántartásról az önkormányzat gondoskodik a kötelezett költségére.


(7) A hulladék elszállítása során a szolgáltató által előidézett közterületi szennyezést a szolgáltató köteles megszüntetni. A hulladékgyűjtő szigeteknél keletkező – nem a szolgáltató által előidézett – közterületi szennyezés megszüntetése az önkormányzat feladata.


(8) A közszolgáltató a települési szilárd hulladék elszállítását megtagadhatja, ha

  1. az nem a 45 § (2) bekezdés szerinti zárt gyűjtőedényben került átadásra,
  2. érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a települési szilárd hulladéktól eltérő, vagy a (3) bekezdés szerinti anyagot tartalmaz a gyűjtőedény,
  3. a gyűjtőedény balesetveszélyes, éles, csorbult, törött.


(9) Amennyiben a közszolgáltató a (8) bekezdésben meghatározott okok miatt a hulladék elszállítását megtagadja, a szolgáltatást igénybe vevő köteles gondoskodni a hulladék szétválogatásáról, megfelelő gyűjtőedényről.


(10) A közszolgáltató felel az edény állagában keletkezett olyan kárért, amelyet a szállítás során szándékos vagy gondatlan magatartásával, vagy szakszerűtlen ürítéssel okozott. A közszolgáltatói felelősség a természetes elhasználódásból eredő károkra nem terjed ki.


7. § (1) Az elkülönített hulladék gyűjtés a közszolgáltatás része.


(2) A település területén üzembe helyezett elkülönített hulladékgyűjtő szigetek gyűjtőedényeibe a felirat szerinti, külön gyűjtött, szennyeződésmentes csomagolási hulladék helyezhető el. Ezek a hulladékok a vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladékhoz nem keverhetők.


(3) Az elkülönített hulladékgyűjtő szigetekre az edényzet felirataitól eltérő hulladék nem helyezhető el.


(4) A gyűjtőedényeket a közszolgáltató üríti szükség szerinti gyakorisággal.


(5) A szolgáltató a rendelet 1. számú függelékében felsorolt utcák tekintetében biztosítja a házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtést. A szállítás rendjéről, igénybevételének módjáról, idejéről tájékoztatja az igénybevevőt.


8. § (1) Az ingatlanhasználó vagy a közszolgáltatást igénybe vevő köteles az avar és kerti hulladék valamint a biológiailag lebomló egyéb hulladékok kezelésére az alábbi módokat alkalmazni:

a)   házi komposztálás,

b)   gyűjtés és elszállítás egész évben a szolgáltatónál megvásárolható zöld zsákban.

c)   közszolgáltató általi összegyűjtés:

ca) A közszolgáltató által meghirdetett és üzemeltett házhoz menő zöld hulladékgyűjtés során a közszolgáltató által meghatározott zöld hulladék helyezhető el a közszolgáltató által meghatározott edényben és módon április 1-től november 30-ig páratlan heteken. A házhoz menő gyűjtésbe bevont utcákat az 1. számú függelék tartalmazza.
cb) A közszolgáltató által meghirdetett tavaszi, őszi kampányszerű zöld hulladékgyűjtés során a közszolgáltató által meghatározott zöld hulladék helyezhető el a közszolgáltató által meghatározott módon és időben. A tavaszi és őszi zöldhulladék gyűjtésbe bevont utcákat a 1. számú függelék tartalmazza.

           

(2) A közszolgáltató köteles írásban tájékoztatni a az ingatlanhasználót az ingatlanra biztosított zöldhulladék gyűjtés, elszállítás módjáról és időpontjáról.


(3) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkezett zöldhulladékot – kivéve, az 5 cm átmérőt meghaladó fának gyökérzetével együtt lévő farönkjét - a közszolgáltató tájékoztatójában szereplő módon köteles gyűjteni és elszállításra átadni.


6. A települési szilárd hulladék elhelyezése


9. § (1) Közterületen települési szilárd hulladék elhelyezése tilos.


(2)  Lovas Község közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék kezelésének létesítménye az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás tulajdonában lévő Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központ.


(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok a hulladékgyűjtő szigeten helyezhetők el.


7. A szolgáltatás igénybevétele


10. § (1)A szolgáltató az ingatlan használót a hulladékszállítás kötelező igénybevételéről, annak lehetséges módozatairól és feltételeiről, az önkormányzati rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül köteles értesíteni.


 (2) A szolgáltató a szolgáltatást igénybe vevő gazdálkodó szervezettel, társasházi közös képviselővel írásban megállapodást köt, melyben rögzíteni kell az igénybe vevő 11. § bekezdés szerinti adatait, az alkalmazott – 5. § (2) bekezdésben meghatározott – zárt gyűjtőedényzet fajtáját, a szállítási napokat, az edényzet átadásának helyét az 6. § (1) bekezdése figyelembe vételével, a fizetendő díj mértékét, a díjfizetés módját, határidejét.

8. Díjkedvezmények


11.§ (1)     Lovas község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati segélyre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával, olyan magánszemélyek esetében, akik jövedelmük miatt a közszolgáltatás díját nem tudják megfizetni, a díj egészét, vagy egy részét átvállalhatja.

(2)      Az egyedül élő 65 év feletti nyugdíjas lakos részére a megállapított közszolgáltatási díjból 50 % kedvezményt állapíthat meg a Polgármester a benyújtott kérelem alapján.

(3) A díjfizetési kedvezmény megállapítására irányuló kérelmeket minden évben meg kell újítani és tárgyév június 30. napjáig lehet a Polgármesterhez benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a tárgyévi hulladék közszolgáltatási díj 50 %-nak befizetéséről szóló igazolást. A Polgármester a kérelmeket 30 napon belül bírálja el.

(4) Az a kérelmező, aki a benyújtott kérelemben valótlan adatokról nyilatkozik, a tárgyévet követően elveszti díjfizetési kedvezményre való jogosultságát.

(5) A Polgármester határozata ellen fellebbezéssel lehet élni az Önkormányzat Képviselő-testületéhez, aki az Önkormányzat Szociális Bizottsága véleményének figyelembevételével dönt.

(6)A megállapított díjkedvezményekről a szolgáltató a határozat egy példányának megküldésével értesül.

(7) A megállapított tárgyévi díjkedvezményeket az önkormányzat tárgyév december 15. napjáig éves költségvetése terhére egy összegben utalja át szolgáltató részére.


9. Vegyes és záró rendelkezések


12. § (1)       A szolgáltató a közszolgáltatást kötelezően igénybe vevőre vonatkozóan  az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011 évi CXII.  törvény rendelkezései szerinti nyilvántartást vezet, a nyilvántartást csak   a közszolgáltatással  összefüggő ügyben használja fel és kezeli.

(2)     Gazdálkodó szervezet a nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát   kötelező megadnia.

(3)     Természetes személy a családi és utónevét, születési dátumát, édesanyja nevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét kötelező megadnia.13. §      A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a település szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló    9/2010(XII.20) önkormányzati rendelet, valamint a módosítására kiadott 8/2011(VII.20)   önkormányzati rendelet, 9/2012(IV.10) önkormányzati rendelet és a 4/2013(III.29) önkormányzati rendelet hatályát veszti.


              Ferenczy Gáborné                                                        Báró Béla

                 Polgármester                                                                    jegyző


                                                                                                                               

A rendelet kihirdetve :

Lovas, 2014. május 20.


                                               Báró Béla

                                                jegyző1. számú függelék Lovas község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 6/2014. (V.20) önkormányzati rendeletéhezutcanév

gyűjtési nap

egész évben

házhoz menő elkülönített

zöld gyűjtés április 7- november 21-ig

lomtalanítás

műanyag

papír

Ady Endre u.

csütörtök

páros héten csütörtök

páros héten csütörtök

páratlan héten, csütörtök

tervezés alatt

Arany János u.

csütörtök

páros héten csütörtök

páros héten csütörtök

páratlan héten, csütörtök

tervezés alatt

Árpád utca

csütörtök

páros héten csütörtök

páros héten csütörtök

páratlan héten, csütörtök

tervezés alatt

Fortuna u.


csütörtök

páros héten csütörtök

páros héten csütörtök

páratlan héten, csütörtök

tervezés alatt

Fő u.

csütörtök

páros héten csütörtök

páros héten csütörtök

páratlan héten, csütörtök

tervezés alatt

Kishegyi u.

hétfő

páros héten csütörtök

páros héten csütörtök

páratlan héten, csütörtök

tervezés alatt

Köves köz

csütörtök

páros héten csütörtök

páros héten csütörtök

páratlan héten, csütörtök

tervezés alatt

Malomvölgy

u.

csütörtök

páros héten csütörtök

páros héten csütörtök

páratlan héten, csütörtök

tervezés alatt

Mikszáth Kálmán u.

csütörtök

páros héten csütörtök

páros héten csütörtök

páratlan héten, csütörtök

tervezés alatt

Napsugár

u.

csütörtök

páros héten csütörtök

páros héten csütörtök

páratlan héten, csütörtök

tervezés alatt

Petőfi Sándor u.

csütörtök

páros héten csütörtök

páros héten csütörtök

páratlan héten, csütörtök

tervezés alatt

Pihenő tér

csütörtök

páros héten csütörtök

páros héten csütörtök

páratlan héten, csütörtök

tervezés alatt

Vörösmarty u.

csütörtök

páros héten csütörtök

páros héten csütörtök

páratlan héten, csütörtök

tervezés alatt

Bajcsy-Zs. u.

csütörtök

páros héten csütörtök

páros héten csütörtök

páratlan héten, csütörtök

tervezés alatt

Balaton u.

csütörtök

páros héten csütörtök

páros héten csütörtök

páratlan héten, csütörtök

tervezés alatt

Bartók Béla u.

csütörtök

páros héten csütörtök

páros héten csütörtök

páratlan héten, csütörtök

tervezés alatt
ÖREGHEGY


Benke u.

április-október

hétfőntervezés alatt

tervezés alatt

Cif hegyi út

április-október

hétfőntervezés alatt

tervezés alatt

Csárda u.

április-október

hétfőntervezés alatt

tervezés alatt

október-április

csütörtöktervezés alatt

tervezés alatt

Forrás köz

április-október

hétfőntervezés alatt

tervezés alatt

Határ u.

április-október

hétfőntervezés alatt

tervezés alatt

Mandula u.

április-október

hétfőntervezés alatt

tervezés alatt

Öreghegyi u.

április-október

hétfőntervezés alatt

tervezés alatt

Pityóka u.

április-október

hétfőntervezés alatt

tervezés alatt

Vámosi u.

április-október

hétfőntervezés alatt

tervezés alatt

október-április

csütörtöktervezés alatt

tervezés alatt

KISHEGY:
tervezés alatt

tervezés alatt

Napsugár u.

április-október

hétfőntervezés alatt

tervezés alatt

Felsőörsi u.

április-október

hétfőntervezés alatt

tervezés alatt

Kishegyi u.

április-október

hétfőntervezés alatt

tervezés alatt

október-április

csütörtöktervezés alatt

tervezés alatt