Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015 (XII.31.) önkormányzati rendelet

a szociális juttatások rendszeréről szóló, az 5 / 2015 (III.25) önkormányzati rendelettel módosított 4/ 2015(II.27) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 01. 01 - 2016. 01. 02

Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének16//2015. (XII.31.) önkormányzati rendelete

a szociális juttatások rendszeréről szóló, az 5/2015.(III.25.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 1.§-ának (2) bekezdésében, 10.§ (1) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 26.§-ában, 32.§ (3) bekezdésében,  45.§-ában, 48.§ (4) bekezdésében, 92.§ (1) bekezdésében, a 115.§ (3) bekezdésében, a 132.§ (4) bekezdésében, 134/E. §-ában, valamint a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében, 29. §-ában, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§

Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szociális juttatások rendszeréről szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletének  (a továbbiakban:R.) 23.§ (1)-(4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

,, (1)     A család és gyermekjóléti szolgálat feladatait Gölle Község Önkormányzata, mint feladat-ellátásra kötelezett biztosítja.

 (2) Az önkormányzat a családsegítés körébe tartozó feladatok ellátását az „Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ által, Az Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központot Fenntartó Társulás Társulási Megállapodása alapján biztosítja.


                                                                                2.§ 


Ez a rendelet 2016. január 1-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Szentgáloskér, 2015. december 01.


Szabó Péter                                                                                              Lehoczkiné dr. kercsó Erzsébet

polgármester                                                                                                 jegyző


Kihirdetésre került: 2015. december 31.

                                                                                                                 Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

                                                                                                                      jegyző