Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelete

Mesztegnyő Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 05. 30

Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatalra.


(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.2. § Az önkormányzat és a közös hivatal önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.II. Fejezet


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke


3. §[1],[2],[3],[4] A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2017. évi költségvetését


952 249 638,- Ft bevétellel, és 952 249 638,- Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

 • a működési célú bevételt                                                                        733 907 813,- Ft

             - működési bevételek                                                          29 991 230,- Ft

- közhatalmi bevételek                                                         27 015 853,- Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                    199 763 812,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                       40 710 071,- Ft

- működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről                  1 587 732,- Ft

- finanszírozási bevételek                                                  434 839 115,- Ft


 • a működési célú kiadásokat                                                                   684 910 639,- Ft

- a személyi juttatások kiadásait                                         47 070 278,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó                   10 428 311,- Ft

- dologi kiadás                                                                     59 400 927,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                8 740 000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                       115 384 723,- Ft

- általános tartalék                                                               18 939 076,- Ft

- finanszírozási kiadások                                                   424 947 324,- Ft


 • a felhalmozási célú bevételt                                                                    218 341 825,- Ft
                            - felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                     215 130 825,- Ft

- felhalmozási bevétel                                                            3 000 000,- Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   211 000,- Ft


 • a felhalmozási célú kiadást                                                                     267 338 999,- Ft
                            - beruházási kiadások                                                        220 705 892,- Ft
                            - felújítási kiadások                                                              44 374 739,- Ft
                            - egyéb felhalmozási célú kiadások                                       2 258 368,- Ft


állapítja meg.Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei


4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.


(2)[5] Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete, bevételeit pedig e rendelet 9. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat Cofog (Kormányzati funkció) szerinti bevételeit és kiadásait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.


(4) A képviselőtestület az önkormányzat valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.


(5) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.


(6) Az önkormányzat 2017. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 6 615 ezer Ft összegben állapítja meg.


(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.Több éves kihatással járó feladatok


7. § A képviselőtestület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 7. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.Előirányzat-felhasználási ütemterv


8. § A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 8. melléklet tartalmazza.III. Fejezet


A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


9. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.


(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(5)[6] A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.


(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.10. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.


(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.


(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.


(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.


(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.


(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.11. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.12. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.IV. Fejezet


Záró rendelkezések


13. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Mesztegnyő, 2017. február 13.                    Nagy László Péter                                                         Hajdu Szabina

                        polgármester                                                                   jegyző

Záradék:


A rendelet 2017. február 14. napján kihirdetésre került.Mesztegnyő, 2017. február 14.                                                                                                          Hajdu Szabina

                                                                                                                jegyző

Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Mesztegnyő, 2017. április 20.


                                                                                                                    Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyző


Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Mesztegnyő, 2017. augusztus 17.


                                                                                                                    Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyző


Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Mesztegnyő, 2017. november 30.


                                                                                                                    Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyző


Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Mesztegnyő, 2018. május 29.


                                                                                                                    Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyző


[1]

A 7/2017. (IV.20.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2017. április 21. napjától.

[2]

A 14/2017. (VIII.17.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2017. augusztus 18. napjától.

[3]

A 18/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2017. december 01. napjától.

[4]

A 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2018. május 30. napjától.

[5]

A 7/2017. (IV.20.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2017. április 21. napjától.

[6]

A 18/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2017. december 01. napjától.