Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet

a településkép védelméről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 26

Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet

módosításáról


Szentgáloskér Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésének felhatalmazása alapján Szentgáloskér Községi Önkormányzat rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésének a) – h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


                                                                             1. §


A településkép védelméről szóló 13/2017.  (XII.29.) önkormányzati rendelet 23. §-ában szereplő Szentgáloskér Helyi Építési Szabályzatáról szóló 16/2008. (XI.28.) önkormányzati rendeletének szövegrész helyébe a „Szentgáloskér Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2004. (III.26.) önkormányzati rendelet” szövegrész lép.


                                                                                  

                                                                                  2.§

  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba


    Szabó Péter s.k.;                                                                             Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet s.k.;

       polgármester                                                                                                      jegyző