Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016 (III.30.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról

Hatályos: 2016. 03. 31 - 2016. 09. 02

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,


a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,


a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség véleményének és

 a Veszprém Megyei Önkormányzat állásfoglalásának kikérésével a következőket rendeli el:


1.   A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése


1. § (1) Pétfürdő Nagyközség közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiterjed az alábbi települési hulladékok gyűjtésére, elszállítására és kezelésre történő átadására:

a) vegyes hulladék,

b) a rendeletben meghatározott elkülönítetten gyűjtött hulladék

c) lom hulladék,

d) zöldhulladék.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiterjed az alábbi települési hulladékok kezelésére:

a) vegyes hulladék,

b) elkülönítetten gyűjtött hulladék

c) lom hulladék.

(3) A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás nem terjed ki a veszélyes- és elektronikus hulladékokra.


2. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata a „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban közszolgáltató) útján – az önkormányzattal megkötött közszolgáltatási szerződés alapján – biztosítja.


2.  A közszolgáltatás igénybevétele


3. § (1) A közszolgáltatás kötelező igénybevétele a közszolgáltatási területen lévő ingatlan birtokosára, tulajdonosára, használójára, vagyonkezelőjére, valamint a társasházra és a lakásszövetkezetre (a továbbiakban: ingatlanhasználó) terjed ki. Társasház és lakásszövetkezet erre irányuló közgyűlési határozata alapján ingatlanhasználónak kell tekinteni a lakások tulajdonosát, birtokosát, használóját.  

(2) A közszolgáltató és az ingatlanhasználó között a közszolgáltatással kapcsolatos jogviszony a szolgáltatási szerződés megkötésével jön létre.


(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei

a) a felek megnevezése és azonosító adatai: a közszolgáltató és az ingatlanhasználó neve, címe, természetes személy esetén a személyes adatok körében anyja neve, születési helye és ideje,

b) a szerződés tárgya,

c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megkezdésének időpontja, rendje,

d) a szerződött gyűjtőedény térfogata és darabszáma,

e) az ellenérték megállapításának, számlázásnak, a számla kiegyenlítésének módja és

f) a szerződés időbeli hatálya.


3. Az ingatlanhasználó vegyes hulladékkal kapcsolatos jogai és kötelezettségei


4. § (1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatást – ha kérelmére a Közszolgáltatóval másként nem állapodnak meg – köteles igénybe venni és a közszolgáltatás körébe tartozó települési hulladékait a Közszolgáltató részére rendszeresen átadni.

(2) Amennyiben az ingatlanhasználó személyében változás következik be, úgy az új tulajdonos a korábbi tulajdonossal egyetemlegesen köteles a változás tényét 15 napon belül írásban bejelenteni a Közszolgáltatónak. Ennek a bejelentésnek a megtételéig a közszolgáltatási díjat a korábbi ingatlanhasználó köteles megfizetni.

(3) Az ingatlanhasználó a Közszolgáltatónak 15 napon belül köteles bejelenti, ha a közszolgáltatásba újonnan történő bekapcsolódás folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.

(4) Az ingatlanhasználó települési hulladékát kizárólag a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített szabványos gyűjtőedényben helyezheti el. A gyűjtőedény szabvány szerinti megfelelősége az ingatlanhasználó felelőssége.

(5) A települési vegyes hulladék gyűjtéséhez az ingatlanhasználó olyan űrtartalmú, illetve darabszámú gyűjtőedényt köteles igénybe venni, hogy abban, illetve azokban a megadott szállítási napok között keletkező háztartási hulladék az előírásoknak megfelelően mindenkor elhelyezhető legyen.

(6) Ha az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék előírásoknak megfelelő gyűjtéséhez és elszállításra való átadásához a rendszeresített, szükséges űrtartalmú, illetve darabszámú gyűjtőedénnyel nem vagy nem megfelelő mértékben, illetve mennyiségben rendelkezik, köteles a nagyobb űrtartalmú, illetve több gyűjtőedény iránti igényét a Közszolgáltatónak bejelenteni.

(5) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a hulladékgyűjtő edények rendeltetésszerű használatáról, őrzéséről, rendszeres tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről, valamint környezetük tisztán tartásáról.


4.  A települési vegyes hulladék gyűjtése, átvétele és szállítása


5. §   (1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a települési vegyes hulladékot rendszeresített zárt szabványos gyűjtőedényben (emblémázott gyűjtőzsákban) köteles összegyűjteni és heti rendszerességgel, keddi szállítási napon a Közszolgáltatónak elszállításra átadni.

(2)  Rendszeresített zárt, szabványos gyűjtőedénynek minősül:

a) családi házaknál, illetve 6 lakásosnál nem nagyobb társasházaknál 60, 80, 120, 240 literes kukaedény, szabványos gyűjtőedény

b) társasházaknál 360 literes kukaedény, 660, 770, 1100 literes zárt konténer

c) a szokásos mennyiségen felül keletkező hulladék eseti összegyűjtésére – díj fizetése mellett a Közszolgáltató által biztosított, emblémázott, 60-80-110 literes műanyag zsák,

d) nem természetes személyek tulajdonában álló ingatlanok esetében 60, 80, 120, 240, 360 literes gyűjtőedény, 660, 770, 1100 literes zárt konténer.

(3) A rendszeresített legkisebb, 60 liter űrtartalmú gyűjtőedénynél kisebb űrtartalmú gyújtőedény nem használható, illetve nem igényelhető.

(4) A gyűjtőedényt úgy kell kiválasztani, hogy arányos legyen a keletkező hulladék mennyiségével, de lakásonként minimum 60 liter tárolókapacitás rendelkezésre álljon. A Közszolgáltató az általa matricázott edényből szállítja el a hulladékot, gyűjtőedény cseréje esetén a matricázásról a Közszolgáltató a tulajdonos bejelentése alapján gondoskodik.

(5)  Az ingatlanra kihelyezett, illetve használt gyűjtőedények űrtartalma, illetőleg darabszáma – az adott ürítési gyakoriság figyelembevételével – akkor csökkenthető, ha az ingatlanon rendszeresen kisebb mennyiségű hulladék keletkezik, mint amennyinek az elhelyezésére a korábban kihelyezett, illetve használt űrtartalmú, illetőleg darabszámú edény megfelelő. A csökkentett űrtartalmú, illetőleg darabszámú edénynek mindenkor alkalmasnak kell lennie a keletkezett hulladék előírásszerű gyűjtésére és elszállítására való átadására.

(7) A gyűjtőedényben lom, építési törmelék, veszélyes hulladék nem gyűjthető.


6. §   A Közszolgáltató által a tulajdonosnak bérleti formában rendelkezésére bocsátott gyűjtőedény méretét és darabszámát a közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződésben kell rögzíteni.


7. §   (1) Szabványosított, zárt hulladékgyűjtő edényben elhelyezett települési vegyes hulladék elszállításra való átadása a megjelölt szállítási napon közterületen történik. A települési vegyes hulladékot úgy kell a Közszolgáltató részére (átadni) kihelyezni, hogy az a Közszolgáltató számára hozzáférhető legyen és a közterület forgalmát ne zavarja.

(2) Hulladékszállítási napokon kívül hulladékgyűjtő edényt közterületen nem tárolható, kivéve, ha az edény elhelyezése csak közterületen lehetséges. Ürítés után a hulladékgyűjtő edényt annak tulajdonosa, bérlője az ürítés napján köteles ingatlanára visszahelyezni.

(3) A gyűjtőedénybe vagy emblémázott gyűjtőzsákba csak olyan mennyiségű hulladék helyezhető el, hogy az edény teteje az elszállításra való átadáskor lecsukható, illetve az emblémázott zsák beköthető legyen.   

(4) Balesetveszélyes, sérült hulladékgyűjtő, illetve nem emblémázott műanyag zsák használata tilos. A zárt gyűjtőedény rendszeres tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről és rendszeres karbantartásáról, szükséges cseréjéről annak tulajdonosa köteles gondoskodni.


8. § Az elszállítás céljára kihelyezett vagy tartósan a közterületen elhelyezett gyűjtőedény környékének rendszeres tisztántartásáról a szolgáltatás igénybevételére kötelezett köteles gondoskodni. Ha ezt a kötelezettségét felszólítás ellenére elmulasztja, a tisztántartásról az önkormányzat gondoskodik a kötelezett költségére. A közterületnek a hulladék elszállítása során a Közszolgáltató által előidézett szennyezését a Közszolgáltató köteles megszüntetni.


5. A lom hulladék elszállítása


9. § (1) Az ingatlanban vagy ingatlanon nem rendszeresen képződő, a szabványosított gyűjtőedényekben el nem helyezhető – nagyobb méretű – lom hulladék elszállítására a Közszolgáltató évente egy alkalommal, előre bejelentett időpontban lomtalanítást szervez. Lomtalanításkor a Közszolgáltató külön díj fizetése nélkül szállítja el a hulladékot.

(2) A lomtalanítás nem terjed ki a veszélyes- és az elektronikus hulladékok elszállítására.


6.  Az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása


10. §    (1) A Közszolgáltató által elkülönítetten gyűjtött hulladék (továbbiakban: szelektív hulladék)

a)  a gyűjtőszigeten

b) a családi házas övezetben a közszolgáltató által biztosított, az elkülönített gyűjtésre utaló jelzéssel ellátott gyűjtőzsákban

helyezhető el.

      

11. § (1) Az ingatlanhasználó az ingatlanon képződött települési hulladékból – a vegyes hulladéktól – elkülönítetten a szelektív gyűjtőzsákba gyűjti a műanyaghulladékot és fémhulladékot, valamint a kartonpapírból készült nagyméretű doboz kivételével a papírhulladékot.

(2) A hulladék gyűjtéséhez az ingatlanhasználó annyi darabszámú gyűjtőzsákot vesz igénybe, hogy abban, vagy azokban a szállítási napok között keletkező hulladék elhelyezhető legyen.

(3) A gyűjtőzsákba csak olyan mennyiségű hulladék helyezhető el, hogy az beköthető legyen.

(4) A szelektív hulladékgyűjtő zsákokat a Közszolgáltató minden hónap utolsó szerdai napján szállítja el, amennyiben az a szállítás napján reggel 6.00 óráig az ingatlan előtti közterületre kihelyezésre kerül.


12. § (1) A gyűjtőszigetre szelektív hulladékgyűjtés céljára közterületre kihelyezett edénybe kizárólag rendeltetésének megfelelő anyag helyezhető el. A gyűjtősziget edénye mellé hulladék nem helyezhető el.

(3) A gyűjtősziget edényéből a szelektíven gyűjtött hulladékot csak a Közszolgáltató vagy megbízottja szállíthatja el.

(4) A Közszolgáltató a gyűjtőszigetről a hulladékot a gyűjtőedények telítődésének megfelelő gyakorisággal köteles elszállítani.


7. A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei


13. § (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátásához szükséges

a) engedélyeket, minősítéseket megszerzi;

b) jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt pénzügyi fedezetet folyamatosan biztosítja;

c) szükséges mennyiségű és minőségű járművet, gépet, eszközt, berendezést biztosítja és fenntartja, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakembert alkalmazza;

d) fejlesztéseket és karbantartásokat elvégzi legalább a közszolgáltatási díjban elismert fejlesztési hányad erejéig.

(2) A Közszolgáltató:

a) a fogyasztók számára a jogszabályi előírásoknak megfelelő ügyfélszolgálatot és tájékoztatási rendszert működtet;

b) a közszolgáltatási szerződés részét képező hulladékgazdálkodási közszolgáltatási üzletszabályzatot készít, mely tartalmazza legalább a Közszolgáltató és a közszolgáltatást igénybe vevő közötti – jogszabályban nem rendezett – egyéb jogokat és kötelezettségeket, így különösen:

ba) az üzletszabályzat tárgyát és hatályát;

bb) a Közszolgáltató cégazonosító adatait;

bc) a közszolgáltatás rendjét és annak közzétételi módját;

bd) az ügyfélszolgálat rendjét;

be) az ügyfél tájékoztatás módját;

bf) az alkalmazott ügyfélkapcsolatot érintő formanyomtatványokat;

bg) reklamációk és panaszügyek kezelésének rendjét;

bh) a közszolgáltatás felfüggesztésével, szüneteltetésével, korlátozásával kapcsolatos rendet;

bi) a közszolgáltatással kapcsolatos, a fogyasztói jogokat és kötelezettségeket érintő  jogszabályok kompilációját (rendezett gyűjteményét).


14. § (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről és az abban bekövetkezett változásokról – a változás bekövetkezte előtt – az ingatlanhasználót írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni.

(2) A Közszolgáltató az ingatlanhasználót saját és az Önkormányzat honlapján történő közzététel útján értesíti a hulladékgyűjtés időpontjáról, külön megjelölve a települési és az elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtésének időpontjait.


15. §  (1) A Közszolgáltató köteles az ingatlanon keletkezett települési hulladék mennyiségének megfelelő méretű, az ingatlanhasználók számának megfelelő, az ürítési, elszállítási gyakoriságot figyelembe vevő, a szállítóeszközéhez rendszeresített, megfelelő számú gyűjtőedényt, gyűjtőzsákot az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátani. A gyűjtőedény árát vagy bérleti díját az ingatlanhasználónak kell megfizetnie. A szolgáltatást igénybevevő vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény, gyűjtőzsák átvételét aláírásával köteles igazolni.

 (2) A Közszolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék mennyiségének megfelelő méretű és számú szabványos gyűjtőedényt a szolgáltatási körbe újonnan belépő ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátani a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül. A gyűjtőedény árát az ingatlanhasználónak kell megfizetnie. A szolgáltatást igénybevevő vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával köteles igazolni.

(3) Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, úgy a Közszolgáltató – az ingatlanhasználó egyidejű írásbeli értesítése mellett – az ingatlanon lévő lakóegységenként minimálisan 1 db 120 literes, vagy az ingatlanhasználó által ténylegesen kihelyezett hulladékmennyiségnek megfelelő gyűjtőedény heti egyszeri ürítését vélelmezi és ennek megfelelő díjat számláz addig az időpontig, ameddig az ingatlanhasználó a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti.

(4) Ha az ingatlanhasználó a Közszolgáltatónak nem a ténylegesen keletkező hulladék mennyiségnek megfelelő gyűjtőedény iránti igényt jelent be és ennek folytán, vagy egyéb okból az ingatlan elé kirakott hulladék mennyisége meghaladja az ingatlanhsználó rendelkezésére álló gyűjtőedény(ek) űrtartalmát, a Közszolgáltató – a tulajdonos meghallgatása és írásbeli értesítése után – jogosult az ingatlanra további gyűjtőedényt kihelyezni, az alkalmazott edénynél egyel nagyobb méretű edényzetre lecserélni az eredeti edényt, vagy megemelni az ürítés gyakoriságát.

(5) A bérleti formában rendelkezésére bocsátott gyűjtőedény – rendeltetésszerű használat során szükségessé váló – javítása, illetve cseréje a Közszolgáltató feladata.

(6) A Közszolgáltató felel az edény állagában keletkezett olyan kárért, amelyet a szállítás során szándékos vagy gondatlan magatartásával, vagy szakszerűtlen ürítéssel okozott. A Közszolgáltatói felelősség a természetes elhasználódásból eredő károkra nem terjed ki.


16.§  A Közszolgáltató a szolgáltatás teljesítését csak a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályokban, valamint jelen rendeletben meghatározott esetekben szüneteltetheti, korlátozhatja vagy tagadhatja meg.

A hulladékszállítás minden év január 1-jén a szünetel, amit a Közszolgáltató az érintettek tájékoztatása után pótol.   


17. § (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében a hulladék elszállítását megtagadhatja, ha:

a) az nem a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben kerül kihelyezésre;

b) a kihelyezett gyűjtőedény a Közszolgáltató által alkalmazott gépi ürítési módszerrel az ingatlanhasználónak felróható okból nem üríthető;

c) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a gyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a környezetet;

d) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható, vagy nem minősül települési hulladéknak;

e) a kihelyezett gyűjtőedény túltöltött, és a gyűjtőedény ürítése a környezet szennyezése, a hulladék szóródása nélkül nem lehetséges.

(2) A Közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban haladéktalanul értesíti a hulladék elszállítása megtagadásának tényéről és okáról, és felszólítja a megtagadáshoz vezető ok vagy okok megszüntetésére.

(3) Ha a szolgáltatást igénybevevő e kötelezettségének a hulladék elszállításának újabb időpontjáig nem tesz eleget, a Közszolgáltató a szolgáltatást igénybevevő költségére és felelősségére a hulladék elszállításának megtagadására okot adó körülményt megszünteti vagy megszüntetteti.

(4) Ha a Közszolgáltató a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelő felszólítását követően az ingatlanhasználó egy éven belül újabb alkalommal a települési hulladék gyűjtésének szabályait megsérti, a Közszolgáltató a települési hulladék gyűjtés szabályainak megsértését dokumentálja, a dokumentumokat megküldi a környezetvédelmi hatóság részére, és kezdeményezi hulladékgazdálkodási bírság kiszabását.


8. Közszolgáltatás és az ürítési díj fizetésének szüneteltetésére vonatkozó

szabályok


18. § (1) Az olyan lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség esetében, amelyekben ténylegesen nem laknak, az ingatlanhasználó kérelmére – társasház esetén a közös képviselő, lakásszövetkezet esetén a képviselő nyilatkozatának csatolásával ­– a közszolgáltatás és az ürítési díj fizetése szünetel.

(2) A szüneteltetési kérelmet a szolgáltató csak abban az esetben fogadja el, ha a kérelmezőnek közszolgáltatási díj hátraléka és azzal összefüggő egyéb tartozása nincs.

(3) A szünetelésre vonatkozó kérelemhez csatolni kell:

a) legalább egy – az ingatlanon korábban tényleges szolgáltatást nyújtó – közüzemi szolgáltató által kiállított, teljes hónapra vonatkozó, fogyasztást nem tartalmazó számlát, vagy számlaegyenleget, amely a gáz, víz vagy áramfogyasztást érintően bizonyítja, hogy az ingatlant senki nem használja.

(4) Olyan lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség esetében, ahol az ingatlanhasználó legalább 60 napig – de előre meghatározható ideig – megszakítás nélkül nem tartózkodik az ingatlanban, az ingatlanhasználó kérelme alapján, a közszolgáltatás és az ürítési díj fizetése szüneteltethető.

(5) A szünetelés legfeljebb a kérelem benyújtása szerinti év végéig tarthat, ha nem kérik annak meghosszabbítását. A szünetelés meghosszabbítását az ingatlanhasználó a következő évre december 15-ig kérheti a közszolgáltatótól.

(6) A szünetelés a kérelem beérkezését követő hónap első napjától kezdődik.

(7) Amennyiben megállapítható, hogy a szünetelésre a rendeletben meghatározott feltételek hiányában került sor, a közszolgáltató jogosult a szüneteltetés kezdő időpontjára visszamenőleg az ürítési díjat pótlólagosan kiszámlázni, továbbá költségeit érvényesíteni.


9.  A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése


19. § (1) A Közszolgáltató kizárólag a közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából, a kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt, valamint e jogviszony megszűnését követően a jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a közszolgáltatással érintett ingatlanhasználó hulladék törvényben meghatározott és a közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatait.

(2) A Közszolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel köteles gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, sérülés vagy megsemmisülés ellen.

(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az ingatlanhasználó azonosítására, jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, díjhátralékok behajtására használhatja fel.

(4) A Közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt közszolgáltatással összefüggő személyes

adat nyilvánosságra hozatalára.

(5) A Közszolgáltató jogosult egyes, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladatai tekintetében adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni, és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében az e bekezdésben meghatározott személyes adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek átadni.10. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj fizetési rendje


20.§ (1) A közszolgáltatás igénybevételi díjának elszámolására a közszolgáltató havi elszámolási időszakot alkalmaz. A közszolgáltatás díját a közszolgáltató által megküldött számla alapján köteles megfizetni a közszolgáltatást igénybe vevő.

(2)  Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az ingatlanhasználó, aki a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra vonatkozó kötelezettséget nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állást igazolja.

(3) Ha az ingatlanhasználó személyében változás következik be, és a változás nem a hónap első napján történik, az új ingatlanhasználó részére a közszolgáltatási díjat a közszolgáltató a változást követő hónapra számlázza ki első alkalommal.


11. Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó szabályok


21.§ (1) Abban az esetben, ha a gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye természetes ingatlanhasználó által használt ingatlanban van, feltéve, hogy a foglalkoztatottak száma nem haladja meg a három főt, a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék gyűjtésére a gazdálkodó szervezetnek a közszolgáltatást nem kell igénybe vennie a közszolgáltató felé benyújtott nyilatkozata alapján.

(2) A gazdálkodó szervezet a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő szigetet, hulladékgyűjtő udvart háztartásihoz hasonló hulladékának – ideértve az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot is – elhelyezésére díj fizetése ellenében igénybe veheti.


12.  A települési szilárd hulladék elhelyezése


22. § A települési szilárd hulladék kizárólag a Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központban, mint Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata által kijelölt hulladéklerakóban helyezhető el.


13. Hulladékudvar használata


23. (1) A közszolgáltató által üzemeltett lakossági hulladékgyűjtő udvarban átadható hulladéktípusokat a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A hulladékgyűjtő udvar nyitvatartási idejét, az átvehető hulladék mennyiségét, valamint az egyéb információkat a közszolgáltató ügyfélszolgálatán és weblapján közzéteszi.

(2) A közszolgáltató által üzemeltett hulladékudvart díjmentesen az a természetes személy ingatlanhasználó veheti igénybe, aki személyazonosságát és lakcímét igazolja, feltéve, ha az

ingatlanhasználónak, társasház, vagy lakásszövetkezet esetén a társasháznak, lakásszövetkezetnek közszolgáltatási díjfizetési-, azzal kapcsolatos járulékos tartozása a közszolgáltató felé nincs.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott feltételek hiányában a közszolgáltató az általa üzemeltett hulladékudvaron leadott hulladékot térítés ellenében veszi át.

(4) Az ingatlanhasználó a hulladékgyűjtő szigetre, hulladékgyűjtő udvarba az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot elszállíthatja.


14.  Záró rendelkezések


24. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 33/2011. (XII.28.) önkormányzati rendelete.