Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete

Mesztegnyő Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 07. 15

Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatalra.


(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.2. § Az önkormányzat és a közös hivatal önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.II. Fejezet


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke


3. §[1] A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2019. évi költségvetését


793.977.734,- Ft bevétellel, és 793.977.734,- Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                          711.065.132,- Ft

    - működési bevételek                                                       12.688.930,- Ft

- közhatalmi bevételek                                                      17.320.000,- Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                 208.650.220,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                  103.401.077,- Ft

- működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről               1.000.000,- Ft

- finanszírozási bevételek                                               368.004.905,- Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                     465.915.799,- Ft

- a személyi juttatások kiadásait                                    135.059.426,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó                24.183.994,- Ft

- dologi kiadás                                                                  88.377.526,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                             9.781.000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                      96.598.104,- Ft

- általános tartalék                                                            15.348.817,- Ft

- finanszírozási kiadások                                                  96.566.932,- Ft


  • a felhalmozási célú bevételt                                                       82.912.602,- Ft

    - felhalmozási célú támogatások áh-on belülről               82.912.602,- Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                      328.061.935,- Ft

   - beruházási kiadások                                                       67.614.535,- Ft
   - felújítási kiadások                                                           46.958.658,- Ft
   - egyéb felhalmozási célú kiadások                                213.488.742,- Ft


állapítja meg.Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei


4. § § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1., 1.1., 1.2., valamint a 2., 2.1, 2.2. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének finanszírozási bevételeit e rendelet 4., 4.1., 4.2. melléklete tartalmazza.


(4) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.


(5) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését e rendelet 7. melléklete tartalmazza.


(6) Az önkormányzat 2019. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 200 ezer Ft összegben állapítja meg.


(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.Előirányzat-felhasználási ütemterv


7. § A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.III. Fejezet


A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.


(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(5) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.


(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.9. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.


(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.


(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.


(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.


(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.


(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.10. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.11. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.IV. Fejezet


Záró rendelkezések


12. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Mesztegnyő, 2019. február 14.

                    Nagy László Péter                                                         Hajdu Szabina

                        polgármester                                                                   jegyző
Záradék:


A rendelet 2019. február 15. napján kihirdetésre került.Mesztegnyő, 2019. február 15.
                                                                                                          Hajdu Szabina

                                                                                                                jegyzőZáradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva.Mesztegnyő, 2020. július 14.
                                                                                                          Hajdu Szabina

                                                                                                                jegyző


[1]

A 3/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2020. július 15. napjától.