Mesztegnyő Község Önkormányzat Polgármesterének 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelete

Mesztegnyő Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 06 - 2022. 05. 26

Mesztegnyő Község Önkormányzat Polgármesterének 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelete

Mesztegnyő Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.02.06.

Mesztegnyő Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatalra.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat és a közös hivatal önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2021. évi költségvetését 691.453.326 Ft bevétellel, és 691.453.326 Ft kiadással állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 7-10. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők engedélyezett létszámát a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2021. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 500 ezer Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(3) A képviselő-testület legkésőbb a zárszámadási rendelettel egyidőben december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(5) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

9. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

10. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

11. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

95 126 861

02

Normatív jutalmak

K1102

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

2 690 226

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

05

Végkielégítés

K1105

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

5 898 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

2 021 840

10

Egyéb költségtérítések

K1110

618 400

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

832 468

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

107 187 795

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 808 440

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

3 541 994

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

10 350 434

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

117 538 229

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

17 208 859

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

7 370 000

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

7 370 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

320 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

1 185 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

1 505 000

28

Közüzemi díjak

K331

5 325 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

5 292 144

30

Bérleti és lízing díjak

K333

1 450 000

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2 850 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

700 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

16 538 485

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

32 155 629

36

Kiküldetések kiadásai

K341

500 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

500 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

6 587 526

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

41

Kamatkiadások

K353

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

891 340

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

7 478 866

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

49 009 495

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

10 881 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

10 881 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

105 511 837

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1 000 000

70

Tartalékok

K513

500 000

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

107 011 837

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

269 843 807

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

76

Részesedések beszerzése

K65

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

72 685 027

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

342 528 834

80

Ingatlanok felújítása

K71

29 289 304

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

7 908 112

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

37 197 416

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

681 375 670

2. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

30 849 261

02

Normatív jutalmak

K1102

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

90 226

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

05

Végkielégítés

K1105

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

1 050 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

21 840

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

32 468

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

32 043 795

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 808 440

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

3 541 994

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

10 350 434

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

42 394 229

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 972 206

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

4 870 000

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

4 870 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

220 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

585 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

805 000

28

Közüzemi díjak

K331

3 925 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

5 292 144

30

Bérleti és lízing díjak

K333

1 450 000

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 850 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

34

Egyéb szolgáltatások

K337

11 438 485

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

23 955 629

36

Kiküldetések kiadásai

K341

50 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

50 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

4 697 526

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

41

Kamatkiadások

K353

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

450 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

5 147 526

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

34 828 155

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

10 881 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

10 881 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

105 511 837

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1 000 000

70

Tartalékok

K513

500 000

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

107 011 837

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

269 843 807

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

76

Részesedések beszerzése

K65

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

72 685 027

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

342 528 834

80

Ingatlanok felújítása

K71

29 289 304

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

7 908 112

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

37 197 416

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

579 813 677

3. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2021. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

64 277 600

02

Normatív jutalmak

K1102

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

2 600 000

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

05

Végkielégítés

K1105

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

4 848 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

2 000 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

618 400

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

800 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

75 144 000

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

0

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

75 144 000

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

12 236 653

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 500 000

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

2 500 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

100 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

600 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

700 000

28

Közüzemi díjak

K331

1 400 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 000 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

700 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

5 100 000

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

8 200 000

36

Kiküldetések kiadásai

K341

450 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

450 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 890 000

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

41

Kamatkiadások

K353

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

441 340

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

2 331 340

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

14 181 340

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

0

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

76

Részesedések beszerzése

K65

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

0

80

Ingatlanok felújítása

K71

0

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

101 561 993

4. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

132 484 039

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

56 419 300

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

46 067 000

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

14 139 188

05

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 831 850

06

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

07

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

08

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07)

B11

251 941 377

09

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1 501 443

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+13)

B1

253 442 820

15

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

16

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

32 353 187

20

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19)

B2

32 353 187

21

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

22

Társaságok jövedelemadói

B312

0

23

Jövedelemadók (=21+22)

B31

0

24

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

25

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

26

Vagyoni tipusú adók

B34

4 300 000

27

Értékesítési és forgalmi adók

B351

9 000 000

28

Fogyasztási adók

B352

0

29

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

30

Gépjárműadók

B354

0

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

10 000

32

Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31)

B35

9 010 000

33

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

50 000

34

Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33)

B3

13 360 000

35

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

36

Szolgáltatások ellenértéke

B402

7 207 000

37

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

38

Tulajdonosi bevételek

B404

0

39

Ellátási díjak

B405

2 646 850

40

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 119 650

41

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

42

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

43

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

1 000

44

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43)

B408

1 000

45

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

46

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

47

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46)

B409

0

48

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

49

Egyéb működési bevételek

B411

0

50

Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49)

B4

10 974 500

51

Immateriális javak értékesítése

B51

0

52

Ingatlanok értékesítése

B52

0

53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

54

Részesedések értékesítése

B54

0

55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

56

Felhalmozási bevételek (=51+…+55)

B5

0

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

500 000

61

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

62

Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61)

B6

500 000

63

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

67

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

68

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67)

B7

0

69

Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68)

B1-B7

310 630 507

5. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

132 484 039

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

56 419 300

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

46 067 000

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

14 139 188

05

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 831 850

06

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

07

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

08

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07)

B11

251 941 377

09

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1 501 443

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+13)

B1

253 442 820

15

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

16

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

32 353 187

20

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19)

B2

32 353 187

21

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

22

Társaságok jövedelemadói

B312

0

23

Jövedelemadók (=21+22)

B31

0

24

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

25

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

26

Vagyoni tipusú adók

B34

4 300 000

27

Értékesítési és forgalmi adók

B351

9 000 000

28

Fogyasztási adók

B352

0

29

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

30

Gépjárműadók

B354

0

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

10 000

32

Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31)

B35

9 010 000

33

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

50 000

34

Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33)

B3

13 360 000

35

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

36

Szolgáltatások ellenértéke

B402

7 107 000

37

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

38

Tulajdonosi bevételek

B404

0

39

Ellátási díjak

B405

2 646 850

40

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 119 650

41

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

42

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

43

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

1 000

44

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43)

B408

1 000

45

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

46

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

47

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46)

B409

0

48

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

49

Egyéb működési bevételek

B411

0

50

Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49)

B4

10 874 500

51

Immateriális javak értékesítése

B51

0

52

Ingatlanok értékesítése

B52

0

53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

54

Részesedések értékesítése

B54

0

55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

56

Felhalmozási bevételek (=51+…+55)

B5

0

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

500 000

61

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

62

Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61)

B6

500 000

63

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

67

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

68

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67)

B7

0

69

Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68)

B1-B7

310 530 507

6. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2021. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi előirányzat

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

0

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14


11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

100 000

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

0

38

Ellátási díjak

B405

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

0

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

0

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

48

Egyéb működési bevételek

B411

0

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

100 000

50

Immateriális javak értékesítése

B51

0

51

Ingatlanok értékesítése

B52

0

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

53

Részesedések értékesítése

B54

0

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

0

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

100 000

7. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi finanszírozási kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

10 077 656

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

101 461 993

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

111 539 649

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

29

Váltókiadások

K94

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

111 539 649

8. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

380 822 819

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

380 822 819

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

101 461 993

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

482 284 812

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

29

Váltóbevételek

B84

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

482 284 812

9. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

380 822 819

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

380 822 819

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

380 822 819

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

29

Váltóbevételek

B84

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

380 822 819

10. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2021. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi előirányzat

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

101 461 993

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

101 461 993

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

29

Váltóbevételek

B84

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

101 461 993

11. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi engedélyezett létszámkerete

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész-munkaidős (4-6 órás)

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek

17

16

1

Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal

17

16

1

Önkormányzat

10

8

2

Szennyvíz elszállítás

1

0

1

Igazgatás

1

1

0

Faluház

1

1

0

Bölcsöde

2

2

0

Város és Községgazdálkodás

3

2

1

Könyvtári szolgáltatások

1

1

0

Tanyagondnoki tevékenység

1

1

0

Létszám összesen:

27

24

3

Közfoglalkoztatási Program neve

Létszám

Teljes munkaidős

Rész-munkaidős

GINOP 5.2.1-14-2015-00001 2021.02.16.-ig 100% támogatás, utána +3 hónapos önerős foglalkoztatás

2

2

0

Létszám összesen:

2

2

0

12. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

S

Bevételek

1.Működési bevételek

1 316 940

877 960

877 960

877 960

877 960

877 960

877 960

877 960

877 960

877 960

877 960

877 960

10 974 500

2.Közhatalmi bevételek

1 603 200

1 068 800

1 068 800

1 068 800

1 068 800

1 068 800

1 068 800

1 068 800

1 068 800

1 068 800

1 068 800

1 068 800

13 360 000

3.Működési célú átvett pénzeszköz.

1 157 426

158 062

185 955

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 501 443

4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.

30 232 965

20 155 310

20 155 310

20 155 310

20 155 310

20 155 310

20 155 310

20 155 310

20 155 310

20 155 310

20 155 310

20 155 310

251 941 377

5.Műk.-i célú tám.értékű bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.Felhalm.-i célú bev.

0

0

2 500 000

0

0

0

0

29 853 187

0

0

0

0

32 353 187

7.Tám.-i kölcsön vtér.

0

0

0

100 000

100 000

0

100 000

100 000

100 000

0

0

0

500 000

8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.

0

0

0

939 897

0

0

27 793 524

4 431 030

4 672 965

0

222 511 100

120 474 303

380 822 819

9.Bevételek (1-8):

34 310 531

22 260 132

24 788 025

23 141 967

22 202 070

22 102 070

49 995 594

56 486 287

26 875 035

22 102 070

244 613 170

142 576 373

691 453 326

Kiadások

10.Működési kiadások

46 215 586

24 091 954

24 091 954

24 091 954

24 091 954

24 091 954

24 091 954

24 091 954

24 091 954

24 091 954

24 091 954

24 091 954

311 227 076

11.Felújítási kiadások

0

0

0

299 897

0

0

27 793 524

4 431 030

4 672 965

0

0

0

37 197 416

12.Beruházási kiadások

0

0

0

640 000

0

0

0

0

0

0

222 511 100

119 377 734

342 528 834

13.Tartalék

0

100 000

0

0

100 000

0

50 000

100 000

50 000

100 000

0

0

500 000

14. Tám.-i kölcsön áh-n k.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.Felhalm.-i c.pénze.átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.Kiadások (10-15):

46 215 586

24 191 954

24 091 954

25 031 851

24 191 954

24 091 954

51 935 478

28 622 984

28 814 919

24 191 954

246 603 054

143 469 688

691 453 326

13. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2021. évi előirányzat

MFP-BJA/2020 Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása-2020

4 999 965

2020-2021

4 672 965

MFP-ÖTU/2020 Önkormányzati tulajdonban lévő út-,hídépítés/felújítás - 2020

29 885 509

2020-2021

27 793 524

MFP-OUF/2019 Óvoda udvar

4 885 934

2019-2021

299 897

MFP-OJF/2020 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése-2020

4 764 530

2020-2021

4 431 030

Összesen

39 771 408

37 197 416

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2021. évi előirányzat

MFP-EIM/2020 Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása -2020

688 172

2020-2021

640 000

TOP-3.1.1-16-SO1-2019-00010 Kerékpárút építés

224 485 100

2020-2021

222 511 100

TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00019 Bölcsőde építése

141 226 084

2020-2021

119 377 734

Összesen

366 399 356

0

342 528 834