Szentgáloskér Község Polgármesterének 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete

„Szentgáloskér helyi építési szabályzatá”-ról szóló 5/2004. (III. 26.) ök. rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 05

Szentgáloskér Község Polgármesterének

2/2021. (III.05.) rendelete


„Szentgáloskér helyi építési szabályzatá”-ról

szóló 5/2004. (III. 26.) ök. rendelet módosításárólSzentgáloskér Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46.§.(4) bekezdésében meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A.§. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 13.§ (1) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet VI. fejezetének eljárási szabályai szerint a következőket rendeli el:1.§


  1. A „Szentgáloskér helyi építési szabályzatá”-ról szóló 5/2004. (III. 26.) sz. rendelet (a továbbiakban: R) 2.§.(1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A szabályozási tervek kötelező elemei:

-külterületi, belterületi és beépítésre nem szánt terület határvonal

-szabályozási vonalak

-övezeti és építési övezeti határok, jelek

-övezeti és építési övezeti előírások

-építési határvonalak

-az e rendelettel védetté nyilvánított természeti értékek

-sajátos jogintézmények

-infrastruktúra hálózatok és létesítmények területigényes elemei”


  1. A R 2.§.új (14) bekezdéssel egészül ki az alábbiak szerint:


„(14) A vízerózióval veszélyeztetett terület övezete által érintett területen a vonatkozó jogszabály11 előírásai mellett az alábbi előírásokat kell figyelembe venni:

a) Az övezetben elhelyezkedő szántóföldeken és ültetvényeken indokolt a talaj teljes felszínének állandó növényborítottságát lehetővé tevő területfelhasználás meghatározása, művelési ági átsorolása (pl. legelő, gyep, erdő). Az erózió mértékét a földhasznosítás tudatos megválasztásával, meliorációs talajvédelmi beavatkozások megvalósításával, vízelvezetők, sáncok kialakításával, a leginkább veszélyeztetett területek erdősítésével vagy legalább 80%-os növényzetborításával kell csökkenteni;

b) új beépítés csak akkor valósítható meg, ha a többlet felszíni víz megfelelő biztonsággal továbbvezethető a befogadóig;

c) a lefolyó csapadékvizeket természetes felszíni víz medrébe kell vezetni. Amennyiben ennek befogadása korlátozott, akkor tároló vagy tározó műtárgyban kell gyűjteni a vizeket és késleltetve, fékezetten lehet a közterületi felszíni vízelvezető rendszerbe vezetni. Az élővízbe vagy zárt tározóba vezetett vizek számára ülepítőteret kell biztosítani, amelynek a folyamatos tisztán tartásáról az érintett terület tulajdonosának gondoskodnia kell;

d) a meglévő vízelvezető rendszerek megőrzéséről, szükség szerinti felújításáról gondoskodni kell.

e) a vízerózió által érintett területeken lévő földutakat, vízelvezető árkokat rendszeresen karban kell tartani.”


2.§


A R 17.§.(4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.


„(4) A településen védelemre javasolt helyi jelentőségű természetvédelmi területeket – tájékoztató jelleggel – a külterület szabályozási terv, tételes felsorolásukat a 2. függelék tartalmazza.”


3.§


Az R új 18/A.§.-al egészül ki az alábbiak szerint:

       18/A.§.Kulturális örökségvédelem


„(1) Az országos és a helyi védett művi értékeket – tájékoztató jelleggel – a szabályozási tervek, tételes felsorolásukat a 3. függelék tartalmazza.


(2) A helyi védett művi értékek védelmével kapcsolatos szabályokat a településkép-védelmi önkormányzati rendelet10 állapítja meg.”


4.§


  1. A R mellékletét képező „Külterület szabályozási terv” módosítással érintett területeinek normatartalma helyébe e rendelet 1. és 2. mellékletének normatartalma lép.


  1. A R mellékletét képező „Külterület szabályozási terv” jelmagyarázata helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


  1. A R 1. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.


  1. A R 1. függeléke helyébe e rendelet 1. függeléke lép.


  1. A R 3. függeléke helyébe e rendelet 2. függeléke lép.5.§


Ez a rendelet az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatallal és az érintett államigazgatási szervekkel történt közlést követő 5. napon, de legkorábban a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.

             Szabó Péter                                        Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

polgármester                                                             jegyzőKihirdetés napja: 2021.március 5. Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

jegyző


Mellékletek