Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2019 (XII.20.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 21 - 2019. 12. 22

Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében és 45. § (1) bekezdésében, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  1. § Hatályát veszti Lovas Község Önkormányzata szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet 18. § (1) és (2) bekezdése.


  1. §. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Lovas, 2019. december 12.
                Ferenczy Gáborné                                                              Báró Béla

                    polgármester                                                                      jegyző          
Kihirdetve:

Lovas, 2019. december 20.                                                                   Báró Béla

                                                                                                               jegyző