Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016 (IV.30.) önkormányzati rendelet

Szentgáloskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016(IV.30) önkormányzati rendelete

Hatályos: 2016. 04. 30 - 2016. 05. 01

Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4./2016. (IV.30.) önkormányzati rendeleteSzentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. ( a továbbiakban: Áht.) 23. §. 1. bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 48.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91.§-ának (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2015. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.


  1. §.


Az önkormányzat 2015. évi bevételeit 85.571 ezer Ft-ban, kiadásait 67.586 ezer Ft-ban forintban állapítja meg a képviselő-testület.


Bevételi főösszegét 85.571 ezer Ft

Kiadási főösszegét 67.586 ezer Ft


ezen belül:

- felhalmozási célú bevételt 30.075 ezer Ft


- felhalmozási célú kiadást 16.073 ezer Ft


ebből:

                                                - fejlesztések összege 13.890 ezer Ft-működési célú bevétel 55.496 ezer Ft

-működési célú kiadás 51.513 ezer Ft


ebből:

 személyi jellegű kiadások 21.979 ezer Ft

  munkaadókat terhelő járulékok 4.692 ezer Ft

                                                 dologi jellegű kiadások 14.522 ezer Ft

  ellátottak pénzbeni juttatásai 4.098 ezer Ft

                                                speciális támogatásokat 5.460 eFt


  1. §


A képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31-ei helyesbített működési pénzmaradványát 3983 ezer Ftban, felhalmozási pénzmaradványát 14.002 ezer Ft ban hagyja jóvá.

A pénzmaradvány az önkormányzat 2016. évi költségvetés tervezésekor – mint működési, illetve fejlesztési bevétel – figyelembe vételre került. 1. sz melléklet

3. §.


Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontásának teljesítését a működési és felhalmozási bevételek tekintetében a 2. sz. melléklet, a működési és felhalmozási kiadásokat pedig a 3. sz. melléklet tartalmazza.


4. §.


A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásai címet a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


5. §.


A képviselő-testület a fejlesztési kiadások teljesítését feladatonként (címenként) az 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.


6. §.


A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §


A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegkimutatását a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


8. §


A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatának teljesítését a 9. §-ban foglaltak kivételével a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


9. §


A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának teljesítését a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


10. §.


Az önkormányzat vagyonkimutatását az 10. sz. melléklet tartalmazza.11. §.


A képviselő-testületnek 2015. évben többéves kihatással járó döntése nem volt.


12. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Szentgáloskér, 2016. április 20.
Szabó Péter                                                                Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

polgármester                                                                                 jegyző


Z Á R A D É K:

E rendelet 2016. április 30. napján kihirdetésre került.

Szentgáloskér, 2016. április 30.
 

                                                                                  Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

                                                                                                      jegyző