Szentgáloskér Községi Önkormányzat Polgármesterének 7/2020 (XII.9.) önkormányzati rendelete

Szentgáloskér helyi építési szabályzatá”-ról szóló 5/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 12. 09 - 2020. 12. 22

Szentgáloskér Község Polgármesterének 7/2020. (XII.9.) önkormányzati rendelete „Szentgáloskér helyi építési szabályzatá”-ról szóló 5/2004. (III. 26.) ök. rendelet módosításáról


 Szentgáloskér Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46.§.(4) bekezdésében meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A.§. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 13.§ (1) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet VI. fejezetének eljárási szabályai szerint a következőket rendeli el:

1.§

 (1) A „Szentgáloskér helyi építési szabályzatá”-ról szóló 5/2004. (III. 26.) sz. rendelet (a továbbiakban: R) 2.§.(1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

 „(1) A szabályozási tervek kötelező elemei:

-külterületi, belterületi és beépítésre nem szánt terület határvonal

-szabályozási vonalak

 -övezeti és építési övezeti határok, jelek

-övezeti és építési övezeti előírások

 -építési határvonalak

-az e rendelettel védetté nyilvánított természeti értékek

 -sajátos jogintézmények

-infrastruktúra hálózatok és létesítmények területigényes elemei”


 (2) A R 2.§. új (14) bekezdéssel egészül ki az alábbiak szerint:

 „(14) A vízerózióval veszélyeztetett terület övezete által érintett területen a vonatkozó jogszabályelőírásait kell figyelembe venni.”


2.§

A R 17.§. (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.

 „(4) A településen védelemre javasolt helyi jelentőségű természetvédelmi területeket – tájékoztató jelleggel – a külterület szabályozási terv, tételes felsorolásukat a 2. függelék tartalmazza.”

3.§

A R 18.§. új (1) és (2) bekezdéssel egészül ki az alábbiak szerint:

 „(1) Az országos és a helyi védett művi értékeket – tájékoztató jelleggel – a szabályozási tervek, tételes felsorolásukat a 3. függelék tartalmazza.

(2) A helyi védett művi értékek védelmével kapcsolatos szabályokat a településkép-védelmi önkormányzati rendelet állapítja meg.”

4.§

 (1) A R mellékletét képező „Külterület szabályozási terv” módosítással érintett területeinek normatartalma helyébe e rendelet 1. és 2. mellékletének normatartalma lép.

 (2) A R mellékletét képező „Külterület szabályozási terv” jelmagyarázata helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

 (3) A R 1. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

 (4) A R 1. függeléke helyébe e rendelet 1. függeléke lép.

 (5) A R 3. függeléke helyébe e rendelet 2. függeléke lép.


5.§

 Ez a rendelet az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatallal és az érintett államigazgatási szervekkel történt közlést követő 5. napon, de legkorábban a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.Szabó Péter s. k.                                                                               Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet s. k. polgármester                                                                                      jegyző


 Kihirdetés napja: 2020.december 9.

                                                                                            Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet s. k.

                                                                                                                       jegyző