Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (I.15.) önkormányzati rendelet

1/2019. (I.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások szabályairól szóló 5/2018. VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 15

Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális) bekezdésében, 92.§ (1) bekezdésében, a 115.§ (3) bekezdésében, a 132.§ (4) bekezdésében, 134/E. §-ában, valamint a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében, 29. §-ában, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §


  1. A szociális ellátások szabályairól szóló 5/2018. (VIII.31.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 16. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak közül az egyedül élő, 65 év feletti időskorúak részére az önkormányzat, az adott évi költségvetés által biztosított keretek közt egyszeri, az (1) bekezdésben megjelölt támogatáson kívüli támogatást biztosíthat.”

  1. A Rendelet 16.§ korábbi (2) bekezdésének számozása (3), a (3) bekezdés számozása (4), a (4) bekezdés számozása (5) bekezdésre változik.


  1. §

A Rendelet 20.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi (2) bekezdés lép:

,, (2) Tűzifa juttatásban részesülhet az a kérelmező, akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem egyedül élő esetében a nyugdíj-minimum 300%-át, családban élő esetében a 250%-át nem haladja meg és a tűzifa beszerzéséről más módon gondoskodni nem tud.”

3.§

Ez a Rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Szabó Péter                                                                                                        Lehoczkiné dr.Kercsó Erzsébet

polgármester                                                                                                                           jegyző


A rendelet a mai nap kihirdetésre került .

Szentgáloskér,2019. január 15.


                                                                                                                             Lehoczkiné dr.Kercsó Erzsébet

                                                                                                                                                 jegyző