Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015 (IV.30.) önkormányzati rendelet

Szentgáloskér Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 05.) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2015. 05. 01 - 2015. 05. 01

Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete


Szentgáloskér Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 05.) számú rendeletének módosításáról


Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiak szerint rendelkezik.I. FEJEZET

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI


  1. §


(1)A költségvetés bevételeiről és kiadásairól rendelkező 5/2014. (II.05.) számú rendelet 3. §. (1) bekezdés helyébe az alábbiak lépnek:


                                                                                   eredeti                             módosított

a) tárgyévi költségvetési bevételét                     67.275 E Ft                        118.754E Ft-ban,

   aa) működési költségvetési bevételét              36.066 E Ft                          55.110E Ft-ban,

   ab) felhalmozási költségvetési bevételét         17.550 E Ft                          63.644E Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását                      67.275 E Ft                        118.754E Ft-ban,

   ba) működési költségvetési kiadását               52.615 E Ft                          55.110E Ft-ban,

- személyi jellegű kiadások                          5.476 E Ft                          22.107E Ft,

- munkaadókat terhelő járulékok                 1.506 E Ft                           2.156 E Ft,

- dologi jellegű kiadások                           29.812 E Ft                           13.233 EFt

Ft,

- ellátottak pénzbeli juttatásai                    11.700 E Ft                           8.386 E Ft,

- speciális célú támogatások                        3.660 E Ft                            9.283 E Ft

 támogatási kölcsön nyújtása                                       


   bb) felhalmozási költségvetési kiadását           14.660 E Ft                           63.644E Ft-ban,


c) költségvetési hiányát                                      31.209 E Ft                  47.209 E Ft-ban,

   ca) működési költségvetési hiányát                  16.549 E Ft                  16.549 E Ft-ban,

   cb) felhalmozási költségvetési hiányát             14.660 E Ft                  30.660 E Ft-ban,

d) előző év(ek) felhasználható ( tervezett ) pénzmaradványát  24.209 E. Ft-ban,

   da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 9.549 Ft-ban,

   db) d. ) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 14.660 E Ft-ban,

e) Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás  7.000 E Ft               1155 E Ft-ban,

  ea) e.) pontból a működést szolgáló bevételét 7.000 E Ft-ban,

  eb) e.) pontból a felhalmozást bevételét 0 E Ft-ban,

f) finanszírozási célú műveletek kiadását                     0 E Ft                           0 E Ft-ban,

  fa) f) pontból  –a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 E Ft-ban,

  fb)  f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 E Ft-ban,

állapítja meg.

2. §


Az önkormányzat egyesített bevételeiről szóló 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.


3. §


Az önkormányzat egyesített kiadásairól szóló 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

4. §


Az önkormányzat felújítási kiadásairól szóló 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

5. §


Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásairól szóló 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.


6. §


Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét tartalmazó 14. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.


7. §


Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi

                                                                eredeti                    módosított

a) általános tartalékát                          461 E. Ft                    0 E. Ft -tal,

b) működési céltartalékát                        0 E. Ft                    0 E. Ft -tal,

c) felhalmozási céltartalékát             7.000 E. Ft                    0 E. Ft -tal,

ca) felújítási céltartalékát              7.000 E. Ft                    0 E. Ft -tal,

cb) beruházási céltartalékát                  0 E. Ft                    0  E. Ft -tal

 hagyja jóvá.


II. FEJEZET


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. §.


(1) Ez a rendelet 2015.május 1. napján lép hatályba.


Szentgáloskér, 2015. április 29. nap.Szabó Péter                                                 Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

alpolgármester                                                                  jegyzőKihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2015. április 30 napján kihirdetésre került.Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

jegyző

Mellékletek