Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016 (IV.30.) önkormányzati rendelet

Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 6/2015(IX.9) önkormányzati rendelettel módosított 3/2015(II.16) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 04. 30


                                          Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

3./2016. (IV.30.) önkormányzati rendelete


Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6./2015. (IX.9.) önkormányzati rendelettel módosított

3/2015. (II.16.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról


Szentgáloskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A 2015. évi költségvetéséről szóló 6./2015. (IX.9.) önkormányzati rendelettel módosított

 3/2015. (II.16.) számú önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:


I. FEJEZET

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI


  1. §


  1. A költségvetés bevételeiről és kiadásairól rendelkező 6./2015. (IX.9.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2015. (II.16) számú rendelet 3. §. (1) bekezdés helyébe az alábbiak lépnek:

                                                                                                              eredeti                                      módosított

a) tárgyévi költségvetési bevételét                                  52.941 E Ft                                       68996 E Ft-ban,

   aa) működési költségvetési bevételét                           29111 E Ft                                       57751 E Ft-ban,

   ab) felhalmozási költségvetési bevételét                              0 E Ft                                       11245 E Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását                                       52941 E Ft                                       87826 E Ft-ban,

   ba) működési költségvetési kiadását                               42841E Ft                                       62692 E Ft-ban,

- személyi jellegű kiadások                                           6971 E Ft                                       22330 E Ft,

- munkaadókat terhelő járulékok                              1869 E Ft                                         4693 E Ft,

- dologi jellegű kiadások                                              23791 E Ft                                       23864 E Ft,

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                    4870 E Ft                                         4260 E Ft,

- speciális célú támogatások                                        3790 E Ft                                         5686 E Ft,

   bb) felhalmozási költségvetési kiadását                        10100 E Ft                             25134 E Ft-ban,


2. §

2. §


A rendelet működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatairól szóló 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.


3. §

Az önkormányzat kiadásait tartalmazó 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

                                                                                        4. §


Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét tartalmazó 14. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.


5.§


Az önkormányzat felhalmozási kiadásait tartalmazó 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.

6.§


Az önkormányzat felújítási kiadásait tartalmazó 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.II. FEJEZET


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


7. §.


(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Szentgáloskér, 2016. április 25.
Szabó Péter                                                                        Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

polgármester                                                                                              jegyző
Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2016. április 30. napján kihirdetésre került.


Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

jegyző