Szentgáloskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

7/2013. (IV.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2013. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról.

Hatályos: 2014. 04. 17

Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének


7/2013. (IV.16.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2013. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról.


Szentgáloskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján Szentgáloskér Község Önkormányzatának ( a továbbiakban: önkormányzat) a 2013. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról az alábbiakat rendeli el:

1. §.


Az önkormányzat 2013. évi bevételeit 93.923 ezer Ft-ban, kiadásait 80.560 ezer Ft-ban forintban állapítja meg a képviselő-testület.


  • Bevételi főösszegét                                                                        93.923 ezer Ft
  • Kiadási főösszegét                                                                          80.560 ezer Ft

                    ezen belül:

                    - felhalmozási célú bevételt                                                          8.819 ezer Ft

                     - felhalmozási célú kiadást                                                          5.787 ezer Ft

                        ebből:

                           - fejlesztések összege                                                          5.787 ezer Ft


  • működési célú bevétel                                                                      85.104 ezer Ft
  • működési célú kiadás                                                                       74.773 ezer Ft

                       ebből:     

  • személyi jellegű kiadások                                                                 25.833 ezer Ft
  • munkaadókat terhelő járulékok                                                            4.539 ezer Ft
  • dologi jellegű kiadások                                                                      14.606 ezer Ft
  • ellátottak pénzbeni juttatásai                                                               8.840 ezer Ft2. §.


A képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31-ei helyesbített működési pénzmaradványát 8.759 ezer Ft-ban,felhalmozási pénzmaradványát 14.660 ezer Ft ban hagyja jóvá. A pénzmaradvány az önkormányzat 2014. évi költségvetés tervezésekor – mint működési, illetve fejlesztési bevétel – figyelembe vételre került.


3. §.


Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontásának teljesítését az 3. sz. melléklet 3. oszlopa tartalmazza. A működési bevételek és kiadások az 1. sz. mellékletben, a felhalmozási bevételek és kiadások pedig a 2. sz. mellékletben kerülneki kimutatásra.


4. §.


A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §.


A képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését feladatonként (címenként) az 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.


6. §


A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 9. §-ban foglaltak kivételével a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


7. §


A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


8. §.


A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 8. sz. melléklet szerint állapítja meg.


9. §.


A képviselő-testület az önkormányzat mérlegkimutatását az 9. sz. melléklet szerint állapítja meg.


10. §.


Az önkormányzat vagyonkimutatását az 10. sz. melléklet tartalmazza.


11. §.


Az államháztartás működési rendjéről szóló 21/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 20. § (13) bekezdése szerint a képviselő-testület 2013. évben közvetett támogatásokat nem állapított meg.


12. §.


A képviselő-testületnek 2013. évben többéves kihatással járó döntése nem volt.13. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon, 2014. április 17. napján lép hatályba.Szentgáloskér, 2014. április 15.
Egerszegi Ferenc                                                                              Tóbiás Ernőné

polgármester                                                                                        címzetes főjegyző

Z Á R A D É K:


E rendelet 2014. április 16. napján kihirdetésre került.


Kisgyalán, 2014. április 16.Tóbiás Ernőné

címzetes főjegyző