Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017 (V.19.) önkormányzati rendelete

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017.(V.19.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés létesítésének engedélyezéséről, valamint az ezért járó többletszolgáltatás ellentételezéséről

Hatályos: 2017. 05. 19

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2017.(V.19.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés létesítésének engedélyezéséről, valamint az ezért járó többletszolgáltatás ellentételezésérőlLovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) Lovas községben a házasságkötés létesítésére (a továbbiakban: anyakönyvi esemény) és az esemény méltó körülmények biztosítása céljára - hivatali munkaidőben és munkaidőn túl - a Faluház (8228 Lovas, Fő út 8.) házasságkötésre alkalmas hivatali helyisége szolgál.


(2) Alsóörs Közös Önkormányzati Hivatalának hivatali helyiségén (továbbiakban: hivatali helység) kívüli anyakönyvi esemény engedélyezését e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon kell kérni a házasságkötésre történő bejelentkezéskor.


(3)  A kérelemről a jegyző az anyakönyvvezető javaslatának figyelembevételével dönt.


(4) A hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőben vagy hivatali munkaidőn túl történő anyakönyvi eseményhez az anyakönyvvezető nem zárt térben történő közreműködése akkor engedélyezhető, ha a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő anyakönyvvezetői közreműködést ellehetetlenítő körülmények bekövetkezése esetén, az esemény lebonyolítására alkalmas helyiség rendelkezésre áll.


(5) A hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőben vagy hivatali munkaidőn túl történő anyakönyvi eseményhez az anyakönyvvezető közreműködése – a (4) bekezdésen túl - akkor engedélyezhető, ha az a korábban előjegyzésbe vett anyakönyvi eseményt, vagy az anyakönyvvezető munkakörének ellátását nem akadályozza.


2. § (1) A hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőben vagy hivatali munkaidőn túl történő, valamint hivatali helyiségben hivatali munkaidőn túl történő anyakönyvi esemény esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként a szolgáltatás igénybevevői által az önkormányzat részére fizetendő díjak mértékét a rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza.


(2) Rendkívüli körülmény esetén, különös tekintettel a házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapotára, a lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes.


(3) A 2. §-ban meghatározott, 2. mellékletben rögzített díjat Lovas Község Önkormányzatának (8228 Lovas, Fő u. 8.) házi pénztárába, a 3. mellékletben rögzített díjakat – kiállított számla alapján – az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 11748083-15803500 számú számlája javára kell megfizetni. A megfizetés tényét az anyakönyvi esemény időpontját megelőző 10. munkanapig az anyakönyvvezetőnél igazolni szükséges.


3. § (1) A szolgáltatás igénybevevői a 2. §-ban foglaltak szerint megállapított díj teljes összegének a visszatérítésére jogosultak, amennyiben az anyakönyvi eseményre vonatkozó bejelentésüket annak tervezett időpontját megelőzően legalább 10 munkanappal korábban, írásban visszavonják.


(2)  Amennyiben a szolgáltatás igénybevevői az anyakönyvi eseményre vonatkozó bejelentésüket az (1) bekezdésben meghatározott időpontot követően, vagy egyáltalán nem vonják vissza és az anyakönyvi eseményre nem kerül sor, a szolgáltatás igénybevevői a díj visszatérítésére nem jogosultak.


4. § (1) Amennyiben a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi eseménykor közreműködő anyakönyvvezető nem a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidőt választja, őt – az illetményén felül – céljuttatás jogcímén a 3. mellékletben meghatározott díjazás illeti meg.


5.  §  (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet 2. és 3. mellékletében meghatározott díjakat a rendelet hatályba lépését követően bejelentett anyakönyvi események esetén kell alkalmazni.


(3) Hatályát veszti Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes anyakönyvi események engedélyzésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 2/2011. (II.01.) számú rendelete.
Ferenczy Gáborné

Báró Béla

polgármester

jegyző
A rendelet kihirdetésének napja: 2017. május 19.

Mellékletek