Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (VI.22.) önkormányzati rendelet

4/2018. (VI.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Hatályos: 2018. 06. 22


Szentgáloskér Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §  (1) bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

  1. §

 A rendelet megalkotásával Szentgáloskér Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) célja, hogy a helyi társadalmi, művelődési és kulturális igényeinek figyelembevételével  – a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján – egységes alapelvek szerint határozza meg a településen ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint a feladatellátásának formáját, módját és mértékét. 

  1. §

Az Önkormányzat kinyilvánítja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenység támogatását közcélnak tartja. A közművelődést olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság életminőségét javíthatja, ezért fontosnak tartja az önkormányzati feladatvállalást és azok megvalósításában résztvevő intézmények és szervezetek támogatását.


A közművelődési alapszolgáltatások köre

  1. §

(1) Az önkormányzat feladatának tekinti a közművelődési feltételek biztosítását. Gondoskodik a közművelődési feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek   megteremtéséről.

(2) Az önkormányzat  az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat  szervezi meg:

 Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása.                        A    közművelődési feladatellátás  formája


4. §

(1) Az önkormányzat a helyi közművelődési alapszolgáltatást az általa fenntartott közösségi  terek működési keretei között biztosítja.

(2) Az Önkormányzat a tulajdonában lévő alábbi közösségi  színtereket  működteti:

  1. Művelődési ház elnevezésű, alapító okirat nélküli közösségi tér (7465 Szentgáloskér,233hrsz.)
  2. Községi könyvtár és Nyugdíjas Klub (7465 Kossuth u. 8. sz.)
  3. Közösségi ház (7465 Kossuth u. 3. sz.)

5.§

(1) Az önkormányzat a közművelődési feladatai ellátására közművelődési megállapodást köthet  olyan  jogi vagy természetes személlyel, amelynek alapító okirata szerinti alaptevékenysége összhangban van e rendeletben meghatározott feladatokkal.

(2) A könyvtári szolgáltató hely működtetése a Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtárral kötött külön megállapodás alapján történik.


6.§


Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátásában együtt kíván működni:

a) köznevelési-közoktatási intézményekkel,

b) a közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel,

c) az egyházzal,

d) közművelődési feladatellátást vállaló magánszemélyekkel,

e) közművelődési  feladatokat ellátó járási, megyei, országos intézményekkel, civil szervezetekkel.


7.§

(1) A közművelődési tevékenységekkel kapcsolatos helyi irányítási, ellenőrzési jogkört a képviselő-testület gyakorolja, valamint ellátja a fenntartással és működtetéssel kapcsolatos feladatokat.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak keretében:

  a) meghatározza a közösségi színterek használatának szabályait,

  b) biztosítja a feladatok ellátásához és a közösségi színterek fenntartásához szükséges  személyi , tárgyi és anyagi feltételeket.


(3) Az Önkormányzat biztosítja  a közösségi színterek  fenntartását és  ingyenes használatát a településen működő civil szervezetek összejövetelei, rendezvényei számára, amennyiben a rendezvények nem haszonszerzési célból szerveződnek.


8.§


Az Önkormányzat  a  közművelődési alapszolgáltatáson felül – nem kötelező feladatként -  támogatja a helyi közművelődési tevékenységet  az alábbi formákban:    


a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget     és  életesélyt javító tanulási lehetőségek megteremtése,

b)   a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak  feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,

                  c)   az egyetemes ,  a nemzeti   kultúra értékeinek megismertetése, az   ünnepek  kultúrájának gondozása,

                 d)  az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének   támogatása,

e)    a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének,  érdekérvényesítésének segítése,

     f)    a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,

     g)   egyéb, művelődést segítő lehetőségek biztosítása.9.§


Az Önkormányzat  tájékoztatja a település lakóit a közművelődési lehetőségekről. A megfelelő tájékoztatás érdekében   biztosítja, hogy a közművelődési programok a helyi hirdetőtáblákon, valamint az önkormányzat honlapján elhelyezésre kerüljenek.


A közművelődési feladatok finanszírozása


10.§

(1) Az Önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos kötelező feladatait a költségvetésből finanszírozza. Ennek forrása lehet:

   a) központi költségvetési támogatás,

b) pályázati úton elnyerhető támogatás,

   d) saját bevétel

e) a költségvetésen kívüli egyéb forrás.


(2) Az Önkormányzat a kötelező közművelődési feladatként meg nem határozott feladatra egyedi támogatást biztosíthat, amely nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok megvalósítását.

(3)  Az Önkormányzat az éves önkormányzati támogatás mértékét a mindenkori költségvetési rendeletben határozza meg.


Záró rendelkezések


11.§


  1. Ez a rendelet  a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  2. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a közművelődésről szóló 5/2000.(III.31.)  önkormányzati rendelet   hatályát veszti.

SzabóPéter sk.                                                                 Lehoczkiné dr.Kercsó Erzsébet sk.

polgármester                                                                                          jegyzőZáradék

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Szentgáloskér,2018. június 22.


                                                                            Lehoczkiné dr.Kercsó Erzsébet

                                                                                      jegyző