Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete

Mesztegnyő Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 05. 05

Mesztegnyő Község Önkormányzatának képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatalra.


(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.2. § Az önkormányzat és a közös hivatal önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.II. Fejezet


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke


1,63. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2014. évi költségvetését


356.516 ezer Ft bevétellel, és 356.516 ezer Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                                              331 149 ezer Ft

- intézményi működési bevételek                                                           25 640 ezer Ft

- közhatalmi bevételek                                                              26 089 ezer Ft

- működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről                             820 ezer Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                               87 152 ezer Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                                40 160 ezer Ft

- támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről                         308 ezer Ft

- előző év költségvetési maradványának igénybevét.                   45 192 ezer Ft

- áh-n belüli megelőlegezés                                                          5 788 ezer Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                                          297 868 ezer Ft

- a személyi juttatások kiadásait                                                 88 885 ezer Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adót                            20 002 ezer Ft

- dologi kiadás                                                                           85 813 ezer Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                     32 478 ezer Ft

- egyéb működési célú kiadások                                                 63 547 ezer Ft

- működési kölcsönök nyújtása áh-n kívülre                                     355 ezer Ft

- általános tartalék                                                                       1 000 ezer Ft

- áh-n belül megelőlegezés visszafiz.                                            5 788 ezer Ft

                       

  • a felhalmozási célú bevételt                                                                           25 367 ezer Ft

- felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                               13 681 ezer Ft

- sajátos felhalmozási bevétel                                                     6 186 ezer Ft

- ingatlan értékesítése                                                                5 500 ezer Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                                           58 648 ezer Ft

- intézményi beruházások                                                         29 491 ezer Ft

- felújítások                                                                             27 273 ezer Ft

- felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre                      1 884 ezer Ft

állapítja meg.Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei


4. § (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit és kiadásait részletezve a 3. melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 4. melléklete tartalmazza.


(4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.


(5) A képviselőtestület az önkormányzat valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének engedélyezett létszámát a 6. melléklet szerint állapítja meg.


(6) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.


(7) Az önkormányzat 2014. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 1000 ezer Ft összegben állapítja meg.


(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.


Több éves kihatással járó feladatok


7. § A képviselőtestület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 8. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.Előirányzat-felhasználási ütemterv


8. § A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 9. melléklet tartalmazza.III. Fejezet


A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


9. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.


(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(5) Az önkormányzat képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.


(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.10. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.


(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.


(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.


(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.


(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.


(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.11. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.12. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.IV. Fejezet


Záró rendelkezések


13. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Mesztegnyő, 2014. február 05.
                    Nagy László Péter                                                         Károlyné Csobod Hajnalka

                        polgármester                                                                             jegyző
Záradék:

A rendelet 2014. február 06. napján kihirdetésre került.


Mesztegnyő, 2014. február 06.


                                                                                                          Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                                           jegyző
Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:


Mesztegnyő, 2014. július 14.


                                                                                                          Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                                          jegyzőZáradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:


Mesztegnyő, 2015. május 04.


                                                                                                          Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                                          jegyző

A 6/2015. (V.04.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2015. május 05. napjától.


A 12/2014. (VII.14.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2014. július 15. napjától.