Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018 (XI.14.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 14 - 2018. 11. 15

Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 26. §-ban, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ban, 134/E. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.


 1. § Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet)3. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. §(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a jogosult számára

 • lakhatási célú települési támogatást,
 • ápolási célú települési támogatást,
 • gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatást,
 • kamatmentes kölcsön formájában nyújtott települési támogatást,
 • átmeneti települési támogatást,
 • születéshez és örökbefogadáshoz kapcsolódó települési támogatást,
 • temetési költségekhez nyújtott települési támogatást,
 • rendkívüli települési támogatást,
 • köztemetést,
 • személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokat,
 • iskolakezdési támogatást,
 • szépkorúak támogatását

nyújt az Szt. 45. §-ában és 48. §-ában foglaltak figyelembevételével, valamint e rendeletben meghatározott feltételek szerint.”


 1. § A Rendelet 17. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:


17. §

Szépkorúak támogatása

 1. Szépkorúak támogatása naptári évenként egy alkalommal nyújtható annak 62. életévét betöltött lovasi állandó lakosnak, akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át, egyedülálló személy esetén 500%-át.
 2. A szépkorúak támogatása természetbeni juttatás formájában kerül kiosztásra.
 3. A támogatás összegéről Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minden év december 10. napjáig határozatban dönt.


 1. § A Rendelet 18. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:


18. §

Hatásköri és eljárási rendelkezések


(1) Jelen rendelet 4. §, 5. §, 6.§, 9.§ és 10. §-ban szabályozott önkormányzati szociális feladat- és hatásköröket a Képviselő-testület első fokon a Polgármesterre ruházza.

(2) A Polgármester önkormányzati hatósági jogkörben hozott döntése ellen a Képviselő-testülethez címezett illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

(3) A szociális ellátás igénybevétele iránti eljárás formanyomtatványon előterjesztett kérelemre indul. A kérelemhez az egyes ellátási formáknál felsorolt mellékleteket és nyilatkozatokat kell csatolni.

(4) Indokolt esetben a hatáskörrel rendelkező szerv a kötelező mellékleteken kívül egyéb, a kérelem elbírálásához szükséges mellékletek benyújtását is elrendelheti.

(5) Az e rendeletben szabályozott ellátások iránti kérelmek – ha e rendelet másként nem rendelkezik – személyesen az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Lovasi Kirendeltségén vagy postai úton nyújthatók be.

(6) A szociális ellátást igénylő család, illetőleg háztartás szociális helyzetéről az e rendeletben előírtak szerint, továbbá indokolt esetben a tényállás tisztázása céljából környezettanulmányt készíthet.

(7) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokra való jogosultság elbírálása során a jövedelemszámításnál az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.

(8) A havi rendszerességgel folyósított pénzbeli ellátások a kérelmezőt a kérelem benyújtásának napjától illetik meg. Ha az ellátás nem a teljes hónapra jár, az ellátás összege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának a szorzata. Az ellátás összegének megállapítása során – szükség esetén – a 2008. évi III. törvény 4 § (1) bekezdésének előírásai szerint kell eljárni. A jogosultság megszüntetése esetében a megszüntetés dátuma az okot adó körülmény bekövetkezte hónapjának utolsó napja.

(9) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli ellátások a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kerülnek kifizetésre, folyószámlára történő átutalással vagy postai úton vagy házipénztárból készpénzben.

(10) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozását a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles az Önkormányzatnak bejelenteni. A támogatott a 15 napos határidő elmulasztása esetén, amennyiben ez neki fel nem róható, igazolást nyújthat be.

(11) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. rendelkezései az irányadóak.”


 1. § A Rendelet 19. §-ának helyébe következő rendelkezés lép:


19. §

A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése


(1) Az Szt. 17. §-ban szabályozottaknak megfelelően a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátást az igénybevevő köteles visszafizetni.

(2) Indokolt esetben, amennyiben a visszafizetés a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyezteti a Képviselő-testület a visszafizetésre kötelezett összeget méltányosságból

 • elengedheti, vagy
 • csökkentheti, vagy
 • részletekben történő megfizetését engedélyezheti.”


 1. § A Rendelet 20. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

20. §

Adatkezelés


 1. A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából az Szt. 18-19.§-ban foglaltaknak megfelelően országos és helyi nyilvántartást vezet.”


5.§ A Rendelet 21. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:


21. §

Záró és hatályba léptető rendelkezések


(1) A rendelet 2015. március 01. napján lép hatályba.

(2) Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyeknél is alkalmazni kell.

(3) Hatályát veszti a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló Lovas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2014.(II. 27.) számú önkormányzati rendelete.”6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az egységes szerkezetbe foglalást követően hatályát veszti.