Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (V.30.) önkormányzati rendelet

Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2018. 05. 31

Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. ( a továbbiakban: Áht.) 23. §. 1. bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 48.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91.§-ának (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2017. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.


  1. §.


Az önkormányzat 2017. évi bevételeit 116.534.779 Ft-ban, kiadásait 108.703.096 Ft-ban forintban állapítja meg a képviselő-testület.


Bevételi főösszegét 116.534.779 Ft

Kiadási főösszegét 108.703.096 Ft


ezen belül:

- felhalmozási célú bevételt 10.549.250 Ft


- felhalmozási célú kiadást 41.126.073 Ft


ebből:

                                                - fejlesztések összege 9.470.383 Ft-működési célú bevétel 59.520.978 Ft

-működési célú kiadás 57.049.195 Ft


ebből:

 személyi jellegű kiadások 31.798.969 Ft

  munkaadókat terhelő járulékok 5.830.773 Ft

                                                  dologi jellegű kiadások 18.636.111 Ft

   ellátottak pénzbeni juttatásai 5.043.821 Ft

                                                  speciális támogatásokat 5.443.714 Ft


  1. §


A képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-ei helyesbített működési pénzmaradványát 0 Ft-ban, felhalmozási pénzmaradványát 7.831.683 Ft ban hagyja jóvá.

A pénzmaradvány az önkormányzat 2018. évi költségvetés tervezésekor – mint működési, illetve fejlesztési bevétel – figyelembe vételre került. 1. sz melléklet

3. §.


Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontásának teljesítését a működési és felhalmozási bevételek tekintetében a 2. sz. melléklet, a működési és felhalmozási kiadásokat pedig a 3. sz. melléklet tartalmazza.


4. §.


A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásai címet a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


5. §.


A képviselő-testület a fejlesztési kiadások teljesítését feladatonként (címenként) az 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.


6. §.


A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §


A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegkimutatását a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


8. §


A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatának teljesítését a 9. §-ban foglaltak kivételével a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


9. §


A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának teljesítését a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


10. §.


Az önkormányzat vagyonkimutatását az 10. sz. melléklet tartalmazza.11. §.


A képviselő-testületnek 2017. évben többéves kihatással járó döntése nem volt.


12. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Szentgáloskér, 2018. május 29.
Szabó Péter                                                                Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

polgármester                                                               jegyző


Z Á R A D É K:

E rendelet 2018. május 30. napján kihirdetésre került.

Szentgáloskér, 2018. május 30.

                                                                                  Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

                                                                                  jegyző