Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (III.25.) önkormányzati rendelet

Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III. 25 ) önkormányzati rendelete a szociális juttatások rendszeréről szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 03. 25 - 2016. 10. 05

Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2015. (III. 25 ) önkormányzati rendelete

a szociális juttatások rendszeréről szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításárólSzentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 1.§-ának (2) bekezdésében, 10.§ (1) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 26.§-ában, 32.§ (3) bekezdésében,  45.§-ában, 48.§ (4) bekezdésében, 92.§ (1) bekezdésében, a 115.§ (3) bekezdésében, a 132.§ (4) bekezdésében, 134/E. §-ában, valamint a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében, 29. §-ában, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

szociális juttatások rendszeréről szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban:R.)  a rendkívüli települési támogatás intézményét szabályozó 9.§ (6) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés kerül:

,,(6)  Az (1) és a (4)-(5) bekezdésben foglaltaktól eltérően-jövedelemre tekintet nélkül-rendkívüli települési támogatásban lehet megállapítani, ha a kérelmező létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül, vagy a kérelmező családjában létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet áll elő.”

2. §


 E rendelet 2015. március 25-én lép hatályba.


Szentgáloskér, 2015.március 23.


Egerszegi Ferenc                                                   Lehoczkiné dr.Kercsó Erzsébet     

  polgármester                                                                                       jegyző

                                                                                                         Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Szentgáloskér, 2015.március 25.                                                                                        Lehoczkiné dr.Kercsó Erzsébet     

                                                                                                                  jegyző