Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet

Lovas község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2014(II.27)önkormányzati rendelete Lovas község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 11. 19

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének

12/2014.(IX.23.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi

költségvetéséről


Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel Magyarország Alaptörvénye 32. cikk alapján kapott felhatalmazásra, a 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól 111. §.-ban, a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 23-24. §.-ban, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 24., 27., 28. §-ban, valamint a 2013. évi CCXXX. törvény, Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről törvényben foglaltakra a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya kiterjed Lovas Község Önkormányzatára.


2. A rendelet tartalma


2. § (1) A 2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról (továbbiakban: Áht.) 23-24. §.-ban foglaltak alapján a Képviselő-testület a költségvetési rendelet tartalmát az alábbiak szerint állapítja meg:


(2) A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,


b) a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban,


c) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, ideértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,


d) a c) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,


e) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,


f) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit,


g) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket..


h) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.


i) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,


j) a helyi önkormányzat előirányzat felhasználási tervét,


k) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást.


3. Általános rendelkezések


3. § (1) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok ellátásához szükséges rendes és rendkívüli bevételeket, kiadásokat, figyelemmel a foglalkoztatottak létszámára, továbbá a 2014. évi gazdálkodás főbb szabályait.


4. A költségvetés bevételei és kiadásai


4. §[1]A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi főösszegét 79.717 ezer forintban, kiadási főösszegét 79.717 ezer forintban állapítja meg. A költségvetési hiány összege 0 eFt. Az önkormányzat kiadásait és bevételeit e rendelet 1-2. számú mellékletei tartalmazzák.


5. Finanszírozás


5. § Az Önkormányzat a költségvetési hiányt nem tervez a 2014. évben. A pályázatból megvalósuló beruházások finanszírozására támogatást megelőző, rövid lejáratú fejlesztési hitelt vesz igénybe, melyet 2014. évben visszafizet. Összege 10.000 eFt.

6. Helyi adó bevételek


6.§ Az Önkormányzat helyi adó bevételeit a 3. számú melléklet tartalmazza.


7.Egyéb működési célú támogatások


7.§[2] Az Önkormányzat támogatásértékű bevételeinek részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.


8. Működési – költségvetési támogatás


8. §[3] Az Önkormányzat költségvetési támogatását az 5. számú melléklet tartalmazza.


9.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről


9.§ Az Önkormányzat államháztartáson belülről származó felhalmozási célú támogatásait a 6. sz. melléklet tartalmazza.


10. Európai Uniós projektek


10. § Az Önkormányzat EU-s projektjeit, azok jelenlegi állását az 7. számú melléklet tartalmazza.


11. Beruházási és felújítási kiadások


11.§[4] A beruházásokat és felújításokat a 8. számú melléklet tartalmazza.


12. Átadott pénzeszközök


12.§[5] Az Önkormányzat civil szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek, egyéb szervezeteknek, vállalkozásoknak nyújtott pénzeszköz átadásait a 9. számú melléklet tartalmazza.


13. Szociális jellegű kiadások


13.§ Az Önkormányzat szociális jellegű kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazza[6]. Ezen kiadások tartalmazzák a törvény által szabályozott, illetve önkormányzati rendelet által meghatározott szociális kiadásokat. A törvény által szabályozott kiadások tekintetében a költségvetés az önrészt tartalmazza. A teljes kiadási összeg a támogatások visszaigénylését követően, előirányzat módosítás keretében kerül a költségvetésbe.


14. Létszám-előirányzatok


14. § (1) Az Önkormányzat és intézményei várható 2014. évi létszámszükségletét a 11. számú melléklet tartalmazza. Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat korrigált költségvetési létszámkeretét 8 főben állapítja meg, melyből

  • 3 fő dolgozó állandó,
  • 5 fő közfoglalkoztatott.

15. Közvetett támogatások


15. § Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 12. számú melléklet tartalmazza.


16. Költségvetési mérleg


16. § Az Önkormányzat és intézményei összesített költségvetési mérlegét a 13. számú melléklet tartalmazza.

17. Előirányzat-felhasználási terv


17. § Az Önkormányzat és intézményei előirányzat-felhasználási tervét a 14. számú melléklet tartalmazza.


18. Általános- és céltartalék


18. § Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az általános működési tartalék összegét 0 ezer forintban, céltartalékát 0 ezer forintban határozza meg. A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.


19. Adósságot keletkeztető ügyletek


19. § Az Önkormányzat 2014-ben és az azt követő három évben a Stabilitás törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.

20. Többéves kihatással járó kötelezettségek


20. § Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettsége nincs.


21. Béren kívüli, és béren kívüli juttatásnak nem minősülő juttatások


21. §. (1) Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, dolgozóinak – kivételt képeznek a közfoglalkoztatás keretében dolgozók – részére biztosított juttatás mértékét – az Szja tv. szerinti egyes meghatározott juttatás (utalvány) formájában – nettó 11.000 Ft/fő/hóban állapítja meg, melyre a forrást a Képviselő-testület a költségvetésben jóváhagyja.

22. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


22. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.


23. § (1) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározott kiadási előirányzat mértékéig támogatja a társadalmi szervezeteket, helyi civil önszerveződő közösségeket, egyházakat.


(2) A támogatásban részesülő önszerveződő közösségek, egyesületek, alapítványok, vállalkozások, a kapott pénzeszközről tárgyévet követő év március 31-ig kötelesek elszámolni.


(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakon túlmenően társadalmi szervezetek, alapítványok, helyi civil önszerveződő közösségek, egyházak, vállalkozások támogatásáról a Képviselő-testület az általános tartalék, valamint a többletbevételek terhére hozhat döntést.


24. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.


25. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között átcsoportosítást - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a Képviselő-testület engedélyezhet.


(2) A Képviselő-testület a költségvetési szerv a bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát, kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítási jogát a kiemelt előirányzatokon belül – személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások,, felhalmozási kiadások – Önkormányzat esetében a polgármesterre, ruházza át. Az átcsoportosítás nem terjedhet ki kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra. Az átruházott hatáskörben hozott döntés a későbbi évekre vonatkozóan többletkiadással nem járhat


26. § Az év közben keletkező központi és egyéb pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester előterjesztése alapján a Képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet módosításával. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb 2015. február 15-ig, 2014. december 31-i hatállyal dönt a költségvetés rendeletének módosításáról


27. § Az önkormányzat 2013. évi pénzmaradványának elszámolása során a kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselőtestület dönt.


28. § Az önkormányzat szabad pénzeszközeit a polgármester jogosult a legkedvezőbb betétben elhelyezni a kamatbevételek növelése érdekében, melyről a képviselőtestületet tájékoztatja.


29. § (1) Felújítás, beruházás csak akkor indítható, ha a szükséges fedezet rendelkezésre áll.


(2) Az önkormányzat közbeszerzési értékhatárt elérő beruházásaira, felújításaira és beszerzéseire a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni.


23. Záró rendelkezések


30. § A költségvetési rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


                       Ferenczy Gáborné                                                      Báró Béla

                            polgármester                            PH.                            jegyző


A rendelet kihirdetésének napja: 2014. február 27.                                                                                                    Báró Béla

                                                                                                       jegyző

[1]

  A 12/2014.(IX.23.)  önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2014.IX.24.

[2]

A rendelet 4. számú mellékletét módosította  a 12/2014.(IX.23.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2014.09.24.

[3]

A rendelet 5. számú mellékletét módosította  a 12/2014.(IX.23.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2014.09.24.

[4]

A rendelet 8. számú mellékletét módosította  a 12/2014.(IX.23.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2014.09.24.

[5]

A rendelet 9. számú mellékletét módosította  a 12/2014.(IX.23.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2014.09.24.

[6]

A rendelet 10. számú mellékletét módosította  a 12/2014.(IX.23.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos: 2014.09.24.