Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (III.10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 12. 09 - 2016. 05. 10

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2015. (III. 10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

(módosításokkal egységes szerkezetben)

Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya kiterjed Lovas Község Önkormányzatára.


2. A rendelet tartalma

2. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23-24. §-ban foglaltak alapján a Képviselő-testület a költségvetési rendelet tartalmát a jelen § szerint állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,


b) a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban,


c) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, ideértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,


d) a c) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,


e) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,


f) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit,

g) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket,


h) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék,


i) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, és


j) a helyi önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.3. Általános rendelkezések


3. § A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges rendes és rendkívüli bevételeket, kiadásokat, figyelemmel a foglalkoztatottak létszámára, továbbá a 2015. évi gazdálkodás főbb szabályait.


4. A költségvetés bevételei és kiadásai


4. §[1] A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 61.169 ezer forintban, kiadási főösszegét 61.169 ezer forintban állapítja meg. A költségvetési hiány összege 0 eFt. Az önkormányzat kiadásait és bevételeit az 1 -2. számú mellékletek tartalmazzák.


5. Finanszírozás


5. § Az Önkormányzat költségvetési hiányt nem tervez a 2015. évben, hitelállománya nincs.


6. Helyi adó bevételek


6.§ Az Önkormányzat helyi adó bevételeit a 3. számú melléklet tartalmazza.


7. Támogatásértékű bevételek


7.§[2] Az Önkormányzat támogatásértékű bevételeinek részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.


8. Költségvetési támogatás


8. §[3] Az Önkormányzat költségvetési támogatását az 5. számú melléklet tartalmazza.


9. Felhalmozási célú bevételek


9.§ Az Önkormányzat felhalmozási célú bevételeit a 6. sz. melléklet tartalmazza.


10. Európai Uniós projektek


10. § Az Önkormányzatnak jelenleg nincs folyamatban Európai Uniós projektje, ezen a jogcímen nem tervez.

11. Beruházási és felújítási kiadások


11.§[4] A beruházásokat és felújításokat a 8. számú melléklet tartalmazza.


12. Egyéb működési célú kiadások


12.§ [5]Az Önkormányzat államháztartáson belül helyi önkormányzatoknak és társulásoknak nyújtott támogatásait, és államháztartáson kívülre civil szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek, egyéb szervezeteknek, vállalkozásoknak nyújtott támogatásait a 9. számú melléklet tartalmazza.


13. Ellátottak pénzbeli juttatásai


13.§[6] Az Önkormányzat szociális jellegű kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazza. Ezen kiadások tartalmazzák a törvény által szabályozott, illetve önkormányzati rendelet által meghatározott szociális kiadásokat. A törvény által szabályozott kiadások tekintetében a költségvetés az önrészt tartalmazza. A teljes kiadási összeg a támogatások visszaigénylését követően, előirányzat módosítás keretében kerül a költségvetésbe.


14. Létszám-előirányzatok


14. § Az Önkormányzat várható 2015. évi létszámszükségletét a 11. számú melléklet tartalmazza. Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat korrigált költségvetési létszámkeretét 8 főben állapítja meg, melyből


  1. 3 fő dolgozó állandó foglalkoztatott, és
  2. 5 fő közfoglalkoztatott.


15. Költségvetési mérleg


15. §[7] Az Önkormányzat és intézményeinek összesített költségvetési mérlegét a 12. számú melléklet tartalmazza.


16. Előirányzat-felhasználási terv


16. § Az Önkormányzat és intézményeinek előirányzat-felhasználási tervét a 13. számú melléklet tartalmazza.


17. Általános- és céltartalék


17. §[8] Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a felhalmozási célú céltartalék összegét 7.226 ezer forintban határozza meg. A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.


18. Adósságot keletkeztető ügyletek


18. § Az Önkormányzat 2015-ben és az azt követő három évben a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.


19. Többéves kihatással járó kötelezettségek


19. § Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettsége nincs.


20. Béren kívüli, és béren kívüli juttatásnak nem minősülő juttatások


20. § Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat dolgozói részére – kivételt képeznek a közfoglalkoztatás keretében dolgozók – biztosított juttatás mértékét – a személyi jövedelem adóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerinti egyes meghatározott juttatás (utalvány) formájában – nettó 11.000 Ft/fő/hó összegben állapítja meg, melyre a forrást a Képviselő-testület a költségvetésben jóváhagyja.


21. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


21. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.


22. § (1) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározott kiadási előirányzat mértékéig támogatja a társadalmi szervezeteket, helyi civil önszerveződő közösségeket, egyházakat.


(2) A támogatásban részesülő önszerveződő közösségek, egyesületek, alapítványok, vállalkozások a kapott pénzeszközről tárgyévet követő év március 31-ig kötelesek elszámolni.


(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakon túlmenően társadalmi szervezetek, alapítványok, helyi civil önszerveződő közösségek, egyházak, vállalkozások támogatásáról a Képviselő-testület az általános tartalék, valamint a többletbevételek terhére hozhat döntést.


23. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.


24. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a Képviselő-testület engedélyezhet.


(2) A Képviselő-testület a költségvetési szerv a bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát, kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítási jogát a kiemelt előirányzatokon belül – személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások, felhalmozási kiadások – Önkormányzat esetében a polgármesterre ruházza át. Az átcsoportosítás nem terjedhet ki kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra. Az átruházott hatáskörben hozott döntés a későbbi évekre vonatkozóan többletkiadással nem járhat


25. § Az év közben keletkező központi és egyéb pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester előterjesztése alapján a Képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet módosításával. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a 2015. évi költségvetési beszámoló határidejéig, 2015. december 31-i hatállyal dönt a költségvetés rendeletének módosításáról


26. § Az önkormányzat 2014. évi pénzmaradványának elszámolása során a kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.


27. § Az önkormányzat közbeszerzési értékhatárt elérő beruházásaira, felújításaira és beszerzéseire a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni.


22. Záró rendelkezések


28. § A költségvetési rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                               Ferenczy Gáborné                                         Báró Béla

                                   polgármester                                                jegyzőA rendelet kihirdetésének napja: 2015. március 10.
Báró Béla

jegyző

Mellékletek