Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019 (VI.12.) önkormányzati rendelet

az 1/2019. (I.15.) önkormányzati rendelettel módosított a szociális ellátások szabályairól szóló 5/2018. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 12 - 2019. 06. 12

Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019 (VI.12.) önkormányzati rendelete

az 1/2019. (I.15.) önkormányzati rendelettel módosított a szociális ellátások szabályairól szóló 5/2018. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításárólSzentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális) bekezdésében, 92.§ (1) bekezdésében, a 115.§ (3) bekezdésében, a 132.§ (4) bekezdésében, 134/E. §-ában, valamint a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében, 29. §-ában, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§

A szociális ellátások szabályairól szóló 5/2018. (VIII.31.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) az alábbi 9/A §-al egészül ki:

,,9/A.§

(1)Az önkormányzat által a közfoglalkoztatás keretei közt megtermelt zöldségből és gyümölcsből a településen állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő személyek részére rendkívüli települési támogatásként nyújtható természetbeni ellátás, amennyiben a kérelmező családjában az 1 főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj  mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg. A 65 év feletti kérelmezők esetében a jövedelemre való tekintet nélkül állapítható meg a természetbeni juttatás. Egy háztartás részére az egy évben terményben nyújtható  természetbeni ellátás az évi 5000 Ft értéket nem haladhatja meg.

(2) A 9/A. §-ban szabályozott természetbeni ellátás juttatása nem befolyásolja a rendelet 9.§ -ában szabályozott rendkívüli települési támogatás nyújtását.

(3)A képviselő-testület a 9/A §-ban meghatározott rendkívüli települési támogatás  megállapításával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a polgármesterre ruházza át.”

2.§

(1) Ez a Rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, a hatályba lépését követő napon hatályát veszt.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2019. június 1. napjától  kell alkalmazni .Szabó Péter sk.                                                                  Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet sk.

polgármester                                                                                            jegyző


Z Á R A D É K:

E rendelet 2019. június 12. napján kihirdetésre került.Szentgáloskér, 2019. június 12.

                                                                                   Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

                                                                                   jegyző


Mellékletek