Szentgáloskér Község Polgármesterének 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete

„Szentgáloskér helyi építési szabályzatá”-ról szóló 5/2004. (III. 26.) ök. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 05 - 2021. 03. 05

Szentgáloskér Község Polgármesterének 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete

„Szentgáloskér helyi építési szabályzatá”-ról szóló 5/2004. (III. 26.) ök. rendelet módosításáról 1

2021.03.05.

Szentgáloskér Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. §.(4) bekezdésében meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 13. § (1) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet VI. fejezetének eljárási szabályai szerint a következőket rendeli el:

1. §

1. A „Szentgáloskér helyi építési szabályzatá”-ról szóló 5/2004. (III. 26.) sz. rendelet (a továbbiakban: R) 2. §.(1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szabályozási tervek kötelező elemei:
-külterületi, belterületi és beépítésre nem szánt terület határvonal
-szabályozási vonalak
-övezeti és építési övezeti határok, jelek
-övezeti és építési övezeti előírások
-építési határvonalak
-az e rendelettel védetté nyilvánított természeti értékek
-sajátos jogintézmények
-infrastruktúra hálózatok és létesítmények területigényes elemei
1. A R 2. §.új (14) bekezdéssel egészül ki az alábbiak szerint:
„(14) A vízerózióval veszélyeztetett terület övezete által érintett területen a vonatkozó jogszabály11 előírásai mellett az alábbi előírásokat kell figyelembe venni:
a) Az övezetben elhelyezkedő szántóföldeken és ültetvényeken indokolt a talaj teljes felszínének állandó növényborítottságát lehetővé tevő területfelhasználás meghatározása, művelési ági átsorolása (pl. legelő, gyep, erdő). Az erózió mértékét a földhasznosítás tudatos megválasztásával, meliorációs talajvédelmi beavatkozások megvalósításával, vízelvezetők, sáncok kialakításával, a leginkább veszélyeztetett területek erdősítésével vagy legalább 80%-os növényzetborításával kell csökkenteni;
b) új beépítés csak akkor valósítható meg, ha a többlet felszíni víz megfelelő biztonsággal továbbvezethető a befogadóig;
c) a lefolyó csapadékvizeket természetes felszíni víz medrébe kell vezetni. Amennyiben ennek befogadása korlátozott, akkor tároló vagy tározó műtárgyban kell gyűjteni a vizeket és késleltetve, fékezetten lehet a közterületi felszíni vízelvezető rendszerbe vezetni. Az élővízbe vagy zárt tározóba vezetett vizek számára ülepítőteret kell biztosítani, amelynek a folyamatos tisztán tartásáról az érintett terület tulajdonosának gondoskodnia kell;
d) a meglévő vízelvezető rendszerek megőrzéséről, szükség szerinti felújításáról gondoskodni kell.
e) a vízerózió által érintett területeken lévő földutakat, vízelvezető árkokat rendszeresen karban kell tartani.

2. § A R 17. §.(4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.

„(4) A településen védelemre javasolt helyi jelentőségű természetvédelmi területeket – tájékoztató jelleggel – a külterület szabályozási terv, tételes felsorolásukat a 2. függelék tartalmazza.

3. § Az R új 18/A. §.-al egészül ki az alábbiak szerint:

18/A. § .Kulturális örökségvédelem

„(1) Az országos és a helyi védett művi értékeket – tájékoztató jelleggel – a szabályozási tervek, tételes felsorolásukat a 3. függelék tartalmazza.

(2) A helyi védett művi értékek védelmével kapcsolatos szabályokat a településkép-védelmi önkormányzati rendelet10 állapítja meg.

4. §

1. A R mellékletét képező „Külterület szabályozási terv” módosítással érintett területeinek normatartalma helyébe e rendelet 1. és 2. mellékletének normatartalma lép.
1. A R mellékletét képező „Külterület szabályozási terv” jelmagyarázata helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
1. A R 1. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
1. A R 1. függeléke helyébe e rendelet 1. függeléke lép.
1. A R 3. függeléke helyébe e rendelet 2. függeléke lép.

5. § Ez a rendelet az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatallal és az érintett államigazgatási szervekkel történt közlést követő 5. napon, de legkorábban a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. március 6. napjával.