Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (VII.14.) önkormányzati rendelet

Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3./2020. (VII.14.) önkormányzati rendelete

Hatályos: 2020. 07. 14

Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3./2020. (VII.14.) önkormányzati rendeleteSzentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. ( a továbbiakban: Áht.) 23. §. 1. bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 48.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91.§-ának (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2019. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.


  1. §.


Az önkormányzat 2019. évi bevételeit 95.397.235 Ft-ban, kiadásait 90.625.422,- Ft-ban forintban állapítja meg a képviselő-testület.Ezen belül:

- felhalmozási célú bevételt 29.917.908 Ft

- felhalmozási célú kiadást    6.455.393 Ft


ebből:

                                      - fejlesztések összege 3.862.517 Ft
-működési célú bevétel 69.558.642 Ft

 -működési célú kiadás      84.170.029 Ft


ebből:

                        személyi jellegű kiadások                  28.650.103 Ft

                  munkaadókat terhelő járulékok                       4.358.253 Ft

                         dologi jellegű kiadások                            34.109.799 Ft

                        ellátottak pénzbeni juttatásai                    8.426.417 Ft

                          speciális támogatások                                   7.478.403 Ft


  1. §


A képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-ei helyesbített működési pénzmaradványát 0 Ft-ban, felhalmozási pénzmaradványát 11.529.755,-Ft ban hagyja jóvá.

A pénzmaradvány az önkormányzat 2019. évi költségvetés tervezésekor – mint működési, illetve fejlesztési bevétel – figyelembe vételre került. 1. sz melléklet

3. §.


Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontásának teljesítését a működési és felhalmozási bevételek tekintetében a 2. sz. melléklet, a működési és felhalmozási kiadásokat pedig a 3. sz. melléklet tartalmazza.


4. §.


A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásai címet a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


5. §.


A képviselő-testület a fejlesztési kiadások teljesítését feladatonként (címenként) az 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.


6. §.


A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §


A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegkimutatását a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


8. §


A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatának teljesítését a 9. §-ban foglaltak kivételével a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


9. §


A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának teljesítését a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


10. §.


Az önkormányzat vagyonkimutatását az 10. sz. melléklet tartalmazza.11. §.


A képviselő-testületnek 2019. évben többéves kihatással járó döntése nem volt.


12. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Szentgáloskér, 2020. május 29.
Szabó Péter                                                                Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

polgármester                                                              jegyző


Z Á R A D É K:

E rendelet 2019. július 14. napján kihirdetésre került.

Szentgáloskér, 2020. július 14.

                                                                                   Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

                                                                                   jegyző


Mellékletek