Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 13/1998 (III.30.) számú rendelete

a közterületek rendjéről

Hatályos: 2012. 12. 16 - 2013. 12. 12

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 13/1998 (III.30.) számú rendelete

a közterületek rendjéről

2012.12.16.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata figyelemmel a 2/1976. (I.16.) ÉVM, a többször módosított 1/1975. (II.5.) KPM-BM számú együttes rendelet, az 1988. évi I. törvény és a 89/1988. (XII.20.) MT. számú rendelet előírásaira, az 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterületek rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki.

(2) A közúti közlekedés szabályainak - a közúton baleset vagy egyéb okból meghibásodott és forgalmi akadályt képező járművekre vonatkozó rendelkezéseinek - alkalmazását jelen rendelet nem érinti.

2. § (1)1 E rendelet alkalmazásánál közterületnek minősül minden – Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területéhez tartozó - közhasználatot szolgáló olyan állami, önkormányzati, illetve személyi tulajdonban lévő terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára rendelkezésre álló és kijelölt részét is.

(2) Közhasználatú zöldterületnek minősül az a zöldfelület is, amelyen a fásítás vagy parkosítás már megkezdődött, továbbá az a terület, melynek kertészetileg fenntartott gyepfelülete esetleg hiányos.

(3) E rendelet alkalmazása szempontjából közhasználatú zöldterület

a) Városi Vadaspark, Majális park, Arborétum,

b) belterülethez csatlakozó - önkormányzati tulajdonban lévő - parkerdő, véderdő,

c) 2 önkormányzati tulajdonban lévő strandok, sporttelepek, sportparkok, játszóterek,

d) önkormányzati tulajdonban lévő temetők, templomkertek,

e) 3 közutat, járdát szegélyező, illetőleg a közúti forgalmat irányító vagy elválasztó, részben vagy egészben növényzettel borított közterület és egyéb korlátozott használatú zöldterület,

f) 4 Népkert,

g) 5

(4)6 E rendelet szempontjából védett övezet:

a) Városház tér, Erzsébet tér, Royál köz, Széchenyi u., Kossuth u., Rákóczi u., Déryné u., Munkácsy u., Kazinczy u., Szemere u.,

b) 7 Búza tér területéből Borsod Volán Zrt., Miskolc Városi Közlekedési Zrt. autóbusz pályaudvar önkormányzati útja,

c) 8 Aradi sétány, Garas S. u., Pazár István sétány, Miskolc - Tapolcai, Lillafüredi park belső útjai,

d) Vár utca,

e) 9 Európa tér,

f) 10 Szinva terasz,

g) 11 Technika Háza előtti terület.

3. § (1)12 Miskolc Megyei Jogú Város közterületein:

a) tilos gépjármű védősátrat elhelyezni,

b) lakókocsi, utánfutó 30 nap elteltével csak közterület-használati engedély birtokában tárolható.

(2) A megállási és várakozási tilalom ellenére parkoló gépjárművek elszállítását a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Főosztály Közterület-felügyeleti és Rendészeti Osztálya13 14 15 és az önkormányzati utak kezelésével megbízott kezdeményezheti.

(3) A közterületen üzemképtelen járművek (roncsautók) közterület-használati engedély nélkül csak a KRESZ 59. §-ában foglaltak szerint és ideig tárolhatók.

(4) E rendelet alkalmazása szempontjából üzemképtelennek minősül

a) baleset következtében károsult, a baleset folyamán üzemképtelenné vált és elhagyott (a helyszínről főútvonalon 8 napon, mellékútvonalon 15 napon belül el nem szállított) jármű,

b)16 a műszaki engedéllyel és jelzéssel vagy hatósági jelzéssel nem rendelkező, illetve a hatósági jelzéssel rendelkező jármű, amely szemmel láthatóan nem üzemképes, karosszériája erősen elhasználódott, rongálódott szétbontása megkezdődött, felbakolt állapotban van, nyílászárói nem zárhatók, funkcionális alkatrészei, ablakai, szélvédői hiányoznak és Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Közterület-felügyeleti és Rendészeti Osztálya17 18 előzetes felszólítására a közterület-használati engedély beszerzésére tulajdonosa, üzembentartója 15 napon belül nem intézkedik.
A közterület-használati engedélyt az engedélyező hatóság 30 napra - forgalmi és parkolási szempontból akadályt nem jelentő, konkrétan meghatározott mellékútszakaszra vagy közterületre adhatja ki. Az engedély nem hosszabbítható meg. A közterület-használati engedélyt a járműben jól látható módon kell kihelyezni.
(5) 19 Az üzemképtelen járművet a Hatósági Főosztály Közterület-felügyeleti és Rendészeti Osztálya a közterületről elszállítással eltávolíthatja. Az elszállítás, a tárolás, az értékesítés szabályait és az ezzel kapcsolatos költségeket a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. tv. 20. § (1)-(9) bekezdésében foglaltak, valamint a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X.16.) IRM rendelet tartalmazza.
(6) 20
(7) 21 Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén vállalkozási célra használt jármű közúton vagy más közterületen nem tárolható, kivéve
a) ha a vállalkozáshoz használt jármű 3500 kg legnagyobb megengedett össztömeget nem haladja meg.
b) az a jármű amelynek konkrét mellékútszakaszon történő tárolásához a Gazdálkodási Főosztály Városüzemeltetési, Környezetvédelmi Osztály22 23 hozzájárult és közterület-használati engedéllyel rendelkezik.
Engedély nem adható ki kiépítetlen - szilárd burkolattal el nem látott - vagy nem kellő teherbírású, szélességű utakra. Az előírás a megközelítő útszakaszra is vonatkozik,
c) azokat a közterületeket, amelyeket az önkormányzat tárolási célra kijelöl. Ezeken a területeken a járművek rendszeresen közterület-használati engedély birtokában tárolhatók.
(8) 24 Jármű tárolásának minősül a célirányos munkavégzésen, valamint a le- és felrakodáson túli várakozás, parkolás.
(9) 25 A vállalkozási célra használt jármű telephelyen történő tárolásának (engedélyezésének) feltétele a jármű méreteinek megfelelő nagyságú terület, valamint a telephelyhez (tárolóhelyhez) vezető megfelelő teherbírású és szélességű út megléte, biztosítása. A telephely, tárolóhely engedélyezéséhez szükséges nyilatkozatot a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Főosztály Városüzemeltetési, Környezetvédelmi Osztálya26 27 adja ki.
(10) 28 A vállalkozási célra használt jármű az önkormányzat által kijelölt közterületen, kizárólag eseti jelleggel közterület-használati engedély nélkül is tárolható.
(11) 29 A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehasonlításáról szóló 561/2006/EK rendeletben meghatározott a közúti személy és áruszállítást végző járművezetőkre vonatkozó kötelező pihenőidő letöltésének ideje alatt a vállalkozási célra használt jármű az önkormányzat által kijelölt közterületen közterület-használati engedély nélkül is tárolható.

3/A. §30 (1)31 Közúti szolgáltatást – taxi fuvarozást – végző tehergépkocsi részére közterületi várakozóhely a Soltész N. K. u. – Hatvanötösök u. – Szeles u. – Petőfi tér – Fazekas u. – Ilona u. - Malomszög u.- Meggyesalja u. – Toronyalja u. – Papszer u.- Dankó P. u. - Bihari J. u. - Bem J. u. által határolt területen belül nem jelölhető ki.

(2)32

3/B. §33

4. § (1) A Gazdálkodási Főosztály Városüzemeltetési, Környezetvédelmi Osztály34 35 a közhasználatú zöldterületek állagmegóvása érdekében a használatot korlátozhatja a (pl. a fűrelépést, labdázást, kutyasétáltatást tilthatja).

(2)36

(3)37

5. § (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő közhasználatú zöldterületek rendeltetéstől eltérő használata esetén a Gazdálkodási Főosztály Városüzemeltetési, Környezetvédelmi Osztály38 39 hozzájárulása és közterület-foglalási engedély szükséges.

(2)40 A közterületen lévő fák kivágása esetén - balesetveszélyessé vált, valamint elpusztult és életképtelen fákat kivéve - a bejelentőt a kivágott fa pótlására lehet kötelezni.

(3)41 Közterületen lévő fák kivágása esetén – balesetveszélyessé vált, valamint elpusztult és életképtelen fákat kivéve – a bejelentőt a kivágott fa pótlására kell kötelezni. A kötelezésben a pótlás mértékét és a helyét meg kell határozni.

(4) Bontás, kisajátítás esetén - akkor is, ha az nem közhasználatú zöldterületet érint - már rendezési, beépítési és beruházási programszinten a 20 cm törzsátmérő feletti fák un. fafelvételi terven való rögzítését el kell végezni.

Már a település- szerkezeti szabályozási terv készítésénél figyelembe kell venni az értékes, koros növényeket és egyeztetni kell a közművekkel is.
(5) Kiviteli tervszinten részletes favédelem-tervet kell készíteni, a tervnek a szanálandó területen található minden 20 cm törzsátmérőnél vastagabb fát tartalmaznia kell korra, állapotra, fajtára való tekintet nélkül.
Jegyzőkönyvben rögzíteni kell a fa fajtáját, darabszámát és 50 cm magasságban mért törzsátmérőjét.
A helyszínrajzon és jegyzőkönyvben külön jelölni kell az átültetendő, kivágandó és megmaradó egyedeket.
(6) A tervekben meghatározott, az építési területen megmaradó növényzet védelméről a kivitelezőnek, beruházónak gondoskodni kell.
(7) Amennyiben a növényzet a kivitelezési munkák miatt megsérül, és ennek következtében kipusztulna, a kivitelező köteles az építés befejezését követő 1 éven belül a növényzetet pótolni.
(8) A favédelmi terv betartását a bontás és építés ideje alatt az I. fokú építésügyi hatóság köteles ellenőrizni.
(9) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlannal határos járda és útburkolat széle közötti zöldterületen a gyalogosforgalom biztosítása érdekében a fák és bokrok metszését elvégezni.
(10) A növényvédelmi munkák megkezdése előtt a munkálatokat végeztető köteles a lakosság figyelmét megfelelő tiltó táblák elhelyezésével felhívni, az egészségügyi várakozási időtartamra.
(11) 42 Az Alapítványok, Civil szervezetek által, hatósági engedélynek megfelelően létrehozott, és közterületen elhelyezett, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére átadott, képzőművészeti alkotások, emléktáblák, emlékművek karbantartásáról a Polgármesteri Hivatal illetékes osztálya gondoskodik.

6. § (1) A közterületen tilos a

a) szemetelés,

b) kerti építmények, berendezések rendeltetésellenes használata, rongálása, helyükről elmozdítása,

c) virágok és dísznövények szedése, károsítása, a fák törzsét hirdetésre, ágait kötél vagy kábel rögzítésére használni,

d) 43 élő növényt vagy annak részeit (virág, termés, lomb) engedély nélkül begyűjteni.

(2) A közhasznú zöldterületen tilos

a)44 az ott természetes körülmények között élő védett állatok bármely eszközzel történő zavarása, madárfészkek rongálása,
b) járművel a zöldterületen parkolni, közlekedni,
c) sós homokot, sós homokkal leszórt havat zöldfelületre lerakni,
d) a gyepfelültre letelepedni, illetve azon járni, kivéve az e célra kijelölt és felirattal jelzett területeket,
e) közhasználatú zöldterületekre, illetve játszótérre állatot bevinni, beengedni.
f) 45 közterületen lévő fát külön jogszabályban meghatározott engedély nélkül kivágni, megrongálni.
(3) 46 A gépjármű forgalomtól védett övezetekbe csak erre a célra kiadott, vagy csak áthaladásra, vagy behajtásra, s ezzel együtt korlátozott várakozásra jogosító engedéllyel lehet behajtani.

Behajtási engedély annak adható:

a) aki a védett övezetben állandó vagy ideiglenes bejelentett lakcímmel rendelkezik,
b) akinek a védett övezetben lévő intézményi tevékenysége céljához gépjármű használata szükséges,
c) aki a védett övezetben telephellyel rendelkező vállalkozási tevékenységet folytat,
d) akinek eseti jelleggel van indokolt szüksége a védett övezetbe történő behajtásra,
e) aki a védett övezetben bizonyítottan rendszeres árufuvarozói tevékenységet végez,
f) aki a védett övezetben található garázs tulajdonjogával vagy használati jogával rendelkezik.
A behajtási engedélyek kiadásánál a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Közterület-felügyeleti és Rendészeti Osztálya47 48 véleményezési jogkörrel rendelkezik.
Az a.) –f.) pontokban felsorolt engedélyek csak akkor adhatók ki, ha a cél védett övezeten kívüli útvonalról, illetve közterületről nem közelíthető meg.
Nem adható ki behajtási engedély a 1. sz. mellékletben felsorolt ingatlanokkal kapcsolatban.
Lakossági behajtási engedély annak adható, aki igazolja, hogy a védett övezeten belül közterületnek nem minősülő helyen parkolási lehetőséggel (hellyel) rendelkezik.
Lakossági behajtási engedéllyel kell rendelkeznie azoknak a lakosoknak is, akik az övezeten belül közterületnek nem minősülő helyen parkolási lehetőséggel (hellyel) nem rendelkeznek, ők a védett övezetbe időkorlátozás nélkül behajthatnak, de a várakozási idő a 30 percet nem haladhatja meg.
A védett övezeteken belül a 30 perces várakozási idő ellenőrzése végett a jármű vezetője parkométert (várakozást ellenőrző tárcsát) köteles használni.
A várakozás megkezdésekor a jármű vezetője a parkométert a várakozás megkezdésének időpontjára köteles beállítani és a behajtási engedéllyel együtt a jármű első szélvédője mögött jól látható módon elhelyezni. Intézményi behajtási engedély a fentiek mellett is csak annak adható, aki igazolja, hogy a védett övezeten belül közterületnek nem minősülő helyen parkolási lehetőséggel (hellyel) rendelkezik.
Az a.) –f.) pontokban felsorolt engedélyek igénylésekor 2. sz. mellékletben meghatározott dokumentumokat kell mellékelni a Gazdálkodási Főosztály Városüzemeltetési, Környezetvédelmi Osztály49 50 felé benyújtott behajtási engedély iránti kérelemhez.
(4) 51 Amennyiben a lakossági vagy az intézményi behajtási engedély birtokosa a védett övezeten belül közterületnek nem minősülő helyen parkolási lehetőséggel rendelkezik, akkor a lakossági vagy intézményi behajtási engedély csak a cél megközelítésére és elhagyására szolgál, a védett övezeten belül várakozásra nem jogosít, a behajtás időpont tekintetében nem korlátozott. A védett övezetben lévő garázs megközelítésére szolgáló behajtási engedély birtokosa kizárólag a behajtási engedélyben szereplő garázs megközelítésére és elhagyására jogosult, a védett övezeten belül várakozásra nem jogosult, a behajtás időpont tekintetében nem korlátozott.
(5) 52 Vállalkozói behajtási engedély alapján áruszállítás céljából (fel- és lerakodás) maximum 30 perc várakozási idő vehető igénybe, az engedélyes a gyalogosok és a járművek forgalmát nem akadályozhatja. Behajtási engedély áruszállítás céljából csak tehergépjárműnek adható, kivételes esetben, különösen ha a szállított árú jellege indokolja személygépjárműnek is adható. Az áruszállítás max. 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű járművel történhet.
A behajtás munkanapokon 600 - 900 óráig engedélyezett. A védett övezeteken belül a 30 perces várakozási idő ellenőrzése végett a jármű vezetője parkométert (várakozást ellenőrző tárcsát) köteles használni. A várakozás megkezdésekor a jármű vezetője a parkométert a várakozás megkezdésének időpontjára köteles beállítani és a behajtási engedéllyel együtt a jármű első szélvédője mögött jól látható módon elhelyezni.
(6) 53 Lakossági, vállalkozói, intézményi, valamint a védett övezeten belül található garázs megközelítésére szolgáló behajtási engedély legfeljebb két gépjárműre adható.
(7) 54 Rendszám nélküli – a tulajdonos által az (5) bekezdésben meghatározott időtartamon belül, eltérő időpontban több gépjárműre érvényes - behajtási engedély csak korlátozott számban és rendkívül indokolt esetben adható.
(8) 55 Ideiglenes behajtási engedély annak adható, akinek esetileg van szüksége a védett övezetbe történő behajtásra.
A kérelmező ez esetben konkrét forgalmi rendszámot, az útvonalat, valamint a várakozási időtartamot pontosan meghatározó tartalmú engedélyt kaphat.
Az ideiglenes behajtási engedély egy adott feladat, munka elvégzésére, esemény megrendezésére stb. vonatkozóan adható ki. Az engedély időbeli és területi hatálya az engedély kiadásakor kerül meghatározásra.
(9) 56 A védett övezetben külön behajtási engedély nélkül közlekedhetnek és a feladat ellátásáig a védett övezetben tartózkodhatnak:
1. a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet által a behajtásra és a várakozásra feljogosított járművek,
2. valamint az alábbiakban felsorolt járművek.
A közüzemi szolgáltatást végző járművek, különösen az alábbi közszolgáltatók járművei:
III. AVE Kft.,
IV. ÉMÁSZ NYrt.,
V. Magyar Posta Zrt.,
VI. Magyar Telekom Nyrt.,
VII. MIHŐ Kft.,
VIII. MIK Zrt.,
IX. MIVÍZ Kft.,
X. TIGÁZ Zrt.,
XI. Városgazda Kft.,
XII. MVK Zrt.
továbbá az orvosi ügyeletet, sürgősségi orvosi ellátást végző személyek járművei, várakozási engedéllyel rendelkező háziorvosok járművei, a sürgősségi gyógyszerszállítást végző járművek, a postai futárszolgálat végzésére külön jogszabályban előírt engedéllyel rendelkező járművek., valamint a Miskolci Állatsegítő Alapítvány állatmentője.
A védett övezetben bekövetkezett üzemzavar, illetve egyéb hiba elhárítása érdekében a közszolgáltatást végző figyelmeztető jelzéssel ellátott járművek behajthatnak a védett övezetbe.
A szolgáltatást végző járművön a szolgáltató nevét, telephelyét fel kell tüntetni.
A védett övezetekben történő tartózkodás indokoltságát az ellenőrző szervek részére (Rendőrség, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Közterület-felügyeleti és Rendészeti Osztálya57 58 hitelt érdemlő módon (menetlevél, szerződés, megbízás, stb.) a szolgáltató köteles igazolni.
Tilos a fent megjelölt közüzemi szolgáltatást végző járműveknek kizárólagos áthaladás céljából a védett övezeteket igénybe venni.
- az igazolvánnyal rendelkező mozgáskorlátozottak járművei, ha a behajtás célforgalomnak minősül,
- az ellenőrzésre jogosult szervek járművei (Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Főosztály Közterület-felügyeleti és Rendészeti Osztálya59 60 , Rendőrség).
(10) 61 A behajtási engedély kiadásával kapcsolatos hatáskört a Közgyűlés a polgármesterre ruházza át, aki az engedély kiadása során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai szerint jár el.
(11) 62 Különösen indokolt esetben szolgáltatói engedély kérelemnél – különösen, ha az közérdekű, illetve közellátásról van szó, vagy kulturális, sport, jótékonysági, jószolgálati tevékenység – az (5) bekezdésben meghatározott időtartamtól el lehet térni, illetve az előzőekben meghatározott kör részére a polgármester a behajtási engedély térítési díjának megfizetésétől eltekinthet.
(12) 6364 Amennyiben az engedélyes a behajtásra, várakozásra, illetve rakodásra vonatkozó előírásokat megsérti, úgy tőle az engedély visszavonható.
Az engedélyt vissza kell vonni attól, aki ismételten megszegi a fentiek szerinti előírásokat.
A behajtási engedéllyel rendelkező köteles az engedélyét a szélvédő alatt jól látható módon elhelyezni, ellenkező esetben az ellenőrző szervnek a szabálytalan behajtást kell vélelmeznie.
(13) 65 A védett övezetekbe történő behajtáshoz szükséges behajtási engedélyek díjkötelesek az alábbiak szerint:
- a lakossági behajtási engedély díjmentes, (gépjármű típustól függetlenül)
- az áruszállítói engedély 2 tonna alatti gépjármű esetében 25.000 Ft +ÁFA/év,
- az áruszállítói engedély 2 tonna és 7,5 tonna közötti gépjármű esetében 40.000 Ft +ÁFA/év,
- az intézményi behajtási engedély 15. 000 Ft + ÁFA/év (gépjármű típustól függetlenül),
- az ideiglenes behajtási engedély 500 Ft + ÁFA/nap (gépjármű típustól függetlenül)
- a rendszám nélküli engedély 120.000 Ft + ÁFA/év. (gépjármű típustól függetlenül)
- 66a védett övezetben lévő garázs megközelítésére szolgáló behajtási engedély díjmentes, (gépjármű típustól függetlenül).
(14) 67 A (13) bekezdés 2., 3., 4., 6. pontban foglalt díjak évesek, azok leadása esetén visszatérítés nem igényelhető, a tárgyév folyamán benyújtott kérelem esetén a kérelmezőnek időarányos díjat kell fizetni.
A díj számítása során a kérelem beadásának hónapja, a beadás napjától függetlenül egész hónapnak számít.
A behajtási engedély birtokosai, kivéve a lakossági behajtási engedélyek birtokosait, valamint a védett övezetben lévő garázs megközelítésére szolgáló behajtási engedélyek birtokosait, a fentieken túlmenően kötelesek megfizetni a kiadónak okmányköltségként minden egyes engedély esetében 500 Ft-ot.
Amennyiben a behajtási engedéllyel rendelkező év közben a jármű forgalmi rendszám változása, gépjármű cseréje miatt az engedély módosítását, engedély elvesztése vagy megrongálódása esetén cseréjét kéri, csak a hatósági eljárás illetékét kell leróni, és az 500 Ft okmányköltséget kell megfizetni.
A díj befizetése nélkül az engedély nem adható ki.
(15) 68 Személy- és teherfuvarozást végző egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok gépjárművei a védett övezetbe csak az e paragrafusban meghatározott engedélyekkel hajthatnak be.
(16) 69 Aki a védett övezetben telephellyel rendelkező vállalkozási tevékenységet folytat, pénzszállítás céljából az üzlet hivatalos nyitvatartási rendje szerinti zárást követő max. 1 órán belüli időszakra kérhet behajtási engedélyt gépjármű típustól függetlenül max. 30 perc várakozási időtartamra.
A védett övezeteken belül a 30 perces várakozási idő ellenőrzése végett a jármű vezetője parkométert (várakozást ellenőrző tárcsát) köteles használni.
A várakozás megkezdésekor a jármű vezetője a parkométert a várakozás megkezdésének időpontjára köteles beállítani és a behajtási engedéllyel együtt a jármű első szélvédője mögött jól látható módon elhelyezni.
(17) 70 Amennyiben valaki az engedély kiadásától számított egy éven belül több mint három esetben megszegi a védett övezetbe való behajtásra vonatkozó szabályokat, az eljáró ellenőrző szerv kezdeményezésére a behajtási engedélyét be kell vonni. Tettenérés esetén, a helyszínen eljáró ellenőrző szerv a behajtási engedély elvételére jogosult. Az elvételről jegyzőkönyvet kell készíteni.
(18) 71 A behajtási engedély iránti kérelemhez csatolandó dokumentumokkal kapcsolatos előírásokat ezen rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

7. § (1)72 Tilos a szeszesital fogyasztása:

a.) a városi közterületeken,
b.) a városi közforgalmú járműveken,
c.) a közönség számára nyitva álló középületekben, közösségi létesítményekben, helyiségekben,
d.) olyan beépítetlen ingatlanokon, illetve építési, felújítási vagy bontás alatt álló, nem lakott épületekben, amelyek bárki által megközelíthetőek.
(2) Nem terjed ki az (1) bekezdés hatálya
a.) az (1) bekezdés c.) pontjában felsorolt helyekre, ha ott a szeszesital értékesítés engedélyezett,
b.) a közterület-foglalási engedéllyel rendelkező vendéglátó egységek (terasz, kitelepülés, stb.) fogyasztóterére a nyitvatartási időben,
c.) az engedéllyel közterületen szervezett ünnepi, majális jellegű és más alkalmi rendezvényekre,
d.) az esetenként engedélyezett szeszesital árusító helyekre,
e.) az épület, illetőleg az ingatlan kezelőjének zártkörű rendez- vényeire.
(3) 73 Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából
a.) közterület: az út, utca, parkoló, tér, a járda - ideértve az épületárkádok alatti járdát is -, a járdasziget, a közpark, a parkosított terület, a játszótér, a lépcső, továbbá az alul- és felüljáró,
b.) városi közforgalmú jármű: a helyi közforgalmat lebonyolító villamos és autóbusz,
74c.) közösségi létesítmény: önkormányzati tulajdonban lévő, művelődési házak, klubok, stadionok, sportpályák, és egyéb sportlétesítmények.

8. §7576 Miskolc Megyei Jogú Város belterületének közterületein – kivéve a 3. mellékletben meghatározott ebek futtatására kijelölt területeket- ebet csak pórázon lehet vezetni.

9. § (1)777879

(2)8081

(3)82 Az e rendelet alapján kiadott hatósági engedélyek – amennyiben konkrét előírások más módon nem rendelkeznek – meghatározott időre szólóan vagy visszavonásig érvényesen kerülhetnek kiadásra.

(4)83 A megállási vagy a várakozási tilalmat megszegő (KRESZ 15. § (1) bek. a) és b) pont) gépjárműveket a vonatkozó jogszabályok figyelembe vétele mellett Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Közterület-felügyeleti és Rendészeti Osztálya84 elszállíttathatja.

Záró rendelkezés

10. § Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának ezen rendelete 1998. április 01. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Közterületek rendjéről szóló 70/1997. (XII.01.) számú rendelettel módosított 29/1993. (VI.14.). számú rendelet hatályát veszti.

1. melléklet85

Városház tér 9. szám,
Városház tér 11. szám,
Városház tér 13. szám,
Városház tér 14. szám
Széchenyi u. 4. szám,
Széchenyi u. 6. szám,
Széchenyi u. 8. szám,
Széchenyi u. 12. szám,
Széchenyi u. 14. szám,
Széchenyi u. 16. szám,
Széchenyi u. 18. szám,
Széchenyi u. 19. szám,
Széchenyi u. 20. szám,
Széchenyi u. 29. szám,
Széchenyi u. 31. szám,
Széchenyi u. 33. szám,
Széchenyi u. 35 számtól – 83 számig.,
Széchenyi u. 91 számtól – 107 számig.,
Széchenyi u. 121. szám
Behajtási engedély csak akkor adható, ha az ingatlan védett övezeten kívüli megközelítésének fizikai akadálya van.

2. melléklet86

A behajtási engedély iránti kérelemhez az alábbi dokumentumok másolatát kell mellékelni:
- A 6. § (3) bek. a) pontjában meghatározott lakossági behajtási engedély iránti kérelem esetén:
1. a kérelemben szereplő gépjármű forgalmi engedélye,
2. a kérelmező személy személyazonosító igazolványa, lakcímet igazoló hatósági igazolványa
- A 6. § (3) bek. b) pontjában meghatározott intézményi behajtási engedély iránti kérelem esetén:
1. a kérelemben szereplő gépjármű forgalmi engedélye,
2. a kérelmezés időpontjában az intézmény jogszerű működését alátámasztó dokumentum (pl.: alapító okirat, működési engedély, bírósági nyilvántartásról szóló kivonat, stb.).
A rendelet alkalmazása szempontjából intézménynek minősül:
- társadalmi szervezet,
- alapítvány,
- közalapítvány,
- közhasznú társaság,
- köztestület,
- sportági szakszövetség,
- költségvetési szervként működő oktatási intézmény,
- közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetség,
- kulturális célokat szolgáló költségvetési szerv
- A 6. § (3) bek. c) pontjában meghatározott vállalkozási behajtási engedély iránti kérelem esetén:
- a kérelemben szereplő gépjármű forgalmi engedélye,
- amennyiben a kérelmező vállalkozó vállalkozói igazolványa
- amennyiben a kérelmező gazdasági társaság akkor 1 hónapnál nem régebbi cégkivonata.
- A 6. § (3) bek. d) pontjában meghatározott ideiglenes behajtási engedély iránti kérelem esetén:
- a kérelemben szereplő gépjármű forgalmi engedélye,
- a védett övezetbe való behajtás indokoltságát alátámasztó dokumentum (szerződés, okirat, stb).
- A 6. § (3) bek. e) pontjában meghatározott árufuvarozói behajtási engedély iránti kérelem esetén:
- a kérelemben szereplő gépjármű forgalmi engedélye,
- a védett övezetbe való behajtás indokoltságát alátámasztó dokumentum (vállalkozási szerződés, 30 napnál nem régebbi cégkivonat).
- 87A 6. § (3) bek. f) pontjában meghatározott védett övezetben található garázs megközelítésére szolgáló behajtási engedély iránti kérelem esetén:
- a kérelemben szereplő gépjármű forgalmi engedélye,
- a kérelmező személy személyazonosító igazolványa, lakcímet igazoló hatósági igazolványa
- a kérelemben szereplő garázs tulajdonjogát vagy használati jogát igazoló dokumentum.

3. melléklet88

Ebfuttatásra kijelölt területek
IV. Mónus Illés utca övárokkal határolt utcasoros ingatlanjaival szemközti és a DVTK salakos edzőpályája közötti, távvezeték alatti természetes terület.
Térmértéke: 7633 m2
Hrsz: 33935/2
V. A Szinva patak folyásirányának északi (bal) partja a Vas utcától a Thököly utcáig.
Térmértéke: 28744 m2
Hrsz: 22133/316, 22113/30, 22209/2, 22191/2, 22082/3
VI. Majláth: Rigó utca aszfaltozott út és az 1-36. számig terjedő lakóingatlanokkal szembeni patak mederoldala közötti földsáv.
Térmértéke: 8213 m2
Hrsz.: 31347
VII. Árpád úti lakótelep: Az Erdész utca – Jázmin utca – Előhegy utca és a mesterséges földsáv (szánkópálya) által határolt terület az északi tehermentesítő út megépítéséig.
Térmértéke: 42909 m2
Hrsz.: 30847/4
VIII. A Kuruc utca és az ún. „Hőközpont” közötti terület.
Térmértéke: 6933 m2
Hrsz.: 30519/2
IX. Az északi tehermentesítő út Shell benzinkutat követő ÉNY-i szakaszának jobb oldala és a természetes partsáv közötti füves terület a Király pince gépkocsi feljárójáig.
Térmértéke: 4000 m2
Hrsz.: 20036/18, 20038/1, 1546/1, 1549/1, 1546/3
X. A Medinkás dűlő leendő Arborétum kerítésszakasza – Ruzsinszőlő dűlő – Adler K. utca és a Hajós A. utcától Ny-ra eső összefüggő terület természetes vonulata.
Térmértéke: 8000 m2
Hrsz.: 13093/2, 13069/2
XI. Szentpéteri kapui lakótelep kelet: a KRESZ park és a vasúti pályatest védőidoma közötti terület
Térmértéke: 51637 m2
Hrsz.: 4425/472
XII. Szentpéteri kapui lakótelep nyugat: A miskolci Honvéd SE sípálya kerítésének déli oldala és a Széphegy dűlőút közötti földsáv természetes vonulata.
Térmértéke: 3492 m2
Hrsz.: 3072/13
A Miskolci Honvéd SE sípálya kerítése északi oldala, a Széphegy dűlőút, valamint a Honvéd Sporttelep nyugati kerítése közötti terület.
Térmértéke: 6518 m2
Hrsz.: 3071/1, 3071/2, 3071/3, 3071/4
XIII. Miskolctapolca: a Hejő patak földúttal határos, folyásirány szerinti bal partja, a gyermekvárosi Szent Benedek dűlő bekötőúttal a Tapolcai Kemping kerítéséig (Az ebfuttató területet murvázott földút választja el a pihenés céljára létesült Hejő ligettől.)
Térmértéke: 10.000 m2
Hrsz.: 46628, 46630, 46632, 46634, 46636
XIV. Belváros I: Király utca – Vörösmarty utca – Bihari utcák által határolt terület
Térmértéke: 7077 m2
Hrsz.: 6571/110
XV. Belváros II: Fonoda utca – a Miskolci Vízművek Zrt. kertészeti telephelye – a Szinva patak folyásirány szerinti bal partja – Sajó folyó közötti földsáv
Térmértéke: 4815 m2
Hrsz.: 4768/3
XVI. Hejőcsaba-Görömböly: Hejőpatak melletti zöldövezet
Térmértéke: 10417 m2
Hrsz.: 42166
XVII. Berekalja: A Fényesvölgyi utca 32674/2 hrsz. alatti ingatlanon lévő kereskedelmi egységek mögötti terület
Térmértéke: 3000 m2
Hrsz.: 32674/165
XVIII. Komlóstető: Szeder utca É-i oldalától az erdőig tartó terület, a bitumenes, kerítéssel lehatárolt kosárlabdapálya kivételével
Térmértéke: 10826 m2
Hrsz.: 23835/31
1

Módosította a 21/2000. (V.08.) önkormányzati rendelet, hatályos 2000. június 1. napjától.

2

Módosította a 12/1999. (IV.01.) önkormányzati rendelet, hatályos 1999. május 1. napjától.

3

Beiktatta a 14/2011. (IV.20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2011. április 21. napjától.

4

Beiktatta a 21/2000. (V.08.) önkormányzati rendelet, hatályos 2000. június 1. napjától.

5

Hatályon kívül helyezte a 14/2011. (IV.20.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2011. április 21. napjától.

6

Módosította a 12/2007. (IV.20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2007. április 20. napjától.

7

Módosította a 14/2011. (IV.20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2011. április 21. napjától.

8

Módosította a 14/2011. (IV.20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2011. április 21. napjától.

9

Módosította a 14/2011. (IV.20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2011. április 21. napjától.

10

Módosította a 14/2011. (IV.20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2011. április 21. napjától.

11

Módosította a 14/2011. (IV.20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2011. április 21. napjától.

12

Módosította a 62/2005. (XII.15.) önkormányzati rendelet, hatályos 2003. december 15. napjától.

13

Módosította a 10/2005. (III.10.) önkormányzati rendelet, hatályos 2005. május 15. napjától.

14

Módosította a 13/2010. (III.10.) önkormányzati rendelet, hatályos 2010. március 10. napjától.

15

Módosította a 14/2011. (IV.20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2011. április 21. napjától.

16

Módosította a 62/2005. (XII.15.) önkormányzati rendelet, hatályos 2003. december 15. napjától.

17

Módosította a 13/2010. (III.10.) önkormányzati rendelet, hatályos 2010. március 10. napjától.

18

Módosította a 14/2011. (IV.20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2011. április 21. napjától.

19

Hatályon kívül helyezte az 50/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2013. december 13. napjától.

20

Hatályon kívül helyezte a 14/2011. (IV.20.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2011. április 21. napjától.

21

Módosította a 35/2007. (X.24.) önkormányzati rendelet, hatályos 2007. október 24. napjától.

22

Módosította a 13/2010.(III.10.) önkormányzati rendelet, hatályos 2010. március 10. napjától.

23

Módosította a 14/2011. (IV.20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2011. április 21. napjától.

24

Módosította a 35/2007. (X.24.) önkormányzati rendelet, hatályos 2007. október 24. napjától.

25

Módosította a 35/2007. (X.24.) önkormányzati rendelet, hatályos 2007. október 24. napjától.

26

Módosította a 13/2010.(III.10.) önkormányzati rendelet, hatályos 2010. március 10. napjától.

27

Módosította a 14/2011. (IV.20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2011. április 21. napjától.

28

Módosította a 35/2007. (X.24.) önkormányzati rendelet, hatályos 2007. október 24. napjától.

29

Beiktatta 35/2007. (X.24.) önkormányzati rendelet, hatályos 2007. október 24. napjától.

30

Beiktatta a 21/2000. (V.08.) önkormányzati rendelet, hatályos 2000. június 1. napjától.

31

Módosította a 14/2011. (IV.20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2011. április 21. napjától.

32

Hatályon kívül helyezte a 14/2011. (IV.20.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2011. április 21. napjától.

33

Hatályon kívül helyezte a 14/2011. (IV.20.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2011. április 21. napjától.

34

Módosította a 13/2010.(III.10.) önkormányzati rendelet, hatályos 2010. március 10. napjától.

35

Módosította a 14/2011. (IV.20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2011. április 21. napjától.

36

Hatá1yon kívül helyezte a 2/1999. (IV.01.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 1999. május 1. napjától.

37

Hatályon kívül helyezte a 12/1999. (IV.01.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 1999. május 1. napjától.

38

Módosította a 13/2010.(III.10.) önkormányzati rendelet, hatályos 2010. március 10. napjától.

39

Módosította a 14/2011. (IV.20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2011. április 21. napjától.

40

Módosította a 27/1998. (IX.07.) önkormányzati rendelet, hatályos 1998. szeptember 7. napjától.

41

Módosította a 14/2011. (IV.20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2011. április 21. napjától.

42

Beiktatta a 45/2003. (X.07.) önkormányzati rendelet, hatályos 2003. október 7. napjától.

43

Módosította a 14/2011. (IV.20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2011. április 21. napjától.

44

Módosította a 14/2011. (IV.20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2011. április 21. napjától.

45

Beiktatta a 12/2007. (IV.20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2007. április 20. napjától.

46

Módosította a 35/2007. (X.24.) önkormányzati rendelet, hatályos 2007. október 24. napjától.

47

Módosította a 13/2010.(III.10.) önkormányzati rendelet, hatályos 2010. március 10. napjától.

48

Módosította a 14/2011. (IV.20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2011. április 21. napjától.

49

Módosította a 13/2010.(III.10.) önkormányzati rendelet, hatályos 2010. március 10. napjától.

50

Módosította a 14/2011. (IV.20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2011. április 21. napjától.

51

Módosította a 35/2007. (X.24.) önkormányzati rendelet, hatályos 2007. október 24. napjától.

52

Módosította a 12/2007. (IV.20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2007. április 20. napjától.

53

Módosította a 35/2007. (X.24.) önkormányzati rendelet, hatályos 2007. október 24. napjától.

54

Módosította a 21/2000. (V.08.) önkormányzati rendelet, hatályos 2000. június 1. napjától.

55

Módosította a 12/2007. (IV.20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2007. április 20. napjától.

56

Módosította a 35/2007. (X.24.) önkormányzati rendelet, hatályos 2007. október 24. napjától.

57

Módosította a 13/2010.(III.10.) önkormányzati rendelet, hatályos 2010. március 10. napjától.

58

Módosította a 14/2011. (IV.20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2011. április 21. napjától.

59

Módosította a 13/2010.(III.10.) önkormányzati rendelet, hatályos 2010. március 10. napjától.

60

Módosította a 14/2011. (IV.20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2011. április 21. napjától.

61

Módosította a 14/2011. (IV.20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2011. április 21. napjától.

62

Módosította a 62/2005. (XII.15.) önkormányzati rendelet, hatályos 2003. december 15. napjától.

63

Módosította a 21/2000. (V.08.) önkormányzati rendelet, hatályos 2000. június 1. napjától.

64

Módosította 15/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelet, hatályos 2012. április 27. napjától.

65

Módosította a 12/2007. (IV.20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2007. április 20. napjától.

66

Beiktatta a 35/2007. (X.24.) önkormányzati rendelet, hatályos 2007. október 24. napjától.

67

Módosította a 35/2007. (X.24.) önkormányzati rendelet, hatályos 2007. október 24. napjától.

68

Beiktatta a 21/2000. (V.08.) önkormányzati rendelet, hatályos 2000. június 1. napjától.

69

Beiktatta a 62/2005. (XII.15.) önkormányzati rendelet, hatályos 2003. december 15. napjától.

70

Beiktatta a 62/2005. (XII.15.) önkormányzati rendelet, hatályos 2003. december 15. napjától.

71

Beiktatta a 12/2007. (IV.20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2007. április 20. napjától.

72

Hatályon kívül helyezte a 12/1999. (IV.01.) önkormányzati rendelet, ezzel egyidejűleg az e) pont megjelölése d) pontra módosult, hatályos 1999. május 1. napjától.

73

Hatályon kívül helyezte a 12/1999. (IV.01.) önkormányzati rendelet, ezzel egyidejűleg az d) pont megjelölése c) pontra módosult) hatályos 1999. május 1. napjától.

74

Módosította a 12/1999. (IV.01.) önkormányzati rendelet, hatályos 1999. május 1. napjától.

75

Hatályon kívül helyezte a 12/2007. (IV.20.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2007. április 20. napjától.

76

Beiktatta a 42/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet, hatályos 2012. december 16. napjától.

77

Módosította a 12/2007. (IV.20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2007. április 20. napjától.

78

Módosította a 31/2010.(IX.15.) önkormányzati rendelet, hatályos 2010. szeptember 15.

79

Hatályon kívül helyezte a 15/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2012. április 27. napjától.

80

Módosította a 14/2008. (IV.24.) önkormányzati rendelet, hatályos 2008. április 24. napjától.

81

Hatályon kívül helyezte a 15/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2012. április 27. napjától.

82

Módosította a 21/2000. (V.08.) önkormányzati rendelet, hatályos 2000. június 1. napjától.

83

Megállapította a 62/2005. (XII.15.) önkormányzati rendelet, hatályos 2003. december 15. napjától.

84

Módosította a 14/2011. (IV.20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2011. április 21. napjától.

85

Módosította a 12/2007. (IV.20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2007. április 20. napjától.

86

Módosította a 12/2007. (IV.20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2007. április 20. napjától.

87

Megállapította a 35/2007. (X.24.) önkormányzati rendelet, hatályos 2007. október 24. napjától.

88

Beiktatta a 42/2012.(XII.15.) önkormányzati rendelet, hatályos 2012. december 16. napjától.