Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete

Mesztegnyő Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 05. 28

Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében szabályozott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatalra.


(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.2. § Az önkormányzat és a közös hivatal önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.II. Fejezet


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke


3. §[1] A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2015. évi költségvetését


619.132 ezer Ft bevétellel, és 619.132 ezer Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                                          402 807 ezer Ft

            - intézményi működési bevételek                                            28 478 ezer Ft

- közhatalmi bevételek                                                           22 026 ezer Ft

- működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről                        2 981 ezer Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                          190 879 ezer Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                             44 860 ezer Ft

- előző év költségvetési maradványának igénybevétele             46 729 ezer Ft

- áh-n belüli megelőlegezések                                                   6 854 ezer Ft

- lekötött bankbetétek megszüntetése                                      60 000 ezer Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                                      388 821 ezer Ft

- a személyi juttatások kiadásait                                             98 505 ezer Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adót                        22 282 ezer Ft

- dologi kiadás                                                                     114 581 ezer Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 12 811 ezer Ft

- egyéb működési célú kiadások                                             73 854 ezer Ft

- általános tartalék                                                                   1 000 ezer Ft

         

  • a felhalmozási célú bevételt                                                                      216 325 ezer Ft

- felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                          212 308 ezer Ft

- sajátos felhalmozási bevétel                                                  3 900 ezer Ft

- ingatlan értékesítés                                                                  117 ezer Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                                       230 311 ezer Ft

- intézményi beruházások                                                       52 885 ezer Ft

- felújítások                                                                         176 226 ezer Ft

- felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre                   1 200 ezer Ft


állapítja meg.Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei


4. § (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit és kiadásait részletezve a 3. melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 4. melléklete tartalmazza.


(4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.


(5) A képviselőtestület az önkormányzat valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének engedélyezett létszámát a 6. melléklet szerint állapítja meg.


(6) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.


(7) Az önkormányzat 2015. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 1000 ezer Ft összegben állapítja meg.


(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.Több éves kihatással járó feladatok


7. § A képviselőtestület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 8. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.Előirányzat-felhasználási ütemterv


8. § A 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 9. melléklet tartalmazza.III. Fejezet


A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


9. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.


(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(5) Az önkormányzat képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.


(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.10. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.


(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.


(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.


(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.


(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.


(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.11. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.12. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.IV. Fejezet


Záró rendelkezések


13. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Mesztegnyő, 2015. február 12.                    Nagy László Péter                                                          Károlyné Csobod Hajnalka

                        polgármester                                                                             jegyző
Záradék:


A rendelet 2015. február 13. napján kihirdetésre került.Mesztegnyő, 2015. február 13.


                                                                                                          Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                                           jegyzőZáradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Mesztegnyő, 2016. május 27.                                                                                                                  Hajdu Szabina

                                                                                                                         jegyző

[1]

Az 5/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2016. május 28. napjától.