Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete

Mesztegnyő Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 14 - 2021. 05. 26

Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete

Mesztegnyő Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Mesztegnyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatalra.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat és a közös hivatal önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

II. FEJEZET A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2020. évi költségvetését 396.350.076,- Ft bevétellel, és 396.350.076,- Ft kiadással állapítja meg. Ezen belül: - a működési célú bevételt 292.117.226,- Ft - működési bevételek 12.688.530,- Ft - közhatalmi bevételek 21.320.000,- Ft - önkormányzatok költségvetési támogatása 220.106.705,- Ft - működési célú támogatásértékű bevételek 33.685.138,- Ft - működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről 1.000.000,- Ft - finanszírozási bevételek (műk.c.pénzmar.igénybevétel) 3.316.853,- Ft - a működési célú kiadásokat 292.117.226,- Ft - a személyi juttatások kiadásait 122.891.262,- Ft - a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 20.169.079,- Ft - dologi kiadás 54.396.572,- Ft - ellátottak pénzbeli juttatásai 10.181.000,- Ft - egyéb működési célú kiadások 75.475.045,- Ft - általános tartalék 200.000,- Ft - finanszírozási kiadások 8.804.268,- Ft - a felhalmozási célú bevételt 104.232.850,- Ft - felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel 99.627.589,- Ft - felhalmozási célú támogatások bevételei 4.605.261,- Ft - a felhalmozási célú kiadást 104.232.850,- Ft - beruházási kiadások 23.770.265,- Ft - felújítási kiadások 80.462.585,- Ft állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1., 1.1., 1.2., valamint a 2., 2.1, 2.2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének finanszírozási bevételeit e rendelet 4., 4.1., 4.2. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2020. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 200 ezer Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

9. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

10. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

11. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. FEJEZET Záró rendelkezések

12. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2020.évi előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

107 281 635

02

Normatív jutalmak

K1102

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

105 263

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

05

Végkielégítés

K1105

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

1 652 000

07

Béren kívüli juttatások

K1107

3 949 193

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 727 960

10

Egyéb költségtérítések

K1110

600 000

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

151 901

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

115 467 952

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 808 430

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

614 880

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

7 423 310

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

122 891 262

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

20 169 079

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

10 740 000

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

10 740 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

410 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

1 305 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

1 715 000

28

Közüzemi díjak

K331

5 305 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

3 630 866

30

Bérleti és lízing díjak

K333

1 348 000

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

4 627 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

500 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

15 694 572

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

31 105 438

36

Kiküldetések kiadásai

K341

650 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

20 000

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

670 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

9 460 134

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

41

Kamatkiadások

K353

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

706 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

10 166 134

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

54 396 572

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

10 181 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

10 181 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

74 475 045

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1 000 000

70

Tartalékok

K513

200 000

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

75 675 045

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

18 716 745

76

Részesedések beszerzése

K65

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

5 053 520

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

23 770 265

80

Ingatlanok felújítása

K71

72 355 592

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

8 106 993

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

80 462 585

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

387 545 808

1.1. melléklet 1.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2020.évi előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

43 514 305

02

Normatív jutalmak

K1102

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

105 263

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

05

Végkielégítés

K1105

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

1 650 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

227 960

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

51 901

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

45 549 429

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 808 430

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

614 880

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

7 423 310

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

52 972 739

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

7 955 959

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

9 240 000

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

9 240 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

320 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

755 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

1 075 000

28

Közüzemi díjak

K331

4 205 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

3 630 866

30

Bérleti és lízing díjak

K333

1 348 000

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

4 177 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

34

Egyéb szolgáltatások

K337

10 594 572

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

23 955 438

36

Kiküldetések kiadásai

K341

200 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

20 000

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

220 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

7 881 534

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

41

Kamatkiadások

K353

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

700 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

8 581 534

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

43 071 972

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

10 181 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

10 181 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

74 475 045

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1 000 000

70

Tartalékok

K513

200 000

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

75 675 045

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

18 716 745

76

Részesedések beszerzése

K65

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

5 053 520

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

23 770 265

80

Ingatlanok felújítása

K71

72 355 592

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

8 106 993

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

80 462 585

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

294 089 565

1.2. melléklet 1.

Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2020.évi előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

63 767 330

02

Normatív jutalmak

K1102

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

05

Végkielégítés

K1105

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

1 652 000

07

Béren kívüli juttatások

K1107

2 299 193

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 500 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

600 000

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

100 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

69 918 523

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

0

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

69 918 523

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

12 213 120

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 500 000

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

1 500 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

90 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

550 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

640 000

28

Közüzemi díjak

K331

1 100 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

450 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

500 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

5 100 000

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

7 150 000

36

Kiküldetések kiadásai

K341

450 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

450 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 578 600

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

41

Kamatkiadások

K353

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

6 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

1 584 600

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

11 324 600

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

0

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

76

Részesedések beszerzése

K65

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

0

80

Ingatlanok felújítása

K71

0

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

93 456 243

2. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2020.évi előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

119 623 336

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

42 942 600

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

55 740 769

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1 800 000

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

220 106 705

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

33 685 138

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

253 791 843

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

4 605 261

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

4 605 261

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

4 800 000

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

15 000 000

27

Fogyasztási adók

B352

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

29

Gépjárműadók

B354

1 400 000

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

20 000

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

16 420 000

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

100 000

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

21 320 000

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

1 500 000

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

7 450 000

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

0

38

Ellátási díjak

B405

2 109 000

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 379 430

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

100 100

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

100 100

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

48

Egyéb működési bevételek

B411

150 000

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

12 688 530

50

Immateriális javak értékesítése

B51

0

51

Ingatlanok értékesítése

B52

0

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

53

Részesedések értékesítése

B54

0

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

500 000

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

500 000

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

1 000 000

62

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

293 405 634

2.1. melléklet 2.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2020.évi előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

119 623 336

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

42 942 600

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

55 740 769

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1 800 000

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

220 106 705

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

33 685 138

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

253 791 843

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

4 605 261

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

4 605 261

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

4 800 000

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

15 000 000

27

Fogyasztási adók

B352

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

29

Gépjárműadók

B354

1 400 000

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

20 000

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

16 420 000

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

100 000

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

21 320 000

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

1 500 000

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

7 350 000

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

0

38

Ellátási díjak

B405

2 109 000

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 379 430

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

100 000

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

100 000

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

48

Egyéb működési bevételek

B411

0

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

12 438 430

50

Immateriális javak értékesítése

B51

0

51

Ingatlanok értékesítése

B52

0

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

53

Részesedések értékesítése

B54

0

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

500 000

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

500 000

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

1 000 000

62

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

293 155 534

2.2. melléklet 2.

Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2020.évi előirányzat

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

0

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

100 000

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

0

38

Ellátási díjak

B405

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

100

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

100

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

48

Egyéb működési bevételek

B411

150 000

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

250 100

50

Immateriális javak értékesítése

B51

0

51

Ingatlanok értékesítése

B52

0

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

53

Részesedések értékesítése

B54

0

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

0

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

250 100

3. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2020.évi előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

8 804 268

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

93 206 143

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

102 010 411

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

29

Váltókiadások

K94

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

102 010 411

4. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2020.évi előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

102 944 442

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

102 944 442

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

102 944 442

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

29

Váltóbevételek

B84

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

102 944 442

4.1. melléklet 4.

Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2020.évi előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

102 944 442

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

102 944 442

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

102 944 442

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

29

Váltóbevételek

B84

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

102 944 442

4.2. melléklet 4.

Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2020.évi előirányzat

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

93 206 143

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

93 206 143

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

29

Váltóbevételek

B84

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

93 206 143

5. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi engedélyezett létszámkerete

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős (4 -6 órás)

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek

17

16

1

Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal

17

16

1

Önkormányzat

16

13

3

Szennyvíz elszállítás

1

0

1

Igazgatás

2

2

0

Faluház

2

2

0

Bölcsöde

2

2

0

Város és Községgazdálkodás

6

5

1

Könyvtári szolgáltatások

2

1

1

Tanyagondnoki szolgálat

1

1

0

Létszám összesen:

33

29

4

Közfoglalkoztatási Program neve

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
2020.02.29.-ig

14

14

0

Létszám összesen:

14

14

0

6. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

S

Bevételek

1.Működési bevételek

1 522 624

1 015 082

1 015 082

1 015 082

1 015 082

1 015 082

1 015 082

1 015 082

1 015 082

1 015 082

1 015 082

1 015 082

12 688 530

2.Közhatalmi bevételek

2 558 400

1 705 600

1 705 600

1 705 600

1 705 600

1 705 600

1 705 600

1 705 600

1 705 600

1 705 600

1 705 600

1 705 600

21 320 000

3.Működési célú átvett pénzeszköz.

4 042 217

2 694 811

2 694 811

2 694 811

2 694 811

2 694 811

2 694 811

2 694 811

2 694 811

2 694 811

2 694 811

2 694 811

33 685 138

4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.

26 412 805

17 608 536

17 608 536

17 608 536

17 608 536

17 608 536

17 608 536

17 608 536

17 608 536

17 608 536

17 608 536

17 608 536

220 106 705

5.Műk.-i célú tám.értékű bev.

0

0

0

0

0

250 000

250 000

0

0

0

0

0

500 000

6.Felhalm.-i célú bev.

0

0

0

0

0

0

2 500 000

2 105 261

0

0

0

0

4 605 261

7.Tám.-i kölcsön vtér.

0

0

0

100 000

100 000

0

100 000

100 000

100 000

0

0

0

500 000

8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.

0

2 000 000

0

3 750 000

3 750 000

17 999 455

42 105 259

29 111 590

4 228 138

0

0

0

102 944 442

9.Bevételek (1-8):

34 536 045

25 024 030

23 024 030

26 874 030

26 874 030

41 273 485

67 979 289

54 340 881

27 352 168

23 024 030

23 024 030

23 024 030

396 350 076

Kiadások

10.Működési kiadások

35 030 067

23 353 378

23 353 378

23 353 378

23 353 378

23 353 378

23 353 378

23 353 378

23 353 378

23 353 378

23 353 378

23 353 378

291 917 226

11.Felújítási kiadások

0

2 000 000

0

5 000 000

5 000 000

5 027 415

32 329 690

26 877 342

4 228 138

0

0

0

80 462 585

12.Beruházási kiadások

0

0

0

0

0

12 972 040

9 775 569

1 022 656

0

0

0

0

23 770 265

13.Tartalék

0

50 000

0

0

50 000

0

50 000

0

0

50 000

0

0

200 000

14. Tám.-i kölcsön áh-n k.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.Felhalm.-i c.pénze.átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.Kiadások (10-15):

35 030 067

25 403 378

23 353 378

28 353 378

28 403 378

41 352 833

65 508 637

51 253 376

27 581 516

23 403 378

23 353 378

23 353 378

396 350 076

7. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2020. évi előirányzat

Mesztegnyői zártkerti utak felújítása, valamint gyümölcsöskert telepítése(ZP-1-2019)

10 000 000

2019-2020

10 000 000

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések-Konyha felújítás

32 329 690

2019-2020

32 329 690

MFP-FOB Óvodafejlesztés (Ingatlan felújítás)

26 877 342

2019-2020

26 877 342

MFP-OUF Óvoda udvar

4 885 934

2019-2020

4 228 138

MFP-NHI A nemzeti és helyi identitástudat erősítése (Műv.ház felújítása)

14 926 497

2019-2020

7 027 415

Összesen

89 019 463

80 462 585

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2020. évi előirányzat

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések-Konyha felújítás (Eszközbeszerzések)

9 775 569

2019-2020

9 775 569

MFP-FOB Óvodafejlesztés (Eszközbeszerzések)

1 022 656

2019-2020

1 022 656

MFP-TFB Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása (Gépjármű)

13 972 040

2019-2020

12 972 040

Összesen

24 770 265

23 770 265