Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2020 (X.28.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 29 - 2020. 10. 30

Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Lovas Község Önkormányzata szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 6. § (2) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

"(2) Gyógyszertámogatásra a Lovason lakóhellyel rendelkező személy jogosult, akinek

a) a családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 % -át, egyedül élő esetében annak 600 % -át nem haladja meg, és”

2. § Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Átmeneti települési támogatás nyújtható annak a kérelmezőnek, akinek a családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, egyedülálló személy esetén 500 %-át."

3. § Az R. 10. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Temetési költségekhez nyújtott települési támogatás (a továbbiakban: temetési támogatás) formájában egyszeri pénzbeli ellátás állapítható meg annak a Lovason lakcímmel rendelkező személynek, aki)

"c) a kérelmező családjában az egy főre eső nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, egyedülálló esetén 500 %-át nem haladja meg."

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.