Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015 (IX.8.) önkormányzati rendelet

Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (IX.8.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Hatályos: 2015. 09. 09

Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének

17/2015. (IX.8.) önkormányzati rendelete

a helyi adókrólSzentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Magánszemély kommunális adója


Az adó mértéke

 1. §


Az adó évi mértéke:

Lakás /lakóépület/ és nem lakás céljára szolgáló építmény esetén: 12.000,- Ft,

adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként.


Adómentesség, adókedvezmény

 1. §


(1) Mentes az adó alól

 1. az önkormányzat illetékességi területén lévő telek,
 2. az a magánszemély, aki az adóztatott lakóházban életvitelszerűen egyedül él, és 65. életévét betöltötte, az adott személy tulajdoni hányadára vonatkozóan.


(2) Adótárgyanként 2.000,- Ft adókedvezményben részesül – tárgyév január 1-től – az adózó személy tulajdonában, haszonélvezetében lévő ingatlan, ha azt saját maga, vagy egyenes ágbeli rokona ténylegesen, életvitelszerűen használja.

(3) E rendelet tekintetében magánszemély számára az a lakóingatlan szolgál ténylegesen, életvitelszerűen lakóhelyéül:

 • ahonnan az életét szervezi (pl. rendszeresen innen indul munkába vagy az oktatási intézménybe, illetve ide tér haza),
 • ahol az életviteléhez szükséges tevékenységeket (pl. étkezés, főzés, mosás, stb.) leginkább folytatja,
 • amely családi élete helyszínéül szolgál,
 • amelyre vonatkozóan közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe,
 • amely elsődleges levelezési címként jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.2. Helyi iparűzési adó


Az adó évi mértéke

3. §


(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 % -a.

(2)  Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke:

 1. a Htv. 37. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 1.000,- Ft,
 2. a Htv. 37. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 5.000,- Ft.

(3) A székhely, illetőleg a telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre fizetendő adóból, legfeljebb azonban annak összegéig terjedően – a (4) bekezdésben meghatározott módon – levonható az ideiglenes jellegű tevékenység után az adóévben megfizetett adó.

(4) Az ideiglenes tevékenység után a megfizetett adó a székhely, illetve telephely(ek) szerinti önkormányzatokhoz fizetendő adóból a vállalkozás szintjén képződő teljes törvényi adóalap és az egyes (székhely, illetve telephely/ek/ szerinti) önkormányzatokhoz kimutatott törvényi adóalapok arányában vonható le.


3. Záró rendelkezések

4. §


(1) Ez a rendelet 2015. szeptember 9. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Szentgáloskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 8/2014. (VIII.14.) számú valamint a helyi iparűzési adóról szóló 18/2007. (XII.11.) számú önkormányzati rendelete.

Szentgáloskér, 2015. szeptember 7.


Szabó Péter                                            Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

           polgármester                                                               jegyző


Záradék:

Kihirdetve: 2015. szeptember 8.


                                                                                       Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

jegyző