Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete

Mesztegnyő Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 05. 30

Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének


a) kiadási fő összegét 676 149 908 Ft-ban,

ezen belül:     

  • Működési célú kiadások:                                                 636 779 972 Ft

- személyi jellegű kiadások                                         46 941 698 Ft

- munkaadót terhelő járulékok                                      9 140 939 Ft

- dologi és egyéb folyó kiadások                                49 795 142 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                       8 603 591 Ft

- egyéb működési célú kiadások                                97 351 278 Ft

- finanszírozási kiadások                                          424 947 324 Ft

  • Felhalmozási célú kiadások:                                            39 369 936 Ft

- beruházások                                                              7 926 968 Ft

- felújítások                                                                29 184 600 Ft

- egyéb felhalmozási célú kiadások                            2 258 368 Ft


b) bevételi fő összegét 940 258 468 Ft-ban

            ezen belül:     

  • Működési célú bevételek:                                             721 958 726 Ft

- önkormányzatok működési támogatásai             199 763 812 Ft

- egyéb működési célú tám. bevételei                     40 710 071 Ft

- közhatalmi bevételek                                             21 668 835 Ft

- működési bevételek                                               24 129 294 Ft

- működési célú pénzeszközök átvétele                       847 599 Ft

- előző évi maradvány igénybevétele                      86 993 533 Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezések               7 845 582 Ft

- lekötött bankbetétek megszüntetése                   340 000 000 Ft

  • Felhalmozási célú bevételek:                                       218 299 742 Ft

- felhalmozási célú támogatások áh-on belülről     215 088 742 Ft

- felhalmozási bevételek                                            3 000 000 Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      211 000 Ft

állapítja meg.3. § (1) Az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2017. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak teljesítési adatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 7. melléklete tartalmazza.6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 8. mellékletben foglalt részletezés alapján 949 620 336 Ft-ban állapítja meg.7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 9. melléklet tartalmazza.8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 10. melléklete tartalmazza.9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 11. melléklete tartalmazza.10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 12. melléklete tartalmazza.11. § Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait e rendelet 13. melléklete tartalmazza.3. Záró rendelkezések


12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Mesztegnyő, 2018. május 28.           Nagy László Péter                                                            Hajdu Szabina

               polgármester                                                                      jegyző
Záradék:


A rendelet 2018. május 29. napján kihirdetésre került.


Mesztegnyő, 2018. május 29.

                                                                                                   Hajdu Szabina

                                                                                                         jegyző