Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (II.4.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 10/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendet módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 05 - 2020. 02. 06

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 10/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Tkr) 15. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) 45°-nál meredekebb tetőhajlásszögű épület nem építhető.

 (2) Kétszintes tetőterű épület nem létesíthető.”

2. § A Tkr. 30. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A településképi bejelentési eljárás az építtető vagy megbízottja (a továbbiakban: bejelentő) által a polgármesterhez benyújtott bejelentésre indul. A bejelentési kérelmet papír alapon kell benyújtani. Az építészeti-műszaki tervdokumentációt az erre a célra rendszeresített tárhelyre kell feltölteni.„

3. § A Tkr.

a) 10. § (1) bekezdésében a „Szőlők és zártkertek” szövegrész helyébe a „Szőlők és pincék, kertek” szöveg,

b) 14. § (11) bekezdésében a „Szőlők és zártkertek” szövegrész helyébe a „Szőlők és pincék, kertek” szöveg,

c) 15. § (5) és (6) bekezdésében a „Szőlők és zártkertek” szövegrész helyébe a „Szőlők és pincék, kertek” szöveg,

d) 16. § (3)-(5) bekezdésében a „Szőlők és zártkertek” szövegrész helyébe a „Szőlők és pincék, kertek” szöveg, és a

e) 17. § (4) bekezdésében a „Szőlők és zártkertek” szövegrész helyébe a „Szőlők és pincék, kertek” szöveg lép.

4. § A Tkr.

a) 24. § (1) bekezdésében a „települési” szövegrész helyébe az „önkormányzati” szöveg és a

b) 30. § (1) bekezdésében a „települési” szövegrész helyébe az „önkormányzati” szöveg lép. 

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon napján lép hatályba.

6. § Hatályát veszti a Tkr.

a)  20. § (4) bekezdése,

b)  6. „A helyi egyedi védelemmel kapcsolatos szabályok” alcíme,

c)  7. „A helyi területi védelem” alcíme,

d) 9. „A településképi követelmények alkalmazásának szabályai” alcíme,

e)10.„A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi építészeti követelmények” alcíme,

f) 11. „A helyi védett értékekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények” alcíme,

g)16. „A műemléki környezetre vonatkozó településképi követelmények” alcíme és az

e) 1. és 2 melléklete.


Lovas, 2020. január 29.                        Ferenczy Gáborné                                          Báró Béla

                             polgármester                                                    jegyző          


Kihirdetve:

Lovas, 2020. február 4.                                                

                                                                                                  Báró Béla

                                                                                                     jegyző