Ónod község képviselő testületének 6/2019 (IX.27.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályozásáról

Hatályos: 2019. 09. 28 - 2020. 03. 31

Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2019. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályozásáról


Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában, 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében és a 42. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A rendelet hatálya kiterjed Ónod Község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen ott lakó személyekre.

2. §


(1) A támogatás forrása a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. mellékletének I. 9. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás jogcímen Ónod Község Önkormányzata részére megállapított 7.360.920,- Ft támogatás.

3. §

(1) Az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig vissza nem térítendő természetbeni támogatásként téli fűtésproblémák enyhítésére tűzifát biztosíthat azok részére, aki


a) aktív korúak ellátására jogosult,

b) időskorú járadékban részesül,

c) jövedelemmel nem rendelkezik,

d) ápolási díjban részesül,

e)  gyermekét egyedül neveli

f) 3 vagy többgyermekes család,

g) rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül,

h) 65 éven felüli egyedül elő nyugdíjas,

i) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg:

I.) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át,
II.) egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 550 % -át.


(2) A jövedelemszámításánál tekintettel kell lenni a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (4) bekezdésében foglaltakra.


(3) Azon kérelmezők, akik életvitelszerűen egy háztartásban élnek, a kérelem elbírálása szempontjából egy kérelmezőnek minősülnek, azonban a jövedelem igazolása szempontjából valamennyi, az adott háztartásban élő személy jövedelmi viszonyát vizsgálni kell.


(4) A támogatás odaítélésénél előnyben kell részesíteni azokat a jogosultakat, akik a 3. § (1) bekezdésben felsorolt feltételek közül, egyidejűleg kettőnél több jogosultsági feltételnek is megfelelnek.

4. §


(1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 3. §-ban meghatározott feltételek teljesülésétől – az a személy, család

  1. aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett;
  2. életvitelszerűen olyan lakásban lakik, ami tűzifával egyáltalán nem fűthető.


(2) Támogatás nem kérhető üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él.

5. §


  1. A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre, vagy hivatalból is indulhat.


  1. A kérelmeket 2019. október 22. napjáig lehet benyújtani a polgármesteri hivatalnál, ügyfélfogadási időben. A határidő jogvesztő.

(3) A kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A képviselő-testület a támogatásról legkésőbb 2019. október 31. napjáig dönt.


(4) Az egy személynek vagy családnak adható tűzifa mennyisége 0,5 – 3 m3 lehet.


(5) A döntést és a fa leszállítását követő 5 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.


(6) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

6. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2020. március 31-én hatályát veszti.

            Tarnóczi József                                                                   dr. Polgári Orsolya

               polgármester                                                                                 jegyző

Kihirdetve:

Ónod, 2019. szeptember 27.                                                                                        dr. Polgári Orsolya

                                                           jegyző

Mellékletek