Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014 (X.3.) önkormányzati rendelet

Szentgáloskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(X.03.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályainak megállapításáról

Hatályos: 2014. 10. 10 - 2015. 03. 31

Szentgáloskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2014.(X.03.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa juttatás szabályainak megállapításáról


Szentgáloskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 25.§ (3) bekezdés, 26.§- ában, 32. § (3) bekezdésében és a 47.§(1) bekezdés c) pontjában, és a (3) bekezdés alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2012. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014.(IX.25.) BM rendeletének végrehajtására a következőket rendeli el:


1.§  A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014.(IX.25.) BM rendelet  alapján a központi költségvetés a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított az önkormányzat számára.


2.§ (1) Szentgáloskér Község Önkormányzata vissza nem térítendő természetbeni támogatást biztosít tűzifa formájában annak a személynek, aki megfelel Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 1/2014.(I.10.) önkormányzati rendelete 16.§ és 18.§- ában foglalt feltételeknek.

 (2) Az (1) bekezdésben megjelölt kérelmezők közül a támogatás odaítélésénél az önkormányzat előnyben részesíti

a) a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti

aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára,

ac) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy

ad)– tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – lakásfenntartási támogatásra jogosult kérelmezőket,valamint

b) a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelőket.

(3)A támogatás odaítélése kérelemre, a rendelet1.számú mellékletét képező űrlapon történik.


 (4) A támogatás mértéke háztartásonként legfeljebb 5  m3 lehet.

(5)Tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek számától.

(6) A kérelmek elbírálásáról a Képviselő-testület határozatban  dönt, a tűzifa kiosztására 2015. február 15-éig kerül sor.

(7) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. számú mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.3.§ Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény szabályait kell alkalmazni.


4.§ Ez a rendelet 2014.október 10-én lép hatályba és 2015.március 31-én hatályát veszti.


   Egerszegi Ferenc sk.             Lehoczkiné dr.Kercsó Erzsébet sk.

       polgármester                                      jegyző

Záradék:


Kihirdetésre került: 2014. október 03.                                             
Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

jegyző