Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020 (VII.30.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendet módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 01 - 2020. 09. 02

Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Lovas Község Önkormányzata szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet 16. § (5) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 (A támogatás összege)

„b) általános iskolás gyermekek esetén gyermekenként 25.000,- Ft.,”


2. § Ez a rendelet 2020. szeptember 1. napján lép hatályba.

                Ferenczy Gáborné                                                              Báró Béla

                    polgármester                                                                      jegyző