Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020 (IX.30.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgáltatásról

Hatályos: 2020. 10. 01

Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) 8a. pontjában és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. §

(1) Lovas Község Önkormányzata annak érdekében, hogy

a) a település lakói számára a település intézményhiányából és a közösségi közlekedés nehézségéből eredő hátrányokat enyhítse,

b) az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutást biztosítsa;

c) az egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutást biztosítsa,

d) a rászorult személyek szállítási problémáját megoldja, továbbá

e) az egyéni és közösségi szintű szükségletek kielégítését teljesítse, 

falugondnoki szolgálatot tart fenn.

(2) A falugondnoki szolgáltatás a Veszprém Megyei Kormányhivatal által a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzésre került.    

(3) A szolgáltatás személyi és tárgyi feltételeit Lovas Község Önkormányzata biztosítja.

(4) A falugondnoki szolgálat működéséhez a képviselő-testület állami támogatást igényel.  


2. §.

(1) A képviselő-testület a falugondnoki feladatok ellátására a falugondnokot alkalmaz, aki pályázati eljárás során kerül kiválasztásra.

(2) A falugondnok foglalkoztatására a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény rendelkezései az irányadók.

(3) A falugondnok felett az alapvető munkáltatói jogokat a képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

(4) A falugondnoki szolgáltatást a falugondnok szabadsága, betegsége, egyéb igazolt távolmaradása esetén helyettesítéssel kell biztosítani. A helyettesítés rendjét a polgármester határozza meg. A helyettesítés történhet Paloznak Község Önkormányzatával kötött megállapodás szerint vagy egyedi megbízás alapján.

(5) A falugondok feladatait a képviselő-testület által jóváhagyott szakmai program szerint, munkaköri leírása alapján, valamint a polgármester utasításának megfelelően látja el.

(6) A falugondnok munkaruha juttatásra jogosult a képviselő-testület által jóváhagyott védő- és munkaruha juttatás szabályzat szerint.

(7) A képviselő-testület biztosítja a falugondnok számára a kötelező továbbképzésen történő részvétele feltételeit.

(8) A falugondnok a napi feladatok dokumentálására tevékenységnaplót vezet a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően. A képviselő-testület a tevékenységnapló ellátottak általi aláírásától eltekint.

(9) A falugondnok évente beszámol a képviselő-testületnek a szolgáltatás ellátásáról.


3. §

(1) A képviselő-testület a falugondnoki feladatok ellátásához személyszállításra alkalmas gépjárművet biztosít.

(2) A gépjármű üzemeltetésével összefüggő szabályokat a gépjármű üzemeltetési szabályzat tartalmazza.

(3) A falugondnok naponta menetlevelet vezet a gépjármű üzemeltetési szabályzat előírásai szerint, melyen fel kell tüntetni, hogy a gépjárművet a falugondnoki szolgáltatás ellátáshoz veszik igénybe.


4. §

 (1) A falugondnoki szolgáltatás közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatai:

a) közreműködés az étkeztetésben,

b) közreműködés a házi segítségnyújtás biztosításában,

c) közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában,

d) közreműködés az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása: háziorvoshoz és egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, gyógyszerkiváltás és gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása

e) óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása: óvodába, iskolába szállítás, egyéb gyermekszállítás.

(2) A falugondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatások közül kiegészítő feladatai:

a) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős rendezvények szervezése, segítése,

b) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,

c) egyéb lakossági szolgáltatások, egyéb szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.

(3)    A szolgálat önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásai:

a)    önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,

b)    a falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.

(4) A képviselő-testület a falugondnoki szolgáltatás keretében a szállítás, megkeresés és közösségi fejlesztés szolgáltatási elemeket biztosítja.

(5) A falugondnoki feladatokat és a biztosított szolgáltatási elemeket részletesen a képviselő-testület által elfogadott szakmai program tartalmazza.

5. §.

 (1) A falugondnoknak elsősorban az alapfeladatokhoz kapcsolódó szolgáltatási feladatokat kell ellátnia. A többi feladatot úgy kell végezni, hogy az az alapfeladatokhoz kapcsolódó feladatellátással ne ütközzön.

(2) Az alapfeladatok rangsorolását a falugondnok végzi, a kiegészítő feladatok és közvetett szolgáltatások tekintetében - amennyiben rangsorolni kell – a polgármester dönt.

(4) A falugondnoki szolgáltatás által nyújtott közvetett szolgáltatások nem haladhatják meg a szolgáltatásnyújtás 50 %-át.

(5) A falugondnoki szolgáltatás valamennyi szolgáltatási eleme térítésmentes.

(6) A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselőjének kérelmére történik. A kérelmet a falugondnokhoz kell benyújtani szóban vagy írásban.


6. §

(1) Ez a rendelet 2020. október 1-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Lovas Község Önkormányzata falugondnoki szolgálatról szóló 10/2001. (XII. 3.) önkormányzati rendelete.                                  Ferenczy Gáborné                                                              Báró Béla

                                        polgármester                                                                      jegyző