Lovas Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2020 (V.21.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

Hatályos: 2020. 05. 22

Lovas Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzati képviselők előzetes véleményét kikérve, a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya kiterjed Lovas Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) közigazgatási területén a közösségi színtérre, működtetőire és alkalmazottaira, valamint a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre.

          

2. Az önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások


2. § (1) Az önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 76. § (3) bekezdés a) pontjában szereplő művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszínt biztosítása közművelődési alapszolgáltatást biztosítja a következők szerint:

a) rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenység végzésének helyszínét biztosítja a Lovas, Fő u. 8. szám alatti közösségi színtérben,

b) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt a községi rendezvényeken valamint a partnertelepülések programjain,

c) fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.

(2)  A képviselő-testület gondoskodik arról, hogy a településen a lakosság önszerveződő közösségei megfelelő rendszerességgel és időtartamban vehessék igénybe a színtér által biztosított közművelődési alapszolgáltatásokat és hogy az igénybevétel idejére a jogszabályban meghatározott működési feltételek rendelkezésre álljanak.

(3) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során feladatának tekinti:

  1. a helyi hagyományok ápolását, kulturális értékeinek megőrzését, hagyományőrző közösségek működtetését, segítését,
  2. az egészséges életmód fenntartásához kapcsolódó programok, rendezvények tartását,
  3. nemzeti-, közösségi ünnepi alkalmak megrendezésének biztosítását,
  4. műsorok, falunapok, találkozók, előadások, bemutatók, versenyek, vetélkedők szervezését,
  5. önkormányzati fórumok, rendezvények tartását,
  6. a különböző korosztályok művelődési, művészeti, közösség és érdekérvényesítési kezdeményezéseinek segítését,
  7. civil szervezetek közösségi életének segítését,
  8. a szabadidő eltöltéséhez, illetve szórakozási és közösségi igényekhez megfelelő lehetőségek biztosítását,
  9. a közösség számára internet-használatot biztosít, DJP pontot működtet,
  10. a település lakosai számára családi eseményeik megünnepléséhez helyszín biztosítását.


3. Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátási formája, módja


3. § (1) Az önkormányzat kötelező közművelődési feladatait közösségi színtér működtetésével látja el. Az önkormányzat közösségi színtérnek a tulajdonában lévő Lovas, 28/1 helyrajzi számú „kivett községháza és orvosi rendelő, közforgalom elől el nem zárt magánút és parkoló” megnevezésű, 8228 Lovas, Fő u. 8. szám alatti faluházban lévő 75 m2 nagyságú kultúrtermet, a földszinten lévő klubhelyiséget és kiszolgáló helyiségeit, a könyvtár helyiségeket, valamint az udvaron lévő közösségi színteret biztosítja.

(2) A közösségi színtér ellátja a Kult. tv 77. § (3) bekezdésében meghatározott feladatokat.

(3) Az önkormányzat, mint fenntartó biztosítja a közösségi színtér fenntartásának személyi és tárgyi feltételeit.

(4) Az önkormányzat a közösségi színtér működtetésének személyi feltételeit pályázat útján kiválasztott, megfelelő végzettségű művelődésszervező részmunkaidős foglalkoztatásával biztosítja.

(5) Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez a művelődésszervező által készített szolgáltatási tervet a tárgyév március 1-ig fogadja el.

(6) Az önkormányzat a közösségi színtér használati szabályait és házirendjét külön határozattal állapítja meg.

4. § Az önkormányzat a közművelődési feladatai ellátása során együttműködik

            a) a közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel, intézményekkel,

            b) az egyházakkal, és

            c) a közművelődési tevékenységet segítő vállalkozókkal.


4. A közművelődési feladatellátás finanszírozása


5. § (1) Az önkormányzat közművelődési feladatait és a közösségi színtér működtetését éves költségvetési rendeletében foglaltak szerint finanszírozza, melynek forrása:a) a települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatására

a) kapott költségvetési támogatás,

b) az önkormányzat saját bevételei, valamint

c) pályázati úton elnyert támogatások.

(2) Az önkormányzat a rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására a Kult törvény előírásainak megfelelő jogi vagy természetes személlyel közművelődési megállapodást köthet.

(3) Az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében – pénzügyi lehetőségei szerinti – elkülönített keretet állapíthat meg a tárgyévben rendezendő ünnepségek és helyi rendezvények céljára.

(4) A képviselő-testület a rendelet 2. § (3) bekezdésében meghatározott közművelődési feladatok ellátása érdekében pénzügyi támogatásban részesítheti a közművelődési célú tevékenységet folytatókat a civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelete szerint. E támogatás nem veszélyeztetheti a rendeletben meghatározott feladatok megvalósítását.


Záró rendelkezések


6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közművelődésről szóló 1/2002. (II. 18.) önkormányzati rendelete.                Ferenczy Gáborné                                                              Báró Béla

                    polgármester                                                                      jegyző