Szentgáloskér Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2015 (VII.7.) önkormányzati rendelet

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló, 13/2014 (XII.08) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 07. 07 - 2015. 07. 07

Szentgáloskér Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének


10/2015. (VII.07.) számú rendelete


a képviselő-testület és szervei

szervezeti és működési szabályzatáról

szóló, 13/2014. (XII.08.) számú rendelet módosításáról
Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143. § (4) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján a 13/2014. (XII.08.) számú rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:
1. §


A R. polgármesterről rendelkező 60.§.(1) bekezdése  helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:


,,60. § (1) A polgármester főállásban látja el a polgármesteri tisztséget.”


2. § A rendelet 2015. július 7-én lép hatályba.

                                                                          3.§


E rendelet a kihirdetését követő napon hatályát veszti.


  

Szentgáloskér,2015.július 7.


  Szabó Péter                                                    Lehoczkiné dr.Kercsó Erzsébet      

  polgármester                                                                             jegyző

                                                                                                         Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Szentgáloskér, 2015. július 7.                                                                        Lehoczkiné dr.Kercsó Erzsébet     

                                                                                           jegyző