Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014 (IX.28.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat vagyonáról, vagyonkezelés és gazdálkodás szabályairól

Hatályos: 2014. 09. 29

Lovas község Önkormányzat

Képviselő-testületE

9/2014. (IX.22.), önkormányzati rendelettel, és az 5/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelettel módosított 8/2004. (IX.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat vagyonáról, vagyonkezelés és gazdálkodás szabályairól.

(Egységes szerkezetben)


Lovas község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 16.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az Ötv. 79.§. (2) bekezdés a.) – b.) pontjában, 80.§. (1) bekezdésében foglaltakra, továbbá az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Ahtv) 108.§. (1) – (2) bekezdésében, 109.§-ban foglaltakra – az Önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól az alábbi rendeletet alkotja.


Lovas község Önkormányzata saját tulajdonú vagyonnal rendelkezik. Az önkormányzat képviselőinek, valamint köztisztviselőinek, közalkalmazottainak elsőrendű kötelessége a vagyon megfelelő védelme és lehetőség szerinti gyarapítása.


A rendelet hatálya


1.§.


(1) A rendelet hatálya Lovas község Önkormányzatának vagyonára, szerveire és intézményeire terjed ki.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki az Önkormányzat és szervei költségvetésére, kivéve az abban vállalkozói vagy alapítványi célra elkülönített vagy felhasznált vagyonrészt.


2.§.


A rendeletet alkalmazni kötelesek:

(1) A képviselő-testület, annak szervezi.

(2) Az önkormányzati intézmények.

Az önkormányzat vagyona


3.§.


(1) Az önkormányzat vagyona a tulajdonban lévő ingatlanokból, közművekből, ingóságokból, valamint pénz vagyonából, részvényekből, üzletrészekből, és az önkormányzatot megillető egyéb vagyoni értékű jogokból áll.

(2) Az önkormányzat vagyona rendeltetése alapján törzsvagyonra, valamint egyéb forgalomképes vagyonra osztható.

(3) Az önkormányzat tulajdonában álló vagyon tárgyait – ezen belül üzleti vagyon és  törzsvagyon, a törzsvagyon tárgyait forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes, a forgalomképtelen törzsvagyon tárgyait kiemelt jelentőségő és kizárólagos bontásban e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.[1]

(4) A jogszabályokban foglaltakon túlmenően korlátozottan forgalomképesek a köztéri műalkotások és az önkormányzat tulajdonában lévő művészeti alkotások.

(5) A jogszabályokban és a (3) és (4) bekezdésben nem említett önkormányzati vagyon forgalomképes.


Az önkormányzat vagyonának nyilvántartása


4.§.


(1) Az önkormányzat vagyonát a hatályos jogszabályok alapján – a Polgármesteri Hivatal tartja nyilván.

(2) A Polgármesteri Hivatal a használatában lévő ingatlanokról köteles egyszerűsített nyilvántartást vezetni.


5.§.


(1) Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyonról a hatályos jogszabályok alapján ingatlanvagyon katasztert kell felfektetni, és azt folyamatosan vezetni. A kataszter elkülönítetten tartalmazza - törzsvagyon és üzleti vagyon szerinti bontásban az ingatlanra vonatkozó főbb adatokat.[2]

(2) A kataszter elkészítéséről és folyamatos vezetéséről, továbbá az önkormányzat tulajdonába kerülő ingatlanok tulajdonjogának az ingatlan nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről, a kataszterbe való átvezetéséről a jegyző gondoskodik.

(3) A költségvetés felhasználásával, továbbá az ajándékozás, öröklés útján vagy egyéb más módon szerzett tulajdont a vagyonnyilvántartásba szerepeltetni kell.

(4) Az önkormányzat vagyonáról évente leltárt kell készíteni. A leltár elkészítéséért a polgármester felelős. A vagyonállapotot tükröző leltárt az éves zárszámadási rendelethez kell csatolni.


Az önkormányzati vagyon hasznosítására vonatkozó szabályok


6.§.


(1) Az önkormányzat szervei a rájuk bízott vagyont kötelesek megőrizni, a rendes gazdálkodás szabályai szerint használni és gyarapítani.

(2) Az önkormányzati vagyon hasznosításának célja az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak hatékony és eredményes ellátása.

(3) A hasznosítás az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti.

(4) Az önkormányzat a vagyonhasználói számára a vagyon használatának jogát az általa meghatározott feladatok ellátásához szükséges mértékben biztosítja.

(5) A vagyonhasználó a használat jogánál fogva jogosult és köteles a vagyon rendeltetésszerű használatára, működésére, fenntartására, továbbá a vagyonhoz fűződő közterhek viselésére.

(6) A rendelet alkalmazásában hasznosítás különösen, az egyes vagyontárgyak használata, bérbe, vagy haszonbérbe adása, illetve a feladatok ellátásához nem szükséges vagyon esetleges elidegenítése.

(7) A használó beruházást, felújítást csak költségvetési rendeletben szabályozott módon és keretek között végezhet.

7.§.


(1) Az önkormányzat vagyonához tartozó vagyontárgyakat elidegeníteni, apportálni, bérbe adni csak vagyon értékelése alapján és meghirdetés, pályázat útján lehet.

(2) A 200 eFt értéket meghaladó beruházásokat, felújításokat nyilvánosan kell pályázni. 2000 eFt felett a megyei lapban közzé kell tenni.

(3) A 100.000 Ft értéket meghaladó beszerzéseket, tervezési munkákat, kötelezettségvállalásokat – a képviselő-testület hagyja jóvá.

(4) A vagyon értékének megállapítására általában a nyilvántartási érték az irányadó.

(5) Értékesítéskor a vagyon értékét az alábbiak szerint kell megállapítani:

            a.) értékpapír esetén, a névérték alapján,

            b.) egyéb ingó és ingatlan vagyon esetén 6 hónapnál nem régebbi értékbecslés alapján.

(6) Ha a szerződés tárgya több vagyontárgy (vagyontömeg), a rendelet értékhatárra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásakor a vagyontárgyak együttes értéke az irányadó.


8.§.


A vagyonhasználó, ha javára valamely vagyonról lemondtak, e vagyont összeghatár nélkül saját hatáskörében elfogadhatja, feltéve, ha képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére és a vagyon tehermentes vagy a teher az önkormányzat, illetve használó javára szól. Ellenkező esetben az elfogadáshoz a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges.


9.§.


(1) Az intézmények a rájuk bízott ingatlanvagyont – alapfeladatuk sérelme nélkül – csak bérbeadás útján, képviselő-testületi engedéllyel hasznosíthatják. A bérleti szerződések egy-egy példányát a polgármesternek meg kell küldeni.

(2) Az intézmény alapítványhoz, közérdekű kötelezettségvállaláshoz csak a képviselő-testület előzetes engedélyével járulhat hozzá.


10.§.


Amennyiben az ingó vagyontárgy átszervezés vagy feladatváltozás miatt a használó szervnél feleslegessé válik, annak hasznosításáról a polgármesteri hivatal gondoskodik. A hasznosításból származó bevétel az önkormányzat költségvetését illeti meg.


11.§.


(1) A vagyont használó szervezet nevében és érdekében a polgármester a jegyző véleményének kikérésével jogosult a használatba adott vagyontárgyak:

            - birtoklására

            - ingyenes használatára

            - birtokvédelemhez fűződő jogok gyakorlására.

(2) Az önkormányzat vagyonának hasznosításából származó bevétel költségvetési bevétel.

(3) A vagyont használó szervezet köteles a használatában lévő vagyontárgyak fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával, megőrzésével kapcsolatos költségeket viselni.

(4) A vagyont használó szervezet a rábízott vagyontárgyak tekintetében a vagyontárgyak hasznosítására vonatkozó javaslatot tehet a képviselő-testületnek, illetve a polgármesternek, jegyzőnek.


12.§.


A vagyonnal kapcsolatos döntések előkészítését a jegyző végzi.

Ebben a körben feladati különösen:

  • Központi vagyonnyilvántartás vezetése
  • A vagyonhasznosítási kezdeményezések megvizsgálása, véleményezése
  • Hasznosítási javaslat készítse,
  • A vagyon állapotáról a képviselő-testület tájékoztatása.


13.§.


A képviselő-testület dönt:

            a.) az önkormányzat vagyontárgyainak a jelen rendelet 3.§.-a szerinti besorolásáról

            b.) a használati jog visszavonásáról

            c.) a mezőgazdasági művelés területeket haszonbérlet útján való hasznosításáról


A vállalkozói vagyon hasznosítása


14.§.


(1) Az önkormányzati feladatok ellátásában nélkülözhető vagyonnal vállalkozás folytatható.

(2) Vagyon, vagyonrész vállalkozásba történő bevitelére csak közigazgatási megalapozottság (hozamszámítás) alapján tehet javaslatot a polgármester. A döntést a képviselő-testület hozza meg.

(3) Az önkormányzat vállalkozása a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztetheti. Az önkormányzat csak olyan vállalkozásba vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulásának mértékét.

(4) A vállalkozásba fektetett vagyonnal a legnagyobb jövedelmet biztosító módon kell gazdálkodni.

(5) Az intézmény – saját jogán – gazdasági társaságban részesedését csak a képviselő-testület engedélyével szerezhet.


Ingyenes vagyonátruházás, követeléséről való lemondás


15.§.


(1)[3]

(2)[4]


Hatályba lépés


16.§.


(1)Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(2)A rendelet rendelkezései azonban nem érintik a hatályba lépés előtt megkötött jogügyletek, szerződések érvényességét.Ferenczy Gáborné                 Báró Béla

Polgármester                         Jegyző


A rendelet kihirdetésének napja: 2004. szeptember 28


  1. számú melléklet


az önkormányzat vagyonáról, a vagyonkezelés gazdálkodás szabályairól szóló 9/2014.(IX.22.) és az 5/2012.(IV.20.)önkormányzati rendelettel módosított 8/2004. (IX.27.) Önkormányzati rendelethezLovas Község Önkormányzata


TÖRZSVAGYON

Forgalomképtelen


Helyr.szám       Megnevezés           Ön% Önk.tul(m2)

---------------- -------------------- --- -----------

      /   / /    Buszvárók            100           0

    11/  1/ /    KÖZTERÜLET           100         677

    11/  3/ /    KÖZTERÜLET           100        1665

    11/  4/ /    KÖZTERÜLET           100         108

    11/  5/ /    KÖZTERÜLET           100         211

    11/  6/ /    KÖZTERÜLET           100         190

    11/  7/ /    KÖZTERÜLET           100         320

    17/  1/ /    ADY ENDRE UT         100        1914

    17/  2/ /    ADY ENDRE UT         100         339

    17/  3/ /    KÖZÚT                100         286

    19/  1/ /    BALATON ÚT, AUTÓBUSZ 100        2001

    19/  3/ /    KÖZTERÜLET           100         163

    20/ 10/ /    Beépítetlen terület  100        3000

    20/ 15/ /    Névtelen             100        1822

    22/   / /    ÁROK                 100         685

    28/  7/ /    KÖZUT                100         951

    34/   / /    AUTÓBUSZ MEGÁLLÓ     100          17

    40/  1/ /    Közterület           100         824

    40/  2/ /    UT                   100         273

    47/   / /    UT                   100         636

    48/  1/ /    UT                   100         340

    48/  8/ /    KÖZUT                100         364

    48/  9/ /    KÖZÚT                100         238

    48/ 21/ /    KÖZÚT                100        1061

    48/ 27/ /    KÖZÚT                100         603

    49/   / /    KÖZUT                100         761

    52/   / /    KÖZÚT                100         326

    77/   / /    KÖZUT                100        4973

    87/   / /    KÖZUT                100         412

    97/   / /    KÖZUT                100         279

   102/   / /    KÖZUT                100         166

   107/   / /    KÖZÚT                100         205

   112/   / /    BEÉPÍTETLEN TERÜLET  100         786

   116/  1/ /    KÖZUT                100        3922

   116/  2/ /    KÖZÚT                100          13

   117/   / /    TEMETŐ               100        3664

   119/   / /    KÖZUT                100         425

   120/   / /    TEMETŐ               100        2747

   124/  3/ /    KÖZUT                100         216

   124/  6/ /    KÖZUT                100         236

   124/  8/ /    KÖZUT                100          61

   125/  4/ /    KÖZUT                100          38

   125/  6/ /    KÖZÚT                100          70

   127/  4/ /    KÖZÚT                100         137

   127/  5/ /    KÖZUT                100         120

   130/  2/ /    KÖZUT                100         163

   132/   / /    KÖZUT                100        1649

   133/  9/ /    KÖZUT                100        1832

   133/ 22/ /    KÖZUT                100        1291

   161/  3/ /    KÖZÚT                100         405

   161/ 16/ /    BALATONI ÚT          100         183

   161/ 18/ /    KÖZÚT                100        1001

   174/   / /    BEÉPÍTETLEN TERÜLET  100         316

   175/   / /    KÖZUT                100         697

   179/   / /    KÖZÚT                100         446 Törölve

…..179/….2/ /……..KÖZÚT……………………………………….100…………………… 192 Új felv.

   186/  2/ /    KÖZUT                100         455

   187/   / /    KÖZUT                100        1011

   192/   / /    KÖZUT                100         320

   205/   / /    KÖZUT                100          78

   210/   / /    KÖZÚT                100         206

   215/  2/ /    KÖZUT                100         917

   216/   / /    KÖZUT                100         304

   223/   / /    KÖZUT                100         890

   235/   / /    KÖZUT                100        2023

   247/   / /    KÖZUT                100         154

   253/   / /    KÖZÚT                100          90

   303/  1/ /    Közut                100         391

   307/  3/ /    Közút                100         124

   309/  1/ /    Közút                100        2165

   320/  2/ /    Közut                100         320

   332/  3/ /    KÖZÚT                100         214

   343/  2/ /    Közút                100        3475

   345/  7/ /    Közút                100         128

   350/  5/ /    Csárda út            100         485

   364/  1/ /    KÖZÚT                100        1040

   367/  5/ /    Közut                100        2875

   378/  4/ /    Közút                100          84

   618/  1/ /    Közút                100         663

   618/  5/ /    Közút                100         875

   619/  3/ /    KÖZÚT                100         817

   619/  4/ /    KÖZÚT                100         845

   621/  3/ /    KÖZÚT                100         648

   622/  1/ /    SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT  100         245

   623/  2/ /    KÖZÚT                100         482

   623/  9/ /    KÖZÚT                100        4411

   623/ 21/ /    KÖZÚT                100         820

   626/  5/ /    KÖZÚT                100         990

   626/  6/ /    KÖZÚT                100         969

   628/  6/ /    KÖZÚT                100        5312

   628/ 10/ /    KÖZÚT                100         366

   629/  2/ /    KÖZÚT                100         282

   641/   / /    KÖZÚT                100         653

   647/   / /    KÖZÚT                100        2746

   659/   / /    KÖZÚT                100        1960

   660/  9/ /    KÖZÚT                100         198

   668/  5/ /    KÖZÚT                100         916

   675/  4/ /    KÖZÚT                100         643

   682/  4/ /    KÖZÚT                100         903

   691/   / /    KÖZÚT                100        4353

   728/  5/ /    VÍZMOSÁS             100        1738

   733/  8/ /    KÖZÚT                100         695

   733/ 11/ /    KÖZÚT                100         541

   733/ 17/ /    KÖZÚT                100        1629

   733/ 21/ /    KÖZÚT                100         427

   736/   / /    KÖZÚT                100        4517

   739/ 11/ /    KÖZÚT                100         435

   739/ 15/ /    KÖZÚT                100        1722

   739/ 18/ /    KÖZÚT                100        1376

   739/ 27/ /    KÖZÚT                100         604

   739/ 41/ /    KÖZÚT                100         608

   745/ 10/ /    KÖZÚT                100        1279

   745/ 17/ /    KÖZÚT                100        1041

   746/  5/ /    KÖZÚT                100         302

   753/  2/ /    KÖZÚT                100         640

   753/  9/ /    KÖZÚT                100        2258

   753/ 23/ /    TEMETŐ, RAVATALOZÓ   100        1730

   753/ 25/ /    KÖZÚT                100         633

   753/ 29/ /    TEMETŐ               100         387

   753/ 31/ /    KÖZÚT                100        1073

   754/  2/ /    KÖZÚT                100         139

   755/  2/ /    KÖZÚT                100         138

    02/  2/ /    KÖZÚT                100        2455

    02/  5/ /    KÖZÚT                100         479

    02/  7/ /    KÖZÚT                100        2698

    02/ 33/ /    KÖZÚT                100        1013

    03/ 10/ /    KÖZÚT                100        1236

    03/ 15/ /    Közút                100        1346

    04/ 13/ /    Közút                100        3768

    08/143/ /    Közút                100         249

    08/144/ /    Közút                100         105

    09/   / /    Saját használatú út  100        4498

   010/  8/ /    Közút                100         139

   010/ 32/ /    Közút                100        1721

   010/ 56/ /    Közút                100        1192

   010/ 84/ /    Közút                100        1193

   010/112/ /    Közút                100        1019

   010/142/ /    Közút                100        1854

   010/179/ /    Közút                100        2502

   011/   / /    Közút                100         540

   013/   / /    Közút                100        2551

   016/   / /    Közút                100         732

   018/  4/ /    Közút                100        1090

   019/ 14/ /    Közút                100        1149

   019/ 30/ /    Közút                100         840

   022/   / /    Közút                100        2803

   025/   / /    Közút                100        1300

   026/  6/ /    Közút                100         351

   027/   / /    Közút                100        1562

   028/  5/ /    Közút                100         788

   029/  4/ /    Közút                100         612

   029/  8/ /    Közút                100         478

   030/   / /    Közút                100        1322

   031/ 11/ /    Közút                100        1212

   031/ 22/ /    Közút                100        1573

   031/ 23/ /    Közút                100         224

   032/   / /    Közút                100        5614

   036/  7/ /    Közút                100          41

   036/ 26/ /    Közút                100        1292

   038/  6/ /    Közút                100         452

   042/  1/ /    Közút                100         612

   043/   / /    Közút                100        2520

   046/   / /    Közút                100        1471

   048/   / /    Közút                100        1477

   051/   / /    Közút                100        1132

   053/  5/ /    Közút                100         451

   054/ 12/ /    Közút                100         992

   056/   / /    Közút                100         555

   057/   / /    Közút                100         752

   059/  7/ /    Közút                100        1492

   059/ 19/ /    Közút                100         167

   062/   / /    Közút                100        3484

   076/  2/ /    Közút                100        3388

   090/   / /    Közút                100        4034

   093/  1/ /    Közút                100         686

—————————————————————————————————————————————————————

                                          Önk.tul(m2)

---------------- -------------------- --- -----------

Összesen (174 darab): (Forgalomképtelen):

                                               194938


Korlátozottan forgalomképes (törvény alapján)


Helyr.szám       Megnevezés           Ön% Önk.tul(m2)

---------------- -------------------- --- -----------

      /   / /    Csatornahálózat      100           0

      /   / /    Öreghegyi ivóvíz vez 100           0

      /   / /    Lovas község csatorn 100           0

      /   / /    Öreghegy viz III. vi 100           0

      /   / /    Közvilágítási kábel  100           0

    28/  1/ /    FALUHÁZ              100        2593

—————————————————————————————————————————————————————

                                          Önk.tul(m2)

---------------- -------------------- --- -----------

Összesen (6 darab): (Korlátozottan forg.képes):

                                                 2593

—————————————————————————————————————————————————————


Korlátozottan forgalomképes (helyi döntés alapján)


Helyr.szám       Megnevezés           Ön% Önk.tul(m2)

---------------- -------------------- --- -----------

    61/3   / /    SPORTPÁLYA - játszót 100       1301

   010/  6/ /    Homokbánya           100        6244

—————————————————————————————————————————————————————

                                          Önk.tul(m2)

---------------- -------------------- --- -----------

Összesen(2 darab)(Korlátozottan forg.képes helyi d.a.):

                                                 7545

—————————————————————————————————————————————————————


ÜZLETI VAGYON

(Forgalomképes)


Helyr.szám       Megnevezés           Ön% Önk.tul(m2)

---------------- -------------------- --- -----------

    18/   / /    Lakóház, udvar, gazd  50         346

    21/   / /    Beépítetlen terület  100        5046

    28/  3/ /    BEÉPITETLEN TERÜLET  100        1019

    28/  4/ /    BEÉPITETLEN TERÜLET  100        1018

    28/  5/ /    BEÉPITETLEN TERÜLET  100        1020

    32/   / /    Fő út 12. sz. lakóép  54        1426

    39/   / /    BEÉPITETLEN TERÜLET  100        3202

    40/  3/ /    BEÉPITETLEN TERÜLET  100         983

……..179/ 1/./……..BEÉPÍTETLEN TERÜLET..100………………….. 254

……..61/  1/./……..Közforg.elől elzárt

                magánút             100          392

    61/..2/ /    BEÉPÍTETLEN TERÜLET  100…………………… 784

—————————————————————————————————————————————————————

                                          Önk.tul(m2)

---------------- -------------------- --- -----------

Összesen (9 darab): ÜZLETI VAGYON(Forgalomképes):15490


Mindösszesen (191 darab):                                                       220566 m2

[1]

Megállapította a 9/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2014.09.22. napján 

[2]

Megállapította az 5/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2012.04.21. napján

[3]

Hatályon kívül helyezte az 5/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet

[4]

Hatályon kívül helyezte az 5/2012.(IV.20.) önkormányzati rendelet.