Lovas község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014(II.27), valamint 2/2000(V.27) rendeletével módosított 6/1998(VI.11) rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályairól (Egységes szerkezetben)

Lovas község Önkormányzata gyámügyi rendelete

Hatályos: 2014. 03. 01

Szerkesztés...

Lovas község Önkormányzata Képviselőtestülete

3/2014(II.27), valamint 2/2000 (V.27.) rendeletével módosított

6/1998. (VI.11.) rendelete


A gyermekek védelme és gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

(Egységes szerkezetben)


Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermeke védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 157.§. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a törvény és végrehajtási rendeletei figyelembevételével megalkotta az alábbi rendeletét.


I. fejezet

Általános rendelkezések


1.§


A rendelet célja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban : Gyvt.) megállapított, gyermekek védelmét szolgáló ellátási formák alkalmazásához, a helyi sajátosságokat figyelembe véve a feltételek rendszerét és az eljárásokat szabályozza.


2.§


A rendelet hatálya kiterjed a Gyvt. 124.§-ban és a 125.§. (1) bekezdésében foglalt általános

és különös illetékességi szabályok szerint Lovas község közigazgatási területére.


3.§


A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül Lovas Község Önkormányzata a

következő ellátásokat nyújtja:

(1)       Pénzbeli ellátások

a.) rendszeres gyermekvédelmi támogatás,

b.) [1]

(2)       Természetbeni ellátások

a.) általános iskolai tanulók füzet, tankönyv és tanszer ellátás támogatása,

b.) gyermekintézmények étkeztetési térítési díjának átvállalása.

(3)       Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

a.) családsegítő szolgálat a Gyermekjóléti szolgálattal.II. fejezet

Az egyes ellátási formák szabályai

Pénzbeli ellátások


4.§.


(1)       Rendszeres gyermekvédelmi támogatást kell megállapítani azon gyermekek részére ahol a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (továbbiakban: nyugdíjminimum) és a családban történő nevelkedés nem áll ellentétben a gyermek érdekével feltéve, hogy a család vagyoni helyzetének vizsgálata során a családban az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a (4) bekezdésben foglaltak szerinti értéket. *


(2)       A jövedelem megállapításánál a kérelem benyújtását megelőző hat hónap átlagát kell

figyelembe venni, kivéve ha a jövedelmi viszonyokban igazolhatóan tartós romlás következett be.


(3)       A jövedelem számításánál a Gyvt. 19.§. (4) bekezdésében foglaltak az irányadók.


(4)       Amennyiben a rendelet 4.§. (2)-(3) bekezdése szerint a kérelem mellékleteként benyújtott

            jövedelemnyilatkozat valóságtartalma kétsége, úgy az Önkormányzat a Gyvt. 19.§.-nak (5)-(8)

bekezdésében foglaltak szerint jár el. *


(5)       A rendszeres gyermekvédelmi támogatás havi összeg gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-al azonos összegű.


(6)       Az Önkormányzat Képviselő-testületének döntése szerint a rendszeres gyermekvédelmi támogatás természetben is nyújtható, különösen a gyermekek étkezési térítési díjának átvállalására használható. Amennyiben a támogatás összege meghaladja a jogosult gyermek étkezéséért fizetendő havi térítési díj összegét, a különbözetet a gyermek a helyi élelmiszerboltban levásárolható élelmiszer vásárlási utalványban kapja meg.


(7)       Az Önkormányzat a Gyvt. Szerinti fiatal felnőttet rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ill. a nagykorúsága előtt részére megállapított támogatást tovább folyósítja, abban az esetben ha középfokú vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, legfeljebb azonban 25. életévének betöltéséig.


5.§


(1)       A támogatás iránti kérelmet a Lovasi Polgármester Hivatalhoz lehet benyújtani a Hivatal által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott formanyomtatvány felhasználásával.


(2)       A támogatást a jogosultság fennállásáig kell megállapítani, feltételeinek felhasználását a Polgármesteri Hivatal minden év március 31-ig köteles felülvizsgálni. A felülvizsgálat tényét és annak megállapításait a nyilvántartásban rögzíteni kell.


(3)       A támogatás folyósításának megszüntetéséről határozatot kell hozni.


(4)       Ha a támogatást az Önkormányzat megállapítja, az a kérelem benyújtásától esedékes. Folyósítása minden hónap 5-ig a Polgármesteri Hivatal pénztárából történik.


(5)       A jogosultsági feltételek közül a gyermeket gondozó családban közös háztartásban élő közeli hozzátartozók személyi adatairól, jövedelmi viszonyáról a szülő (törvényes képviselő) a 8/2000. (II.2.) Korm. rendelettel módosított 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt nyilatkozatot, a 4.§. (4) bekezdésben foglalt esetben a 6. számú melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot köteles a Polgármesteri Hivatalhoz benyújtani, a Hivatal által rendelkezésre bocsátott formanyomtatvány felhasználásával. *


6.§[2]Természetben nyújtott ellátások


7.§


(1)       Az Önkormányzat költségvetésétől függően hivatalból, jövedelemre tekintet nélkül a

tanévkezdés megkönnyítése céljából tankönyvtámogatást biztosít. A támogatás összegét az Önkormányzat Képviselő-testülete külön határozza meg.


(2)       A gyermekintézmények étkezési díjának átvállalására a 4.§. (5) és (6) bekezdése, valamint a 6.§. (5) bekezdésében foglaltak az irányadók.


Személyes gondoskodást nyújtó ellátások


8.§


(1)       Az Önkormányzat a Gyvt.-ben a személyes gondoskodás keretében tartozó gyermekjóléti     szolgáltatást családgondozó foglalkoztatásával biztosítja az illetékességi körébe tartozó gyermekek részére.


(2)       A családgondozó a munkáltató által készített munkaköri leírás alapján látja el feladatát. Székhelye a Polgármesteri Hivatal. Tevékenységére a Gyvt. 39-40.§.-ban foglaltak az irányadók.Záró rendelkezések


9.§.


(1)       Az Önkormányzat Képviselő-testülete az e rendelet 6.§-ban foglalt rendkívüli gyermekvédelmi támogatások elbírálását ill. e jogosítványok gyakorlását a Szociális

Bizottságra ruházza át.


(2)       Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.


Lovas, 2000. május 15.Kemenes Dénes                                           Tóth Gáborné

polgármester                                                      jegyző


A kihirdetés napja:

Lovas, 2000. május 27.


Tóth Gáborné

jegyző
A *-gal jelölt dőlt betűvel szedett 9/2000. (V.27.) rendelet szövege.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2014. február 27.[1] Hatályon kívül helyezte a 3/2014.(II.27) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2014. március 1-től

[2] Hatályon kívül helyezte a 3/2014(II.27,) önkormányzati rendelet. Hatályon kívül : 2014. március 1-től.