Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 05. 06

Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:1. §

Általános rendelkezések

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.


(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet
1. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.


2. §[1]

Az önkormányzat 2013.évi költségvetése


Az önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat által ellátott saját 2013. évi költségvetési főösszegét 278.357 e Ft-ban állapítja meg.


Ezen belül:

  • működési célú bevételek                                                                            268 869  e Ft

ebből:

- az intézményi működési bevételek                                                                      30 011 e Ft

- a közhatalmi bevételek                                                                                       20 928 e Ft

- a települési önk.műk.tamog.                                                                               28 048 e Ft

- a köznevelési és Gyermekétkeztetési fel.tám.                                                      45 776 e Ft

- a társulás által fenntart. Óvodákba bejárók utaztatásának támog.                             3 125 e Ft

- a jövedelempótló támogatás                                                                                21 385 e Ft

- a szociális és gyj.feladatok támogatása                                                               19 643 e Ft

- a közművelődési feladatok támogatása                                                                  1 556 e Ft

- a központosított előirányzat                                                                                     619 e Ft

- a működőkép.megőrz.szolg.támog.                                                                      16 500 e Ft

- a szerk.átalak.tartalékból kapott támog.                                                                 6 274 e Ft

- az egyéb működési célú támogatás                                                                       7 448 e Ft

- a támogatásértékű működési bevétel                                                                    66 703 e Ft

- a működési célú pénzeszköz átvétel Áh-n kívülről                                                       500 e Ft

- a támogatási kölcsön visszatérülés                                                                           306 e Ft

- az előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevét.                                                      47 e Ft    

- a likvid hitelfelvétel                                                                                                      0 e Ft


  • a működési célú kiadások                                                                             268 869 e Ft

ebből:

- a személyi jellegű kiadások                                                                                 78 549 e Ft

- a munkaadókat terhelő járulékok                                                                          19 857 e Ft

- a dologi és egyéb folyó kiadások                                                                          79 760 e Ft

- a támogatásértékű működési kiadások                                                                  55 580 e Ft

- a társad.és szoc.pol.juttatások                                                                             34 023 e Ft

- az általános tartalék                                                                                               1000 e Ft

- a támogatási kölcsön nyújtás Áh-n kívülre                                                                  100 e Ft


  • a felhalmozási célú bevételek                                                                           9 488 e Ft

            ebből:

            - a sajátos felhalmozási bevételek                                                                3 455 e Ft

            - a támogatásértékű felhalmozási bevételek                                                   6 033 e Ft


  • a felhalmozási célú kiadások                                                                            9 488 e Ft

ebből:

            - intézményi beruházások                                                                            8 288 e Ft

            - egyéb felhalmozási kiadás                                                                         1 200 e Ft3. §


Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei


(1) A helyi önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételeit forrásonként e rendelet
2. melléklete tartalmazza.


(2) A helyi önkormányzat és költségvetési szerveinek kiadásait e rendelet
3. melléklete tartalmazza.


(3) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási és beruházási kiadásokat célonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.


(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 5. melléklete tartalmazza.


(5) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet
6. melléklete tartalmazza.


(6) A képviselő-testület az önkormányzat nem intézményi bevételeit és kiadásait e rendelet
7. melléklete szerint hagyja jóvá.


(7) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.


(8) A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.


(9) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.


(10) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.


(11)[2] Az önkormányzat 2013. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.


(12) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.


(13) Az önkormányzat és a költségvetési szervek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak bontását a 15. melléklet tartalmazza.4. §


A bevételi többlet kezelése


(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.5. §


Általános és céltartalék


(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1 000 ezer Ft összegben állapítja meg.


(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.6. §


Több éves kihatással járó feladatok


A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 13. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.7. §


Előirányzat-felhasználási ütemterv


A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklet tartalmazza.


8. §


A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


(1)  A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át a költségvetési főösszeg 2%-a erejéig.


(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.


(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.


(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 14. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.9. §


(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.


(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.


(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.


(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.


(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.


(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.10. §


A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.11. §


A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Önkormányzati Hivatal.12. §


(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.13. §


A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai


(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(5) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.


(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (5) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.


(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.


(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket a költségvetési rendeletben történő átvezetése, annak módosítása után, a testület döntésének megfelelően használhatják fel.


(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat  kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.14. §


Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások


(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.


(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.


(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.15. §


Támogatási szerződés


(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.


(2) A képviselő-testület évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.


 (3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.16. §


A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.17. §


A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerülnek kiutalásra.18. §


Önkormányzati biztos kirendelése


(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.


(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.


(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,

b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,

c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,

d) a költségvetési szerv vezetője.


(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.19. §


                            Záró és egyéb rendelkezések(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2)  Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


(3) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.
Mesztegnyő, 2014. április 30.

                
Nagy László Péter                                         Károlyné Csobod Hajnalka

   polgármester                                                               jegyző        


Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:

Mesztegnyő, 2014. május 05.
                                                                                              Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                          jegyző


[1]

A 6/2014. (V.05.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2014. május 05. napjától.

[2]

A 19/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2013. szeptember 17. napjától.