Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015 (IX.10.) önkormányzati rendelet

Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Hatályos: 2015. 09. 15 - 2017. 03. 16

Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelete

a helyi adókrólSzentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Magánszemély kommunális adója


Az adó mértéke

 1. §


Az adó évi mértéke:

Lakás /lakóépület/ és nem lakás céljára szolgáló építmény esetén: 12.000,- Ft,

adótárgyanként, valamint lakásbérleti jogonként.


Adómentesség, adókedvezmény

 1. §


(1) Mentes az adó alól

 1. az önkormányzat illetékességi területén lévő telek,
 2. az a magánszemély, aki az adóztatott lakóházban életvitelszerűen egyedül él, és 65. életévét betöltötte, az adott személy tulajdoni hányadára vonatkozóan.


(2) Adótárgyanként 2.000,- Ft adókedvezményben részesül – tárgyév január 1-től – az adózó személy tulajdonában, haszonélvezetében lévő ingatlan, ha azt saját maga, vagy egyenes ágbeli rokona ténylegesen, életvitelszerűen használja.

(3) E rendelet tekintetében magánszemély számára az a lakóingatlan szolgál ténylegesen, életvitelszerűen lakóhelyéül:

 1. ahonnan az életét szervezi (pl. rendszeresen innen indul munkába vagy az oktatási intézménybe, illetve ide tér haza),
 2. ahol az életviteléhez szükséges tevékenységeket (pl. étkezés, főzés, mosás, stb.) leginkább folytatja,
 3. amely családi élete helyszínéül szolgál,
 4. amelyre vonatkozóan közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe,
 5. amely elsődleges levelezési címként jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.2. Helyi iparűzési adó


Az adó évi mértéke

3. §


(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 % -a.

(2)  Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke:

 1. a Htv. 37. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 1.000,- Ft,
 2. a Htv. 37. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 5.000,- Ft.

(3) A székhely, illetőleg a telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre fizetendő adóból, legfeljebb azonban annak összegéig terjedően – a (4) bekezdésben meghatározott módon – levonható az ideiglenes jellegű tevékenység után az adóévben megfizetett adó.

(4) Az ideiglenes tevékenység után a megfizetett adó a székhely, illetve telephely(ek) szerinti önkormányzatokhoz fizetendő adóból a vállalkozás szintjén képződő teljes törvényi adóalap és az egyes (székhely, illetve telephely/ek/ szerinti) önkormányzatokhoz kimutatott törvényi adóalapok arányában vonható le.


3. Záró rendelkezések

4. §


(1) Ez a rendelet 2015. szeptember 15. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Szentgáloskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 8/2014. (VIII.14.) számú valamint a helyi iparűzési adóról szóló 18/2007. (XII.11.) számú önkormányzati rendelete.

Szentgáloskér, 2015. szeptember 7.


         Szabó Péter s.k.                                       Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet s.k.

           polgármester                                                               jegyző


Záradék:

Kihirdetve: 2015. szeptember 10.


                                                                                      Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet s.k.

 jegyző