Szentgáloskér Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014 (I.10) önkormányzati rendelete

Szentgáloskér Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014 (I.10) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátásokról

Hatályos: 2014. 01. 13 - 2015. 03. 01

Szentgáloskér Község Önkormányzat képviselő-testületének

 3/2014 (I.10) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatásokról, valamint

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátásokról
Szentgáloskér Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:I. fejezet


Eljárási szabályok1. § (1) Az e rendeletben szabályozott támogatások megállapítása iránti eljárást

a) az önkormányzati hivatalnál szóban vagy írásban előterjesztett kérelemre vagy

b) hivatalból

lehet megindítani.

(2) Amennyiben az ellátást a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: gyermekvédelmi törvény) 18. § (4) bekezdésében meghatározottak kezdeményezik, az eljárást hivatalból kell megindítani.

(3) A jövedelemszámításnál a gyermekvédelmi törvényben foglalt rendelkezést kell alkalmazni.

2. § Az önkormányzat a gyermekvédelmi rendszer keretében biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról külön rendeletet alkot.II. Fejezet


Pénzbeli és természetbeni ellátások1. Óvodáztatási támogatás3. § (1) Az első alkalommal folyósításra kerülő óvodáztatási támogatást akkor kell természetben nyújtani, ha a családban él védelembe vett gyermek.

(2) A települési önkormányzat jegyzője az első alkalommal természetben nyújtandó óvodáztatási támogatást a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és Együtt Könnyebb Időskorúak Otthona Gyermekjóléti Szolgálata közreműködésével biztosítja.

(3) A természetben nyújtott óvodáztatási támogatással segíteni kell a gyermek rendszeres óvodába járását, ezért a természetbeni támogatás formája elsősorban utcai ruha, utcai cipő, váltóruha, tisztasági csomag biztosítása.
III. Fejezet


Rászorultságtól függő egyéb pénzbeli ellátások4. § Az önkormányzat képviselő-testülete rászorultságtól függő pénzbeli ellátásként a következő jogcím állapít meg támogatást:


     - iskolai évet kezdő gyermekek tankönyv támogatása


1.Iskolai évet kezdő gyermekek tankönyv támogatása5. § Az iskolai évet kezdő gyermekek támogatása az általános- és középiskolai tanévet kezdő gyermeket nevelő családok támogatása.

10. § (1) A pénzellátás feltételei:

a )  Az iskolaévet kezdő gyermekek támogatást a képviselő-testület rászorultság vizsgálata nélkül a községben lakóhellyel rendelkező és ténylegesen ott életvitelszerűen  élő , azon gyermekek részére biztosít , akik a tankönyvpiac rendjéről szóló többször módosított 2001.évi.XXXI.törvény 8.§ ( 5 ) bekezdése alapján normatív kedvezményben nem részesülnek.

(2) Az ellátás összege a képviselő testület az éves költségvetése készítése során erre a  célra elkülönített összeg, és a jogosult tanulók száma alapján  kerül meghatározásra.

 ( 3 ) Az iskolai évet kezdő gyermekeknek megállapítható támogatás felső határa a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 100 % .-a

(4) A kérelem benyújtási határideje az adott év október 31-e.

(5) Az ellátást egy tanévben egy gyermek részére, egy alkalommal lehet megállapítani.

     ( 6 ) A kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani, csatolni kell a tanévre vonatkozóan kitöltött iskola látogatási bizonyítványt, főiskola, egyetemi hallgató esetén a hallgatói jogviszony igazolását.
IV. Fejezet


Személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások13. § Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formái

a) a gyermekjóléti szolgáltatás és

b) a gyermekek napközbeni ellátása.6. Gyermekjóléti szolgáltatás14. § A gyermekjóléti szolgáltatás szervezését, irányítását és összehangolását az önkormányzat A Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és „ Együtt Könnyebb Időskorúak Otthona „  (  7443 Somogyjád Fő utca 8 szám) intézménnyel biztosítja.

15. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételét nem kell kérelmezni, az ellátás érdekében az intézményt személyesen kell felkeresni.

 (2) A 14. §-ban meghatározott intézmény vezetője saját hatáskörében – külön eljárás nélkül – biztosítja a gyermekjóléti szolgáltatást.

(3) A szolgáltatás feladatai különösen:

 - A településen élő gyermekek szociális helyzetének, veszélyeztetettségének folyamatos figyelemmel kisérése

-gyermekek jogairól, a részükre biztosított támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,

- a védelembe vett gyermekek gondozási – nevelési tervének elkészítése

- szabadidős programok szervezése

- hivatalos ügyek intézésének segítése

- a veszélyezettség megelőzése érdekében  az észlelő és jelző rendszer működtetése

- a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása

-nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak ellátásának segítése

- a gyermek hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetének megállapításához a 147/1997(IX:10) számú Kormány rendelet  83/ A § (2)bekezdés c.) pontja szerinti  környezettanulmány  elkészítése .

16. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételét, ha az ellátás

a) önkéntes, akkor az intézményvezető intézkedése alapozza meg,

b) nem önkéntes, akkor a gyámhatóság határozata alapozza meg.

(2) Az ellátás megszűnik

a) ha az önkéntes igénybe vevő az ellátásra nem tart igényt, vagy

b) a nem önkéntes igénybevétel esetén, annak okának megszűnésével, és az ellátás igénybevételének kötelezőségét megszüntető határozattal.

(3) Az ellátás igénybevétele térítési díjmentes.7. Gyermekek napközbeni ellátása17. § (1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében az alábbi alapellátásokat biztosítja:

a.) Gyermekjóléti szolgálat

b.) Gyermekek napközbeni ellátását

- óvodai,

- iskolai napközis foglalkozás keretében biztosítja.

(2) Az önkormányzat a gyermekjóléti alapellátásokat a közigazgatási területén élő ellátásra jogosultak részére :

- a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és Együtt Könnnyebb Idősek Otthona intézmény igénybevételével

- az Óvodai napközi ellátást a Somogyjádi Mikrótérségi Mesevár Óvoda intézményével,

- az Iskolai napközi otthoni ellátást az Illyés Gyula Általános Iskola Intézményi Társulás keretében fenntartott intézmény keretében látja el.Záró rendelkezések20. § E rendelet 2014. év január hó 13. napján lép hatályba.

21. § Hatályát veszti a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátásokról szóló 11/ 2009 ( XII.03 ) önkormányzati rendelet.Kelt: Szentgáloskér, 2014.január hó 07. napP.H.          Tóbiás Ernőné                                                                             Egerszegi Ferenc

        Címzetes főjegyző                                                                        polgármester
Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Kelt:Szentgáloskér, 2014. január hó 10. napP.H.                                                                                                        Tóbiás Ernőné

                                                                                                        Címzetes főjegyző